Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

fyaud,a Wodß tlal bkakjd
oel,d fiañŒg wevqfK wehs@

ug ta fj,dfj wdfj mqÿu flaka;shla - fiañŒ

zwdorŒh l;djlaZ Ñ;‍%mgh krUmq wehf. fk;g l÷<la ke.=KÆ' ta ;rugu wef.a yoj;g l;d lrkakg ta l;dj iu;afj,d' b;ska ta ;rug uixfõ§ jqKq zwdorŒh l;djlaZ .ek wms wef.ka wyuq' ta oEig l÷¿ wrka wdfj ljqo lsh,d' weh fiañ‚ boaou,af.dv'


fiañ‚" Tn zwdorŒh l;djlaZ Ñ;‍%mgh n,,d f.dvla yeÕ=‍ïnr jqKd' Tfí fofk;a l÷<ska msreKd@

zwdorŒh l;djlaZ Ñ;‍%mgfha l;djg ux f.dvla leue;shs' yßu ixfõÈhs' ta rEmrduq tlska tl È. yefroaÈ" ta rx.k Ys,amSkaf. ;d;aúl rx.kh uf.a yoj;gu oekqKd' ta whf. iïnkaOlïj, ;sfhk ÿl ug yoj;gu oekqKd' ta tlalu wre‚f. pß;h ms<sn|j ug we;sjqfKa mqÿu flaka;shla' fj,djg uf.a <Õ ysáfh kE' ysáhdkï ux wre‚g fyd|gu .ykjd'

wehs Tng wre‚ ms<sn| tjeks is;=ú,a,la my<fjkafk@

wOHlaIjrhd ksje/Èj rx.k Ys,amSkaj rx.k ld¾hhg fhduqlr,d ;snqKd' uu f.dvla ixfõ§ flfkla' fï Ñ;‍%mgh krUoaÈ uu;a risldúhla' ta l;djg wkqj fyaud,af.hs" Wodßf.hs Ôú; w;rg wdj wre‚ .ekug we;sjqfKa mqÿudldr flaka;shla'

Tn tjeks ;;a;ajhlg m;afjkafk rx.k Ys,amSka ;ukaf. rx.k ld¾hh yßhgu .‍%yKhlrf.k ;snqKq ksid@


i;a;lskau" ux tjeks ;;a;ajhlg m;afjkak fya;=j jkafk;a taluhs' uf.a weiafolg l÷<la wrf.k tkak ta rx.kh iu;ajqKd kï" idudkH flfkla fndfydu blaukska ixfõ§ fjkjd'

we;a;gu Tnf. oEig l÷¿ wrf.k tkakg iu;ajqfKa ldf. rx.kho@

fyaud,a" Wodßhk fofokf. Ôú;j,g wdj m‍%Yakj, È ;uhs uf.a weig l÷¿ ke.=fK' ta;a tlalu wre‚ .ek f,dl= ;ryla we;sjqK;a" miafi ug f;areï hkjd wre‚ fï lr,d ;sfhkafk rÕmEulafk lsh,d' ta;a tlalu ug wef.a rx.kh .ek;a f,dl= i;=gla we;sfjkjd' m‍%shka;f. fyd| wOHlaIKhla'

fyaud,af. rx.kh Tfí is;g jvd;a oekqKhs lsh,d uu lSfjd;a@

we;a;gu kjl rx.k Ys,amSka w;r fyaud,af. rx.khg uu úfYaIfhka leue;shs' Tyqf. rÕmEï yßu ;d;aúlhs' iajdNdúl Ôú;hg noaOjqKq rx.k mrdihla ux Tyqf.ka olskafk' we;a;uhs wfma ld,fha ùrhd ;uhs fyaud,a' ´fku .eyekq is;la ta wdorŒh nj <Õ k;r fjkjd'

ieneúkau Tn Tyqf. rx.khg jYSfj,d@

we;a;" ux zwdorŒh l;djlaZ ;=< Tyqf. rx.khg jYSjqKd' ta l;dj" ta welaáka" ta ne,au ´fku flfkl=f. is; k;r lrkakg iu;a fjkjd' uu;a fu;k § risldúhla' b;ska wfkl=;a risldúhka jf.au uu;a fyaud,af. rx.khg f,dn n¢kjd' tal ;uhs we;a;'

zwdorŒh l;djlaZ ;=<ska biau;= jqfKa kjl mrïmrdfj yelshdjka' ta yelshdjka m<mqreÿ rx.k Ys,amskshljk Tn olskafk fldfyduo@

ux oelmq úÈyg kjlhka w;=frka iSñ; ixLHdjla ;uhs wjfndaOfhka hq;=j rx.kfha fhfokafk' fndfyda fofkl=f. wjYH;dj fjkafk ckm‍%shùu u muKhs' ta lsysmfokd w;ßka rx.kfha mrf;r fidhdf.k hk msßila ;uhs zwdorŒh l;djlaZ Ñ;‍%mgfha rx.khg tl;= fjkafk' ux yßu leue;shs ta rx.k mrdihg' f,dl= È.= .ukl fmr ksñ;s fmakak ;sfhkjd' ks;ru olsk olsk ks¾udKj,g odhl fkdù rx.kh .ek yeoEÍula lrf.ku fï .uk hkakg mq¿jka kï fï whf. wkd.;h f.dvla fyd| fjhs' wfma wÆ;a mrmqr ys;kafk yeuodu IQáx ;shkjd kï tal uyd f,dl= lula lsh,d' tal tfyu fkdù" ;uka rx.kh ms<sn| yodrñka" ta i|yd ld,h fjkalrñka fï .uk bÈßhg hkjdkïf ï wÆ;a mrmqf¾ .uk ia:djrhs'

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us