Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uyr wêlrKh bÈßmsg§
fjä ;nd >d;kh l<
md;d‍f,a ,kaishdf.a wju.=,g
.=jkska u,a biS

kd÷kk l,a,shla uyr wêlrKh bÈßmsg§ fjä ;nd >d;kh l< u;aøjH m%n, cdjdrïlrejl= fukau md;d, idudðlhl= jQ iqfoaYa wixl fkdfyd;a ,kaishdf.a wjuÕ=‍,a W;aijhg fy,sfldmagrhlska u,a bi we;s nj jd¾;d fõ'

r;au,dfka ksjfia isg iqidk N+ñhg Tyqf.a foayh fmf¾od ^27& /f.k hk w;r;=r {dfkakaø udj;" f;,j, ykaÈh iy thd¾‍fmdaÜ ykaÈh ia:dkj,§ fuf,i fy,sfldmagrfhka u,a bi ;sfí'

fm!oa.,sl fy,sfldmagrhla fhdodf.k fuu u,a biSu lr we;'

Bg wu;rj Tyqf.a ksjfia isg iqidk N+ñhg hk ud¾.h fomi úYd, mqjrej,ska irid ;snqKq nj m%foaYjdiSyq lsh;s'


wmrdO /ilg iïnkaO whl=g fuf,i wjika f.!rj oelaùu;a iu. m%foaYjdiSka ta ms<sn|j lkiai,a, m< lr we;' fï iu.u m%foaYh mqrd úúO cdjdrïj,g iïnkaO mqoa.,hka ießirkakg mgka .ekSu iïnkaO m%foaYjdiSyq ìhg m;aj isá;s'

fufia Tyqf.a foayhg .=jkska u,a biQ mqoa.,hka .ek fmd,sia wjOdkh fhduqj we;ehs fï w;r jd¾;d fõ'

>d;khg ,lajQ iqfoaYa kue;a;d uyr wêlrKhg meñK we;af;a Tyqg úreoaOj we;s fyfrdhska kvqjlg bÈßm;a ùu i|ydh'ta fyfrdhska .%Eï 100la <Õ ;nd .ekSfï isoaêhla iïnkaOfhks'

kvq úNd.h ksu ù iqfoaYa Tyqf.a ìß|;a keÕ‚h;a orejd;a iu. ish fudag¾ r:h wi,g meñK we;'

tf,i meñK fudag¾ r:fha fodr újD; fldg ßheÿre wiqfkka jdä jkjd;a iu. iqÿ meye;s fudag¾ r:hlska meñ‚ fofofkla .skswú /f.k Tyq isá fudag¾ r:h wi,g meñK we;'

tf,i meñK tl È.g fjä m%ydrhla t,a, lr we;' wk;=rej msßi meñ‚ fudag¾ r:fhkau m,d f.dia ;sfí'

fjä jeÿKq iqfoaYa rd.u frday, fj; /f.k f.dia we;s w;r tfia /f.k hk úg ñhf.dia we;'

fudyq m%n, md;d, idudðlhl= fukau u;aøjH cdjdrïlrejl= f,i ‍fmd,sia ‍fmd;aj, ku igyka ù we;'

r;au,dk m%foaYfha Ôj;a jQ fudyq ol=fKa md;d,fha m%n,hl= jk uOQIa iu. in|;d mj;ajñka fyfrdhska cdjdrfï ksr; jQ njg fmd,sia wdrxÑ ud¾.j,ska jd¾;d fõ'

fï ksid wjia:d lsysmhl§ fudyq fyfrdhska iu. ‍fmd,sishg fldgq ù we;' i;a j;djla fyfrdhska .%Eï 100la iu. ‍fmd,sia u;aøjH kdYl ld¾hdxYhg fldgq ù we;s w;r Bg wod< kvqjlg Tyq Bfha meñK we;' tfiau fudyqg úreoaOj kS;súfrdaë .skswú <Õ ;nd .ekSfï fpdaokdo we;'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us