Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

W;=f¾ we;s yuqod l|jqre
bj;a fkdl<fyd;a
fldia.ug jvd úkdYhla
isÿ úh yelshs - ú.afkaIajrka
^VIDEO&

W;=re m<df;a yuqod l|jqre bj;a lsÍug ld,h meñK we;s nj m<d;a m%Odk wud;H iS' ù ú.afkaIajrka uy;d mjihs'

Tyq mjikafka wdhqO .nvd fya;=fjka yuqod l|jqre mej;Su m%foaYh ;=< wkdrlaIs; ;;a;ajhla Woa.; lrk njhs'


W;=f¾ úYd,;u wù .nvdj msysá hdmkh uhs,ä hqo yuqod l|jqr we;=¿ yuqod l|jqr jydu bj;a fkdl<fyd;a fldia.u isÿjQ úkdYh wìsnjd .sh úkdYhla W;=f¾ isÿjkq we;ehs ú.afkaIajrka uy;d mejiSh'

W;=f¾ ck;djf.a wdrlaIdjg ;rck jk fuu yuqod l|jqre bj;a lsÍu iïnkaOfhka hqo yuqod m%OdkSka iu.ska miq.sh ld,fha meje;ajQ idlÉPdjlao wid¾:l jQ nj o fyf;u mejiSh'

jõkshdfõ msysá iajfoaY lghq;= wud;HdxYfha Bfha ^09& jeksod mej;s idlÉPdjlg iyNd.s ù udOHhg woyia olajñka ú.afkaIajrka uy;d fï nj i|yka lf<ah'

hdmkh" uhs,ä m%foaYfha bvï yd uhs,sáÜ ëjr l,dmh ksoyia lrk f,i yd tu m%foaYfhka ñhs,sáÜ yuqod l|jqr bj;a lrkakehs b,a,ñka hqo yuqod m%OdkSka iu.ska idlÉPd l< nj;a tys§ ish b,a,Sï yuqodj úiska m%;slafIam l< nj;a ú.afkaIajrka uy;d mejiSh'

fuys§ fuu l|jqr tl jr bj;a lr.; fkdyels nj;a m%Odku wú .nvdj fuys msysgd we;s ksid tu l|jqr fjk;a m%foaYhlg f.k hdugo ie,lsh hq;= ld,hla .; jk nj;a hqo yuqod m%OdkSka ;uka yd ;jÿrg;a m%ldY l< njo ú.afkaIajrka uy;d lSh'

fldia.u hqo yuqod l|jqf¾ msmsÍu;a iu. isÿjQ úkdYfhka fldia.u yd Bg wdikak m%foaY /ilg w,dN ydks isÿ jQ nj;a fï wdldrhg uhs,ä hqo yuqod l|jqr mqmqrd .shfyd;a uq¿ W;=ru iu;,d jk nj;a fyf;u mejiSh'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us