Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

rkaù¾g ;sfhkafka
ird.s fmkqula - ksiÈ

fujr ;re l;dnyg wms iïnkaO lr.kafka kj mrmqf¾ fhdjqka fudaia;r ksrEmsldjl jQ ksiÈ ldßhjiïh' ksrEmsldjlg wu;rj rx.k Ys,amskshl f,io j¾;udkfha ckm%shj isák weh fï Èkj,o .S; rEm rpkd lsysmhlskau Tfí wd,skaohg f.dvjÈkakSh'

ksiÈf.a w¨‍;a l,d f;dr;=re ms<sn|j ks;ru risl wjOdkh fhduqj mj;sk fyhska fujr weh wms l;d nyg iïnkaO lr.;auq;a" udOHh ks;ru úuik m%Yakj,g jvd ;rula fjkia wdrl m%Yak lsysmhla wms wehg fhduq lf<uq'

ksrEmsldjla fkdjqKd kï@


ffjoHjßhla fjkjd'

tfykï Tn wehs ksrEmK jD;a;shg fhduq jqfKa@

ffjoHjßhla fjkak mqxÑ ldf,a b|,d wdi ys;=Kd' kuq;a" ;reK úhg wdjdyu ;uhs ys;=fKa ksrEmsldjla fjkak ;sfhkjd kï f.dvla fyd|hs lsh,d' ta yskaod ;uhs ta jD;a;sh uu f;dar .;af;a'

,xldfõ ke;sj úfoia rgl ksrEmsldjla úÈyg jev lrkak leu;so@

Tõ' yenehs ,xldfj;a ksrEmsldjla úÈyg uu jev lrkafka f,dl= leue;a;lska'

úfoia rgla f;dar .kakjd kï@

tx.,ka;h

Tn ñhqisla ùäfhda hï m%udKhl rÕmdmq flfkla' ,xldfõ yefok ñhqisla ùäfhda .ek fudlo ysf;kafka@

oekg ks¾udKh jqK ñhqisla ùäfhda Èyd ne¨‍fjd;a fndfyda úg olskak ,efnkafka tlu úÈfya ks¾udKhs'

úfoia rgl ñhqisla ùäfhdajlg Tng l;d lrkjd@

bkaÈhdj jf.a rgl yefok ñhqisla ùäfhdajlg kï uu odhl fjkjd'

ta wehs@

uu bka§h ial%s*agj,g f.dvla leu;shs' uu ys;kafk Tjqka Ñ;%mgj,g jf.au ñhqisla ùäfhdaj,g;a f,dl= ;ekla fokjd' iuyrla wjia:dj,§ Tjqfkdjqkf.a ñhqisla ùäfhdaj,g fnd,sjqâ k¿ks<shka mjd iïnkaO lrf.k by< ksIamdok msßjehla hgf;a ks¾udKh lrkjd'

Tng wdrdOkd lrk ñhqisla ùäfhdajg;a fnd,sjqâ k¿fjla f;dar .kakjd' ljqo Tn leu;s@

rkaù¾ isx 

weh Tn Tyqj f;dar .kafka@

uu rkaù¾ isxg f.dvla leu;s flfkla' ta jf.au Tyqg ;sfhkjd wuq;=u ird.s fmkqula'

rkaù¾ we;a;gu ird.So@ 

Tnf.a woyi 

ksrEmsldjla úÈyg ksiÈ lshkafka ckm%sh flfkla@

Tõ' uu ys;kjd' kuq;a" f.dvla ckm%sh keye' idudkH msßila w;f¾ ckm%sh flfkla'

,xldfõ ksrEmsldjlg ;ekla ;sfhkjdo@

óg jir lsysmhlg fmr§ ;snqK ;;a;ajhg jvd wo ,xldfõ ksrEmKfha fhfok flkdg jf.au ksrEmK jD;a;shg;a ;ekla ,eì,d ;sfhkjd lsh,d ug ysf;kjd' kuq;a" cd;Hka;rfha jf.a f,dl= ;ekla ;ju;a ,xldfõ ksrEmK lafIa;%hg ;ekla ,eì,d keye'

ksrEmsldfjda wvqfjka hd¿fjda wdY%h lrkjd lshkafka we;a;o@

tlkï iy;sl we;a;' wo tlg bkak lÜáh mjd úYajdi lrkak wudrehs' we;a;gu uf.a ienE Ôúf;a mjd ug f.dvla hy¿fjda kï keye'

nqoaêl fiakdër

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us