Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

kdu,a w;a wvx.=jg .ekSu 
foaYmd,ksl m,s.ekSula @
B jd¾;dj fukak''

bkaÈhdfõ l%SIa kue;s iud.u fld<T fldgqj g%dkaia j¾laia yjqia wdikakfha msysá bvul tkï oekg ys,agka fydag,fha ;djld,sl r: .d, oekg mj;ajdf.k hk ia:dkh weußldkq fvd,¾ ñ,shk 650 la ják fydag,a jHdmdrhla wdrïN lrkakg .súiqï w;aika lsÍu u.ska remsh,a ñ,shk 450 l fldñia uqo,la ,nd .ekSu ms<sn|j t,a, jQ fpdaokd j,g wod, úu¾Yk fmd,sia uq,H wmrdO fldÜGdYh úiska isÿ lr tfha Èkfha§ md'u kdu,a rdcmlaIj w;a wvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq rlaIs; nkaOkd.dr .; flrekd' foaYmd,k{hska ;sfofkl= m%uqL jHdmdßlhska lsysm fofkl=f.a kï .Kqfokqj yd mg,eú ;Sîu fuys úfYaI;ajhhs' fuu bvu lSIa iud.ug ysñjkafka kd.ßl ixj¾Ok wêldßh u.sks' Bg wod< jk .súiqu ilia lrkafka kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhdg wh;a kdu,a rdcmlaI wefidaisfhaÜ kS;s iud.u úisks' kS;s{ iqcdks fndaf.d,a,d.u úiska fuhg iïnkaO f,aLk lghq;= isÿ fldg we;'

oeka foaYmd,k lafIa;%fha we;s jQ wÆ;au l:d ny fuu l%sYa .Kqfokqj njg m;aj we;' taldnoaO úmlaIh úiska fuh foaYmd,k m,s.ekSula f,iska yqjd olaùu ms<sn|j kS;s úYdrohka tfrysj u;hka m%ldY lrñka mj;S'

md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI iDcqju ueÈy;aù tu .Kqfokqj isÿl, wdldrh fï jkúg wm fj; ,enQ ;sfnkjd' th lshjd ne,Sfuka fuh foaYmd,ksl m,s.ekSulao" ke;fyd;a tjlg ;ukag ,eî ;snqkq wiSñ; n,h fhdod lrkq ,enQ fydrlulao hkak meyeÈ,sj is;d .; yel'

 wod, úia;r my; lreKq iys;j we;'

 tjlg fldgia fjf<ofmd< iNdm;sjrhd jq wdpd¾h kd,l f.dvfyajd úiska kdu,a rdcmlaI uy;d úiska kd,l f.dvfyajdg hjd we;s flá mKsjqvhlska lshfjkafka jHdmD;sh ioyd jk uq,sl wkque;sh ,nd§u ioyd remsh,a ñ,shk 450 la tkï weußldkq fvd,¾ ñ,shk 3'5 la l%SIa iud.fuka ,nd .kakd f,ihs' l%sIa iud.u fuu uqo, tkï fvd,¾ ñ,shk 3'5 isx.mamqrefõ nexl=jl kdu,a rdcmlaIg wh;a .sKqul ;ekam;a lrk w;r kd.ßl ixj¾Ok wêldßh 2012 § l%SIa iud.u iu. w;aika l< .súiqug wkqj remsh, ñ,shk 450 la ;ukag wh úh hq;= nj m%‍ldY lrk úg wod< iud.u mjikafka ;uka ishÆ uqo,a f.jd wjika njhs' fuu .egÆj ksidu fydag,a jHdmD;sh w;ru. weK ysák w;r kd.ßl ixj¾Ok wêldßh l%sIa iud.ug remsh,a ñ,shk 550 l uqo,la ovhla f,i mKjkq ,nhs'

 fï .Kqfokqj ms<sno uq,au jrg fy<sorõ jkafka 2013 § h' udOHfõÈks ukaokd wfíúl%‍u miqmi wdrlaIl wxY ks,OdÍka mkakñka fidhkafkao l%sIa .Kqfokqjg wod, ,shlshú,s njg tl< ielhla mej;=Ks' fï w;r kdu,a rdcmlaI uy;df.a Wmfoia mßÈ kd,l f.dvfyajd úiska l%sIa iud.ug kej; remsh,a ñ,shk 400 la f.jkq ,nhs' kdu,a rdcmlaI uy;df.a isx.mamqre .sKqug ,efnk remsh,a ñ,shk ñ,shk 450 l uqo,g wod< ßisÜ m; iy kd,l f.dvfyajdg ,enqKq flá mKsjqvh ms<sno mÍlaIKhla fï jkúg fmd,sia uq,H wmrdO fldÜGdYh úiska mj;ajdf.k hkq ,nhs' kd,l f.dvfyajd úiska l%sIa iud.ug kej; remsh,a ñ,shk 400 l uqo,la ,nd§fuka meyeÈ,sju fmkS hkafka fï uqo, hï jHdmdrhla fjkqfjka ysñ jq fldñia uqo,la njh'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us