Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

cd;sl nqoaê tallfhka
úfYaI fufyhqula'

mdohd;%djg meñfKk ish¿ fokd
ùäfhda .;lr fm!oa.,sl f;dr;=/
,nd.kakd njg jd¾:d

taldnoaO úmlaIh u.ska ixúOdkh lrkq ,nk kqjr isg fld<U olajd jQ mdo hd;%djg wod<j cd;sl nqoaê fiajh oejeka; l%shdkaú;hla Èh;a lr we;s nj jd¾;d f.disma99 fj; úfYaI jd¾:d l/jl= u.ska jd¾:dfõ' 

wdKavqfõ by<u m%OdkSka lsysm fofkl=f.ka hq;a úfYaI lñgqjla u.ska fuu l%shdkaú;hg wod< Wmfoia yd kshuhka mkjd we;s w;r wod< lghq;= ioyd cd;sl nqoaê tallfha m%OdkSka lsysm fofkl= hgf;a m<d;a yd Èia;%sla uÜgfuka fmd,sia yd wdrlaIl yuqodjka ys úfYaI ks,OdÍka lKavdhula fhdojd ;sfí'
fuu l%shdkaú;h hgf;a kqjr fld<U md.uk i`oyd tlajk msßi fl;rï ixLHdjla jqjo ta ish¨ fokdf.au f;dr;=re fjka fjkaj tla/ia flfrkq we;' ta i`oyd uQ,sl mshjrla f,i md.ukg iyNd.S jk ish¨ fokdu we;=<;a jk wdldrhg ùäfhda .; lrkq we;s w;r miqj tla tla mqoa.,hdg wod<j fjka fjkaj f;dr;=re /ialr úYaf,aIKh lsÍug lghq;= fhdod ;sfí' wod< ùäfhda .; lsÍu i`oyd cd;sl nqoaê tallhg wh;a ks, PdhdrEm yd ùäfhda Ys,amSkag wu;rj mqoa.,sl wxYfha rEmjdysks iy uqo%s; udOH wdh;k .Kkdjlu f;dard.;a udOH lKavdhulf.ka iyh ,nd.ekSug oekgu;a lghq;= fhdod ;sfí' 

wod< ùäfhda iy PdhdrEm Wmfhda.s lr.ksñka ,nd.kakd f;dr;=re mokï lrf.k tla tla mqoa.,hdf.a fm!oa.,sl f;dr;=re j,g wu;rj Tjqkaf.a orejka we;=`t mjqf,a ióm;uhkaf.a o;a; we;=<;a mß.Kl o;a; f.dKqjla ieliSug kshñ;h' tfukau wod< mqoa.,hkaf.a jHdmdßl yd bvï ysñlï" wdodhï ud¾. ms<sn`oj o f;dr;=re tla/ia lrkq we;s w;r úfYaIfhkau ;djld,sl n,m;% hgf;a we;s bvï we;=`t Tjqka i;= bvlvï ms<sn`oj o wkjir mÈxÑlrejka yd rch u.ska m%odkh lr we;s bvï ms<sn`oj o f;dr;=re /ialrk f,ig úfYaI Wmfoila o ,nd§ ;sfí' 

fï l%shdj,sh uQ,sl jYfhka cd;sl nqoaê tallh u.ska fufyhjkq we;s w;r ta i`oyd iyh lr.ekSug m<d;a iy Èia;%sla uÜgfuka úfYaI fmd,sia iy wdrlaIl yuqod idudðlhkaf.ka iukaú; lKavdhula oekgu;a f;dardf.k we;s nj jd¾;d fõ' If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us