Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

wjqreÿ 32 la jqKq i÷ks
fyd|u ñ;=ßh;a iu.
fufykska jykafia kula f,i
Ydikhg we;=,;a jQ l;dj

fï iir ÿl f;areï f.k mejÈ Èúhg we;=,;a jqKq fufy‚ka jykafia flfkla .ek fï ojiaj, wka;¾cd,h mqrdu yqjudre fjñka ;sfnkjd' ta fufykska jykafiaf.a mejÈ ku wdY%ujdiS Nslal=kS fÄud'

óg udi follg l<ska rEu;a ;re‚hla úÈyg Ôúf;a f.k .sh weh f¾Ld i÷ks wrka., '

miafofkl=f.ka hq;a mjqf,a nd,hd jqKq i÷ks óg wjqreÿ 3 lg ú;r l<ska újdy Ôú;hg we;=,a fj,d'

ta;a Ôúf;a wks;H f;areï .;a;= f¾Ld i÷ksf.a iajdñmqreIhd Ôúf;a yß mdr f;areï.ksñka Ydikh fjkqfjka Ôú;h lemlrñka mejÈ ìug we;=,a jkafka isß ioyï wdY%ufha§u Oïu ´. ysñhka f,iska'

mqxÑ ld,fha isg Ydikh flfrys ;snQ keUqre nj;a ksjerÈ fn!oaO o¾Ykh;a f;areï .;a wjqreÿ 32 la jqKq i÷ks miq.sh uehs m<uq jeksod ;u iajdñhd .uka l< ksjerÈ udjf;a .uka wrUkafka fufykska jykafia kula f,i Ydikhg we;=,;a fjñka'

ta foysj, isß ioyï wdY%ufha§'
tys ;j;a úfYaI;ajhla jkafka mqxÑ ld,fha isg ;u fyd|u ñ;=ßh jQ Ydu,S §ma;sldo wdY%ujdiS Nslal=kS iqis,d fufykska jykafia kñka mejÈ ìug tlaùu'

Ôú;h ksIaM, nj;a ÿl yd wks;H nj;a wjfndaO lr.ksñka Ydiksl fufyjrla bgqlrkafka iudch ;=, is;kakg hula b;sß lrñka'
Ôúf;a wms ;shd.kak n,dfmdfrd;a;= tl mdrgu lvdjegqfKd;a talg uqyqK fokak yq.la fj,djg wudrehs' ta jf.au ñksiaiqkag ta ;rï yhshla Yla;shla keye'

ta ksiduhs wo yq.la wykak olskak ,efnk Ôú; ke;slr.ekSfï isoaê mjd jd¾;d fjkafka' iuyre mkai,a .syska ys;yod.kakjd'' ;j;a iuyre u;amekska ys; yod.kakjd'' ;j;a wh ishÈú kid.kakjd' tl tl ñksiqka ÿla" m%Yak" lror ndr.kak úÈy fjkia'
fukak fï foag ms<s;=re fidhd hk ñksiqka w;f¾ yß ;SrKhla .;a; W;=ï flfkla úÈyg wmsg fï fufykska jykafia foku yÿkajkak fomdrla ys;kak ´fka kE'

fufykska jykafia kula úÈyg Ydikhg we;=,a fjkak fya;=j .ek weyqjdu wdY%ujdiS Nslal=Œ fÄud fufykska jykafia lsõfõ fï jf.a l;djla'
˜‍ uf.a wïud .=rejßhla'' mjqf,a bkafka whshhs" wlalhs" wïuhs" ;d;a;hs' fmdä ldf,a b|,u uu wd.ug f,dl= keUqrejla ;sínd'' ksjka u. jvkjd'' ne§ï miqmi yUd hEula keye oeka'' ne§ï tlal Ôúf;a .; lrkakkï mejÈ fj,d nEfka'' b;sx ta yeufohlau ÿria lr,d ;uhs fufykska jykafia flfkla úÈyg mejÈ jqfKa' mejÈ fjkak leue;a;la ;sínd'' uu wdid lf<a ksoyfia Ôj;a fjkak'' ysrfj,d tl;eklg fldgqfj,d bkak uu leu;s keye' uu wjqreÿ 6 la foaYkd weyqjd'' fï yeufoau tlal uu miq.sh uehs m<jeksod uyK jqKd' ta uf.a fyd|u hd¿j;a tlal' oeka uu foysj, isß isß ioyï wdY%ufha jev jdih lrkjd' ˜‍

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us