Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

yka;dfka id'fm< fkajdisl
l|jqrl§ oeßhka 12
.‚ldjka f,i úl=K,d

uykqjr yka;dk m%foaYfha mj;ajd hk úNd. wiu;=ka iú n,.kajk fkajdisl mqyqKq l|jqrl§ oeßhka 12 fofkl= ¥IKhg ,la lsÍfï is;a lïmd lrjk isoaêhla Bfha jd¾;d jqKd'

idudkH fm< úNd. wiu;a jQ jhi wjqreÿ 16-17 iSudfjys miqjk fuu oeßhka 12 fokd we;=¿ 17 fofkl= kjd;ekaf.k isá yka;dk m%foaYfha msysgd we;s l|jqf¾§ ndysr .eKqï lrejkaf.ka uqo,a ,ndf.k fuu oeßhka .‚ldjka wdldrhg úl=Kd ;sfnk nj fï jkúg fy<sorõù ;sfí'

Bfha yka;dk le,Eno jdih lrk mqoa.,fhl= fmd,sishg ,ndÿka ÿrl:k weu;=ulska lshd ;snqfka le,fha w;ruxj isák oeßhka msßila ;ukag isÿjQ lrorhla .ek fmd,sishg ie,lrkakg wjYHù isák njls'


tawkqj tu ,smskh fidhdf.k fmd,sish .sh úg oel.kakg ,eî we;af;a m%foaYjdiSkaf.a /ljrKh ,nñka isá oeßhka msßils' Tjqka ;e;s.ekaug ,laj isá w;r fmd,sish l< úuiqfï§ okajd we;af;a miq.sh jif¾ idudkH fm< úNd. j,ska m%;sM, ÿ¾j,jQ ksid foudmshka úhoï lr ;ukaj fuu fkajdisl mqyqKq lojqrg tjd ;snqK njhs'

tys ÿrl:k Ndú;h ;ykï lr ;snQ nj;a foudmshkag uilg jrla muKla yuqùfï wjia:d i,id ;snqK nj;a l|jqfrka msghdu ;ykï lr ;snQ nj;a úia;r lr ;snqK Tjqka fuu wdh;kfha mßmd,lhdf.a wkqoekqu u; ;u msßi tlska tld jßkajr ndysr mqoa.,hskaf.a ,sx.sl f.dÿre njg m;ajQ nj m%ldY lr we;'

flfia fj;;a ish¨‍ foaj,a bjid isákakg isÿjk ;rug tu wdh;kfha kS;s ;Èka mej;Su ksid Tjqka miq.sh ld,fha wiykfhka mSvdfjka l,a.;lr we;'

wjidkfha Bfha tu msßi wdh;kfhka mek tkakg iu;aj we;'thg wdikakg isÿùu ù we;af;a Bfha oyj,a ld,fha wdh;kfha mej;shdhhs lshk u;ameka idohlska miq thg meñ‚ nj lshk m<df;a m%N+ka msßila fuu oeßhka kej;;a wmfhdackhg iQodkï ùuhs'

tu wjia:dfõ Tjqka l|jqf¾ h;=re i.jd ;sfnk ldurfha fodr lvd h;=re fidhdf.k mekf.dia ;sfnk w;r l|jqr wdikakfha msysá le,Ejg mekf.diska we;' le,Efõ weúo hoa§ wi,ajdiS msßila fudjqkag yuqùfuka miq isoaêh .ek fmd,sishg okajkakg Woõ lr we;'

119 wxlhg weu;=ula ,nd§fuka miq fï ish¨‍ ldrKd fmd,sish fj; wkdjrKhù ;sfí'

mqj;am;a oekaùï Tiafia isiqore oeßhka n|jd.ekSu isÿ l< fuu wdh;kh udi 6 l fkajdisl mqyqKqj i|yd tla oeßhlf.ka remsh,a 140000 l uqo,la wh lr ;snq‚'

mek wd 12 fokdg wu;rj ;j;a 5 fofkl=o l|jqf¾ isrj isá njg f;dr;=re ,enqK ksid Tjqka fírd.kakgo fmd,sish lghq;= lr ;snq‚'

fuu wdh;kfha oeßhka wmfhdackhg ,lalsÍu uqo,g isÿlr ;sfnk njo lreKq wkdjrKh fjñka mj;S' fmd,sish jeäÿr mÍlaIK isÿ lrhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us