Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

;ju;a wNsryilaù we;s
fldgfyafka ;d;a;d iy
ore fofokdf.a urKhg fya;=j
ji fmú,do@ ji lj,do@
(VIDEO)

mq;d YsIH;ajh ,shkak ysáfha fyg

fldgfyak Ydka; fnkäla ùÈfha ksjil Wvquyf<a l=,shg mÈxÑj isá jHdmdßlfhl= Tyqf.a ÿj yd mq;d Bfha oyj,a ji YÍr.;ù ñhf.dia isáh§ yuqù ;snq‚' wêl Kh nßka Ôj;ajQ nj lshk fuu jHdmdßlhd orejkag ji fmdjd urdf.k uereKdo ke;fyd;a msg;ska f.kd Wfoa lEu fyda îu úiùula ksid ñh.shdo hkak ;ju;a wNsryilaj mj;S'


isx.mamQrefõ isg ,xldjg cx.u ÿrl:k f.kajd wf,ú lrk idmamqjla mj;ajdf.k .sh fuu jHdmdßlhdg Ydka; fnkäla ùÈfha ksjdihlao ysñj ;snqK kuq;a Tyq miq.sh ld,fha jxpkslfhl=g yiqù uQ,H ÿIalr;djhlg ,laj ;sîu ksid tu ksjio noaog § wi< ksjil l=,shg mÈxÑj isáfhah' Tyqf.a jHdmdßl iylre Tyqf.ka remsh,a ,laI 40la ,ndf.k isx.mamQrejg f.dia tk nj mjid jxpkslj w;=reokaùu ksid Tyq wd¾Ólj fukau udkisljo weojeà isg we;'

Bfha WoEik fuu ksjfia jHdmdßlhdf.a ìßho isá w;r weh fldgfyak fou< uyd úoHd,fha foudmsh /iaùulg f.dia tkakg .sh ld,h w;r;=r fuu urK jd¾;dùu úfYaIs;h' ñh.sh tu mjqf,a 9 yeúßÈ nd, mq;= fyg ^21& Èk mfya YsIH;ajhg fmkS isàug isá ksid tu úÿyf,a foudmsh /iaùula le|jd ;snq‚' ta i|yd weh Wfoa mdkaor 7 g muK ksjiska msg;aj f.dia isá w;r weh ksjiska msg;aj tk wjia:dfõ jHdmdßl ieñhd ÿj iy mq;d ;sfokdu ksodf.k isá nj;a ieñhd weyerjd hk nj okajd we;s nj;a mejiqKd' Wfoa lEu msg;ska /f.k ú;a lk nj Tyq tu wjia:dfõ oekajQ nj;a weh lshd isà'

wk;=rej foudmsh /iaùu meje;afjoa§ ;udg ksjiska weu;=ula ,enqK nj mjik tu ldka;dj lshd isáfha wfkla miska fmdä mq;d l:d l< nj;a yßyeá lshQ foa meyeÈ,sj weiqfka ke;s nj;ah' ta ksid ;ud blau‚ka f.or tk nj lshd ÿrl:kh ;enQ nj;a weh lshhs'

weh oyj,a 11 g muK h<s ksjig tk wjia:dfõ Wvq uy<g k.sk ;rmamq fmf<a ish Èh‚h la,dka;j weojeà isá nj;a wehj Tijdf.k ksjig hoa§ ksjfia ish ieñhd iy mq;=o isysiqkaj isá nj;a weh lshd isà' wi,ajdiSkaf.ao Woõ b,a,d lE .id 

tu ;sfokdu frday,a .; lrkakg miqj weh lghq;= l<d' ieñhd iy Èh‚h frday,g f.k tk úg;a ñhf.dia isá w;r mq;‍%hd ñhf.dia we;af;a frday, ;=<§h' kuq;a oeä wmyiq;djfhka isá tu mq;‍%hdg ñhhk;=re lsisjla l:dlr.kakg neßj isá nj mejiqKd'

ksji mÍlaId l< fmd,sishg ksji we;=f<a mdkh l< lsß melÜ folla wvla ld b;sßjQ lEu md¾i,hla yd ysiajQ j;=r fcda.a.= folla fidhd.kakg yels úh'

fudjqkaf.a isrere j,g úI we;=¿jQfha lsß melÜ tlskao lEu md¾i,fhkao hkak .ek mÍlaIK ;ju wjika lr ke;' lEu úiùfuka miq ñh.sh wh wêl f,i j;=r mdkh lr we;s nj kSÍlaIKh ù ;sfí'

ñhf.dia we;af;a 46 yeúßÈ fÊiqodika kue;s jHdmdßlfhl= yd Tyqf.a 11 yeúßÈ lo¾YkS kue;s Èh‚h yd 9 yeúßÈ lùkaøka kue;s mq;‍%hdh'

lEu j, úila ;sî Tjqka ñh.shdo ke;fyd;a jHdmdßlhd ys;du;d orejkaj;a urdf.k ñhhkakg lEug ji lj,ï lr ,ndÿkakdo hkak ;ju meyeÈ,s ke;'

ìßh mjikafka jHdmdßlhdg m‍%Yak ;snqK;a tn÷ fohla lr.kakg iQodkula fkd;snQ njls' Tjqka tu ksjfia iduldój jdih lr we;s njo fmd,sish wi,ajdiSkaf.ka l< m‍%Yak lsÍï j,§ fy<sj ;sfí'

isoaêh ms<sn| jeäÿr mÍlaIK fldgfyak fmd,sish isÿ lrhs'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us