Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

mdo hd;%d .sh uyskao wjidkfha
ckm;s yd w.ue;s wu;d
ne.Em;a fjñka mejiQ foa
iïmq¾K l;dj

kuq;a yji uyskao wdKavqjg r;= t,s o,ajhs

iïuq;sjd§ wdKavqj fmr<d oeóug Èk myla mqrd mdo hd;%d .sh  md¾,sfïks;= uka;%S  uyskao rdcmlaI uy;d wjidkfha§ ckdêm;sjrhd iy w.ue;sjrhd  ne.Em;a jQ njg jk isÿùula wm Tng bÈßm;a lrd kuq;a wmg tys iïmq¾K isÿùu úYajdijka; wdrxÑ ud¾. Tiafia wm fj; jd¾;dfõ'

miq.sh n%yiam;skaod fmardfoKsh m%foaYfhka wdrïN jq taldnoaO úmlaIh úiska ixúOdkh lrk ,o ck igk mdo hd;%dj wo^01& Èkfha lsßn;af.dv isg fld<Ug ,Ûd jk wjia:dfõ wjika ckyuqj meje;aúu ioyd ksYaÑ; ia:dkhla fkdue;s ùu fya;=fjka ;ekla b,a,d ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d ÿrl:kfhka wu;d b;d ne.Em;a ù f.d; .iñka fufia b,a,d we;'

zzi¾'' wfka i¾ wmsg /iaùu ;shkak ;ekla ;ekla keyefka∙ mqÆjkakï ;ekla ,Eia;slr,d fokak" f,dl= WoõjlaZZ fuu wjia:dfõ ckdêm;sjrhd iy w.ue;sjrhd wdishd Ydka;slr l,dmSh isú,a .=jka fiajd wOHlaI ckrd,ajrekaf.a 53 jk iuq:fõ iudrïNl W;aijh iyNd.S fjñka isg we;


Loading...


Bg w.%dud;Hjrhd ms<s;=re f,i i|yka lr we;af;a" ckdêm;s;=udf.ka úuid Tn;=udf.a /,sfha isák ck;djg wkqj .dÆ uqjfodr msáh fyda leïn,a msáfha /iaùu meje;aùug wjYH lghq;= iqodkï lr Èh yels njhs'

‘wd''wd''i¾ tfyu yß lula keye mq¿jka fohla lr,d fokakflda''” hehs uyskao hgy;a my;aj mjid we;'
w.%dud;Hjrhd fï .ek ckdêm;sjrhdg mejiQ wjia:dfõ Tyq mjid we;af;a zzñksyf.a mq;d lshkjfka" ,laI.dKla tkjehs lsh,d" wms Th ,laI .dK n,d.kak;a tlal leïn,a .%jqkaâ tl fouqZZ hehs mjid we;'

ckdêm;sjrhdf.a tu l;dj wkqu; l< w.ue;sjrhd h<s  uyskao wu;d ‘wmsg Thdg leïn,a msÜgksh fokak mq¿jka" tal wr.kak' uu fmd,sishg;a lshkakla’ hehs mjid we;'

‘yd '' yd…i¾ ;ekala hQ’ lshQ uyskao fï wfkla w;g /<sfha meñfKk nkaOq, .=Kj¾Ok uka;%Sjrhdg wu;d we;' tys§ wirKj isá uyskao leïn,a msÜgksh ,enqKq nj uy;a fidïkiska hq;=j nkaOq,g mjid we;' th hdka;ñka lk jegqKq wi, isá jdiqfoaj kdkhlaldr uka;%Sjrhd ‘flda thd fudlo lshkafka lshñka’ nkaOq,f.ka ÿrl:h b,a,d we;'
tu wjia:dfõ nkaOq, jdiqg ;u cx.u ÿrl:kh ,nd § we;s w;r uyskao isoaêh mjid we;' Bg mr, jQ jdiqfoaj wid we;af;a∙ ;uqfig msiaiq o ´hs@’ lshdh'

fï ;=ka ydrodyla wrf.k leïn,a tl mqrjkak o mq¿jkao@ wfkl wms fï Wka t,jkak mdo hd;%d .syska wka;sug Th m##f.ka .%jqkaâ b,a,kak ;uqfig ,eÊcd keoao@ lshd jdiq uyskaog nv lk msfrkak mjid we;'

bka wk;=rej isoaêh ie,ùu;a iu. uyskaodkkao wÆ;a.uf.a uyskao wu;d mjid we;af;a ‘i¾ wms ´l=ka fok msÜgks j, ,e.,d lsp fjkafka ke;=j gjqkafyda,a tl ,.g fiÜfj,d úisß,d huq’ lshdh' th wfkla wh iu. o idlÉPdfldg uyskao wkqu; lr we;af;a bka wk;=rejh'

ta wkqj uyskao rdcmlaIf.a taldnoaO úmlaIfha mdo .uk fld<U ,smagka jg rjqfuka wjika jQfha uyskao ;u foaYmd,k b;sydifha wjdikdjka;u isÿùï j,ska tlla f,i ojia myl fufyhqula wjidkfha ..g bkslemSula njg m;ajq njg wNHka;rfha  idlþPd jk njg taldnoao úmlaIfha wNHka;r wdrxÑud¾. ioyka lrhs'

kuq;a fujeksu md.ukla id¾:lj isÿlr j¾:udk hymd,k wdKavqj fm,a,d ouk njg ysgmq ckdêm;ajrhd wdKavqjg r;= t,s o,ajd we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us