Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

rE /ckla‌ úÈyg
cd;Hka;rhg hk
fïkld lshmq l;dj

fïkld uOqjka;sg miq.sh ojia‌j, yßhg m%Yak u;=jqKd' ta m%Yak ish,a, wu;l lr,dod,d fïkld Tkak w¨‍;a jevlg iQodkï fjkjd' rE /ckla‌ úÈyg cd;Hka;rhg hkak ;uhs iQodkï fjkafka' ta .ek wms fïkldf.kau wy,d n,uq'

fïkld fudlla‌o fï cd;Hka;r ;r.hlg bÈßm;afjk l;dj@
cd;Hka;rhg hkjd lshk tl we;a;gu uf.a isyskhla‌' uq,skau uu cd;Hka;rhg .sfha k¾;kfhka' thska ug ch.%yKhla‌ ,enqKd' fujr uu cd;Hka;rhg hkak yokafka ksrEmsldjla‌ úÈyg'

fudlla‌o fï ;r.fha ku @
ñia‌ ,eàkd bkag¾keIk,a'

fldfyao meje;afjkafka @
weußldfõ nydud rdcHfha ;uhs ;r.h meje;afjkafka'

ljodo ,xldfjkams g;afjkafka @
Tla‌f;dan¾ 21 ;uhs ;r.h meje;afjkafka' Bg fmr uu weußldj n,d msg;afjkjd'

fudkjf.a iQodkula‌o fï ;r.h fjkqfjka ;sfhkafka @
uf.a uQ,sl iQodku ;sfhkafka uf.a isrer .ek' fudlo uu álla‌ uy;afj,hs bkafka'

fï ojia‌j, flÜ‌gqfjkak uykais fjkjd @
meyeÈ,sju' uu jeämqr jHdhdu lrkjd'

rgj,a lShla‌ fï i|yd iyNd.s fjkjdo@
rgj,a úia‌ila‌ ú;r iyNd.s fjkjd'

ch.%yKh lrkak mq¿jka fjhso @
uf.a isyskh cd;Hka;rh ksfhdackh lsÍu' ch.%yKhg jvd iyNd.s ùu jeo.;a' wksl ch.%yKhg jdikdj;a ;sfhkak ´kE'

fldfyduo fï wjia‌:dj Tng WodjqfKa @
f*ia‌nqla‌ yryd Tjqka fï ;r.dj,sfha m%pdrK lghq;= l<d' wksl wjqreÿ ;=kla‌ ;sia‌fia uu fï ;r.dj,sh ixúOdkh lrk msßi w÷kkjd' oeka ld,hl b|ka fï ;r.hg bÈßm;a fjkak lsh,d Tjqka ug wdrdOkd l<d'

Wi m%Yakhla‌ fkfuhso@
keye' uu f.dvla‌ nfhka ysáfha' kuq;a tys iNdm;sksh mejiqjd Wi m%Yakhla‌ lr.kak tmd' ;r.hg bÈßm;afj,d n,kak lsh,d'

cd;Hka;rhg hkak ,xldfõ f,dl= fohla‌ lr,d ;sfhkjdo@
,xldfõ f,dl= fohla‌ lrkak mq¿jkao neßo lshk tl;a m%Yakhla‌' hïlsis msßila‌ rg we;=f<a fohla‌ lrkak yokfldg wms Bg tydg .sysx fohla‌ lrkak ;uhs iQodkï fjkafka'

;sfhk ckm%sh;ajh uÈ yskaodo fï jf.a ;r.hlg bÈßm;a fjkafka @
chm%sh;ajfhka wvqjla‌ ke;s ;rï' uu fudk foa l<;a yß bla‌ukg udOHfha m%pdrh fjkjd' tfyu fjkafka wehso lshkak uu okafka keye' fïl uf.a wdidjla‌' tÉprhs'

f*ia‌nqla‌" bkag¾fkÜ‌j, fïkld yß ckm%sh pß;hla‌ fkao@
ñksia‌iqkaj fyd|w;g ckm%sh lrjkafk;a udOH' krl w;g ckm%sh lrjkafk;a udOH'

udOH Tnj krl w;g ckm%sh lrjkjd lsh,do lshkafka @
udOHhg lsh,d weÕs,a, È.= lrkak;a neye' wfma la‍fIa;%fh;a bkakjd fyd| wh jf.au krl wh'

Tng jeämqr ,efnkafka fyd| m%;spdro@ krl m%;spdro@
we;a;gu ug fyd| m%;spdr ,efnkjd' ta w;r ;ukaf.a nvúh; /l.kak fndre foaj,a m%pdrh lrk msßil=;a bkakjd' ta wh .ek ug ;sfhkafka wkqlïmdjla‌ ú;rhs' ug wmydi lr,d yß lula‌ keye Tjqkaf.a nvúh; /flkjd kï'

cx.u ÿrl:kh yskao;a yßhg m%Yak wdjd fkao@
uu;a idudkH ukqia‌ifhla‌fka' m%Yak lshk foaj,a ug;a fmdÿhs'

wka;¾cd,fha Th l;dj yßhg m%pdrh jqKd @
we;a;u lshkjd kï udOHfhka l;d l<dg miqj ;uhs uu;a oek.;af;a fïl fï ;rï ÿrÈ. .sysx lsh,d' ta yeu flfkla‌gu lshkafka uu;a idudkH pß;hla‌' ug;a fmdä fmdä lror fjkjd' ta foaj,a f,dl= lr,d fmkajkak jqjukd keye'

fï m%Yakh yskaod fmd,sis .shd lsh,;a wka;¾cd,fha m<jqKd @
ug we;a;gu lk.dgqjla‌ ú;rhs ;sfhkafka' krl m;=rejk udOH ljrodlj;a wfma fyd| jevla‌ m%pdrh lrkafka keyefka'

ta lshkafka f.disma ú;rhs @
Tõ' udOH ks;ru n,kafka f.disma m%pdrh lrkak' ta udOHlrejka nvúh; /l.kafka ldgyß m%ydrhla‌ §,d'

ÈfkaIa ú;dkIf You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us