Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

bkak ;ek wu;ljq
fgydks budrdkï
isri ksfõÈldjl wod< ke;s
fndaâ tlla Wiaid h<s;a kd .hs

isri iqm¾ iagd¾ jevigyfka§
wjika ;sfokdg
f.dÜg w,a,, weú;a udÜgq
iqm¾ iagd¾ jirlg kj;S

Okisß wur;=x.f. {d;shl= jQ fgydks budrd kï ldka;dj úiska Tiag%ේ,shdj yd Y%S ,xldj w;r R'fma%uodi l%Svdx.kfha mej;s m<uq tlaÈk ;rÛfha , wod< kE ysgx , hkqfjka ,shq fndaâ tlla m%o¾Ykh lsÍu ms<sn|j fï jk úg fndfyda msßilf.a l;d nyg yd úfõpkhg ,laù we;'

isri TV Tiafia lr,shg meñfKk fuu pß;h isri iqma¾iagdia 7 jk wÈhf¾ ksfõÈldjla yeáhgo lghq;= l, w;r wehg lsisu ksfõok iqÿiqlula fyda ckudOH iqÿiqlula fkdue;s wjia:djl fujka jevigykla bÈßm;a lsßug ,nd§uo f,dl= yegÆjla' fya;=j isri iqm¾iagd¾ hkq ,xldfõ ßhe,sá jevigyka j,ska m%uqL jevigykla jQ w;r" Ysydka" m%§ma rx.k wd§ pß; t,shg meñKsfhao fuys uQ,sl jevigyka j,§h'ueh isri iqm¾ iagd¾ jevigyfka§o f.dÜg w,a,d olaIhka bj;a lrñka wjika ;sfokdg meñKsnj wm ljq/;a okakd ldrkhls' miqj isri iqm¾ iagd¾ jevigyko kd.;af;ah'




Loading...


fuu isoaêh f*ianqla yryd úfõpkh ùug uQ,sl ldrKh jqfha l%slÜ l%Svdjg iïnkaO ke;s fndaâ tlla m%o¾Ykh lsÍu ;=,ska wE n,dfmdfrd;a;= jqfha l=ulao hkakhs'  Y%S ,xld kduh cd;Hka;rhg .sfha l%slÜ l%Svdj ksid nj ´kEu flfkl= okakd ldrKhls' cd;Hka;rhu krUk fujka ;rÛhla w;r;=r , wod, keye , hkqfjka m%o¾Ykh lsÍu jl%dldrj wfma l%slÜ l%Svdjgo t,a,jQ f,dl= uv myrls' fujeks l%slÜ j,g iïnkaO ke;s fndaâ ñka fmr LTTE h úiska tx.,ka;h yd Y%S ,xldj w;r tx.,ka;h mej;s tlaÈk ;rÛhla w;r jdrfha m%o¾Ykh lsÍu yd Y%S ,xldj yd bkaÈhdj w;r bkaÈhdfõ mej;s tlaÈk ;rÛhla w;r jdrfha m%o¾Ykh lsÍu isoaêh wm ldg;a wu;l ke;'

fï isoaêh;a iu. wehf.a f*ianqla yd instagram .sKqï mßlaId lsÍu ;=,ska wmg fmkS .sfha weh Okisß wur;=x.f. {d;shl= jk nj yd myq.sh wdKavq iufha kdu,a rdcmlaI iu. lsÜgq iïnkao;djla mj;ajdf.k .sh njhs' Bg wu;r úu,a úrjxY jeks pß; iu.o wE in|;d mj;ajdf.k .sh njg idlaIs we;' thg wod, mska;=ro wehf.a iudc cd,d .sKqï ;=, ´kEu flfkl=g oel .; yel'














If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us