Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

,nk wjqreoafoa
uu lido n¢kjd

È,sks ,laud,s lshkafka wo jkúg f,dl= l=vd yefudau wdorh lrk pß;hla' fï Èkj, úldYh jk fg,skdgH lsysmhlskau tlsfklg fjkia pß; Tiafia weh Tfí wd,skaohg tkjd'

b;ska fï ojiaj, jev lghq;= .ek È,sks iuÕ l< l;dnyhs fï'

fldfyduo È,sks@

;sfhk l,d lghq;= ál lrf.k fyd¢ka bkakjd'

fï ojiaj, fudkjo jev lghq;=@

fï ojiaj, iqoka; ;s,lisßf.a fkarxckd kdgHfha jev' l=uqÿ ksYdka; whshf.a w¨‍;au kdgHla jk iq<Õ fia ud kdgHfha jev l<d' ta tlalu ys/ tfla hk wÕ=‍/ fijKe,s kdgHfh;a jev'

jeäu m%;spdr ,efnk kdgH fudllao@

fï Èkj, úldYh jk fkarxckd kdgHfha iy wÕ=‍/ fijKe,s kdgHfha pß; folgu fyd| m%;spdr ,efnkjd'

iskudjg ;du wdrOkd keoao@

Tõ ;du ug .e<fmk pß;hla ,enqfKa keye' b;ska ug .e<fmk pß;hla ,enqfKd;a uu Ndr.kakjd' fudlo fyd| ks¾udKj,g odhl fjkak leue;af;ka bkakjd'

Tn pß; f;dard.kafka fldfyduo@

ug fuf;la kï ,enqfKa ug iqÿiqu pß;' ta ksid ug f,dl=jg pß; f;dard.kak ´fka jqfKa keye' uu leu;s ug Wmßu idOdrKhla lrkak mq¿jka úÈfya pß; lrkak'

tlu úÈfya pß;j,g fldgq fj,d lsõfjd;a@

ug ,enqKq pß; kï álla ta jf.a ;ud' uu;a widfjka bkakjd álla fjkia úÈfya pß;hla lrkak'

oeka fldÉpr ld,hla fjkjo fï lafIa;%hg weú;a@

uu 2008 § wdfõ'

fudlo ysf;kafka fï ld,h .ek@

we;a;gu i;=gqhs' fudlo ug fyd| ks¾udKj,g odhl fjkak mq¿jka jqKd' uu yßu widfjka ;ud fï l,d lafIa;%h ;=< ks¾udKj,g odhl fjkafka'

È,sks leu;s ckm%sh ks<shla lshkjgo@ olaI ks<shla lshkjgo@

olaI ks<shla lshkjd' fudlo" uu olskafk ckm%sh;ajh lshk foa wo ;sì,d fyg ke;s fjkak mq¿jka' kuq;a" olaI;djh lshk foa yeuodu ;sfhkak mq¿jka' uu;a yeuúgu W;aidy lrkafk olaIfhla fjkak' ta ksid ;uhs uu ,efnk pß;hg Wmßu idOdrKhla lrkak yeuúgu W;aiy lrkafka'

wdorh .ek@

we;a;gu wdorh yß iqkaor fohla'

ljod ú;ro újdy fjkak bkafka@

ug ;j ld,h ;sfhkjd ta .ek ys;kak' fldfydujqK;a uu Ndr.;a; jev lghq;= ksid álla ld¾hnyq,hs' fï jev ál;a bjr lr,d ,nk wjq/oafoa ú;r újdyh .ek ys;kjd'

Tfí fmïj;d .ek@

lshkakï' yenehs oekau fkfjhs' ;j ál ld,hlska

Tyq;a l,d lafIa;%hg iïnkaO flfklao@

yaïï''' ta .ek;a lshkak fï ld,h fkfjhs' bÈßfha§ lshkakïflda

yß tfyukï wkd.; n,dfmdfrd;a;=@

tfyu úfYaIfhka lsh,d n,dfmdfrd;a;= keye' fyg oji;a fyd¢ka .;lrkak ;ud n,dfmdfrd;a;=j'

kSYd rkais;a

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English