Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

uOqß älais;af.ka
ÈklaIsg ri ryila

fujr ys/ iïudk Wf<,g tla jQ w¨‍;au iïudkhla ;uhs wkd.;fha n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels iskud k¿ ks<s iïudkh' fuys§ wkd.;fha n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels iskud ks<shg ysñ iïukh ,nd.;af;a ckm%sh ;/K rx.k Ys,amskshla jk ÈklaIs m%shidoa' talhs wms ÈklaIsg;a bvla ÿkafka'

wkd.;fha n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels iskud ks<shg ysñ iïukh ,enqfKa Tng fudlo ys;=fKa@

we;a;gu i;=gqhs' ug oekg ,enqKq fyd|u iïudkh ;uhs fï' fyd| Èß.ekaùula

iïudkh ,nd.;af;a fnd,sjqvfha iqmsß ks<s uOqß älais;a w;ska'

Tõ tal;a fï iïudkh ug úfYaI fjkak tl fya;=jla' fudlo uu mqxÑ ldf,a b|ka wdorh lrk bka§h ks<shla ;uhs uOqß älais;a lshkafka' b;ska ug ys;d.kak neß jqKd' ta ksid ug weh w;ska iïudk .ksoa§ ish¨‍ foa wu;l jqKd'

Tn ys;=jo Tng fï iïudkh ,efnhs lsh,d@

wfka keye' uu iïudk n,df.k rÕmdkafka keye' fldfydu;a uf.a Ôúf;a uu fkdys;mq wjia:dj, ;ud ug iïudk ,eì,d ;sfhkafka'

iïudkh ,ndfooa§ weh Tng hula lsõjd' fudlla o ta@

uu iïudkh ,nd.kak l,ska bÈßm;a l< k¾;kh weh n,df.k ysáhd' tal Perfect Dance tlla ta jf.au ta k¾;kh weh wdidfjka riúkaod lsh,d lsõjd' ta jf.au uu f.dvla ,iaikhs lsõjd' ta ksid ;ud ug yeufoau wu;l jqfKa' fudlo weh jf.a flfkla uf.a .ek tfyu lshoa§ ug oekqK i;=g jpk j,ska lshkak neye'

t;fldg wehg Tn;a hula lSjd@

Tõ" uu lsõfõ ud;a wehf.a k¾;khg rx.khg fmdä ldf,a b|kau wdorh l<d" ug fï iïudkh Tfí w;ska ,eîu f,dl= jdikdjla lsh,d'

r;a;rka mdg ,iaik we÷ulska Tn ieris,d ysáhd' ljqo ks¾udKh lf<a@

uf.a wïud ;ud ug fï we÷u yo,d ÿkafka'

ldf.o woyi@

uf.a woyi iy uf.a b,a,Sug ;ud wïud uy,d ÿkafka' fudlo uu fï we÷u yod.;af;a .shjr whs*d iïudk Wf<,g §msld mÿfldaka we|ka wdj we÷u oel,d' uu wehg;a b;du;a leue;shs' tajf.au wehf.a ú,dis;djkaj,g uu f.dvla m%sh lrkjd' b;ska ta ksid ;ud uu wïug lsh,d ta jf.a we÷ula yod.;af;a'

we÷ug ,enqKq m%;spdr fldfyduo@

fï olajdu m%;spdr ,efnkjd' ta w;r fyd| m%;spdr jf.au ug neK,;a m%;spdr ,efnkjd' uu §msldf.a we÷u fldms lr,d lsh,d' uu §msldf.a we÷u iïmq¾Kfhkau fldms lf<a keye' wksl uu fldfya§j;a lshkafka keye fïl uf.au ks¾udKhla lsh,d' uu §msldf.a we÷u oel,d ;ud fï we÷u wïug lsh,d yod.;af;a'

Tn ckm%sh ks<shg;a ks¾foaY jqKd'

ks¾foaY kï 40la ú;r w;ßka wjika ;=ka fokd w;rg uu;a bkakjd lsh,d oek.;a;u uu f.dvla i;=gq jqKd' ug b;ska tal;a iïudkh ,enqKd yd iudk i;=gla'

kx.s,d fokakf.ka ,enqKq m%;spdr@

wms ;=ka fokdu fï iïudk i|yd 40 w;r ysáhd' fldfydu yß wjidk ;=ka fokd w;rg wdfõ uu' thd,d fokak;a ug f.dvla iyfhda.h fokjd' uu i;=gq fjkjg jvd thd,d uu .ek i;=gq fjkjd' f,dl= kx.s kï fmdä úfõlhla wrf.k bkakjd' fmdä kx.s Wiia fm< úNd.h ksid ;rula l,d lghq;=j,ska wE;a fj,d ysáhd' oeka kï wdfha weh l,d lghq;= mgka wrf.k ;sfhkjd' fYaIdøs È.ska È.gu iskud ks¾udKj,g iïnkaO jqKd kï ug ;ekla ke;s fjkak;a mq¿jka' fudlo thd f.dvla olaIhs' ta jf.au lshkak ´fka iskudjg ug jvd thd .e<fmkjd' ug fj,djlg ysf;kjd thdg ,efnkak ´k iïudkhla ug ,enqKfoda lsh,;a'

,enqKq WKqiqïu m%;spdrh ldf.kao@

yeuodu jf.a uf.a wïuf.ka iy ;d;a;df.ka' ta jf.au pkaøka r;akï uy;df.ka iy Tyqf.a ìßhf.ka' tajf.au iïudkh .ek u;la fjoa§ iïudkh ,noa§ uOqß älais;a iy uf.a godfather rxcka rdukdhl w;ska iïudkh ,eîu;a ta whf.a m%;spdr;a ug ljodj;a wu;l fjkafka keye' ta jf.au f.dvla wh ug iqnme;=jd' ta yefudagu ia;+;shs'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English