Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x.
>d;kh lf<a hehs ,smshla ,shd
ishÈú ydkslr .;a
nqoaê ks<Odßhdf.a isrer
f.dv .ekSfï iQodkula

ikafâ ,Sv¾ mqj;amf;a ysgmq l;D udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. uy;d >d;kh lf<a ;uka hehs ,smshla ,shd ishÈú ydkslr .;a nj lshk ysgmq nqoaê wxY idudðl b,kaorf.a tÈßisxy chudkakf.a isrer wo h<s f.dv.ekSug kshñ;j ;sfí'

.,alsiai ufyaia;%d;a fudfyduâ iyí§ka uy;d úiska ,ndÿka ksfhda.hla u; lE.,a, ufyaia;%d;a .sydka ó.yf.a uy;d bÈßfha jeäÿr mÍlaIK lghq;a;la i|yd tu isrer f.dv.ekSug kshñ;h'chudkakf.a foayh miq.shod lE.,a," mqjlafo‚h fmdÿ iqidk N+ñfha ñysoka lrk ,§'


wod< mqoa.,hd tu >d;kh Ndr.ksñka ,smshla ,shd ;snQ w;r ta .ek wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfí'

fï w;r ,ika; >d;kh iïnkaOfhka iellrk ,ehsia;=fõ idcka fïc¾ chudkak fkdisá njg m<jQ we;eï jd¾;d wi;H jk nj oeka fidhdf.k we;s w;r ieneúkau Tyq ielldr ,ehsia;=fõ isá bÈßhg w;awvx.=jg m;aùug bv ;snqK iellrefjl= njgo f;dr;=re fy<sj we;' ta wkqj chudkak fï lreKq ms<sn| ìfhka miqù fyda lsfijl= lS ksid fuu ;SrKh f.k ;sfnk nj ksÍlaIKh ù ;sfí'

fudyq m‍%lg foaYmd,k{fhl= iu. ióm iïnkaOhla mj;ajdf.k ;sh wfhl= njg;a ishÈú kid.ekSug wdikak;u Èkfha Tyq fld<U weú;a tu ;eke;a;d uqK.eiS we;s njg;a ;yjqre lr.;yels f;dr;=re fï jkúg fmd,sish fidhdf.k we;'

Tyqf.a wjika ,smsfha igyka jk Wÿ,d.u je,slv nkaOkd.drfha r|jd isá ld,fha isrf.or wh n,kakg msgia;rhskag ,efnk wjia:dj m‍%fhdackhg f.k wjia:d lsysmhl§u idcka fïc¾ chudkak tys f.dia Wÿ,d.u yuqù we;s njgo f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfí';uka w;awvx.=jg m;ajk ,ehsia;=fõ isákd wdrxÑh Tyqg ,eî we;af;a wjika jrg fld<Ug wd wjia:dfõh' fï hk úÈyg ;ukag .e<ùula ke;s nj Tyq ta wjia:dfõ oekf.k we;'

wiq jqjfyd;a wka wh mdjdfokakg isÿjk ìhg Tyq miqjod ishÈú kidf.k we;s w;r ryia fmd,sish isÿ lrk úu¾Ykh wkqj fuu mqoa.,hd mjik wdldrhgu ,ika; >d;khg iDcqj iïnkaOù we;s njgo f;dr;=re fy<sj we;'

flfia fj;;a Tyqf.a Èú kid.ekSu u; fuu >d;khg iïnkaO wfkla idlaIs úkdYùula isÿù ke;s w;r thska isÿj we;af;a fuu mqoa.,hd weiqre l< wh ;j;a ielhg Ndckhùuhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English