Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

f,dal <ud Èkh od ol=fKa nd,sld
úÿy,l ìh¾ î nuk u;ska
mka;s ldurfha hld kegQ
nUr meálalshkaf.a wuk /.=u
jika lsÍug úÿy,am;sksh ierfihs

f,dal <ud Èkh od ol=fKa nd,sld mdi,l mka;s ldurhg f.keú;a ìh¾ áka 13la îmq isiqúhka 10lf.a mka;s i;shlg ;ykï lr we;ehs ol=Kq m<d;a wOHdmk fomd¾;fïka;=fõ úkh wxYh lshhs'

ìh¾ îfuka miq nuk u;ska mka;s ldurfha hld kegQ nj lshk nUr meálalshkaf.a wuk /.qu jika lsÍug tu nd,sld mdif,a úÿy,am;sjßh wmuK W;aidyhla .;a;o .=re ujqmshka Bg tfrysj mdif,a úkh wxYhg l< meñKs,a,la wkqj isÿ l< mÍlaIKj,ska miq isiqúhkag by; oඬqjï muqKqjd we;ehs mejefia'


mdif,a .=rejreka ujqmshka fï ishÆ f;dr;=re we;=<;a isoaêh ms<sn| ol=Kq m<d;a wOHdmk n,OdÍka fj; l< meñKs,a,la wkqj isÿ l< mÍlaIKj,ska miqj Tlaf;dan¾ 17 jeks i÷od isg tu isiqúhkaf.a mka;s i;shlg ;ykï lr we;af;a mdi,a úkh lñgqfõu ;SrKhla u; nj tu lñgqj mj;ajdf.k hk úkh f,aLk igyka fmdf;a i|yka lr we;ehso mejefia'

bl=;a Tlaf;dan¾ 1 jeksod wïn,kaf.dv k.rfha wjkay,lska ìh¾ f.kajd f.k Wfoa 10'30g muK 11 fYa%Ksfha mka;s ldurhl§ tajd mdkh lr we;s w;r isiqúhkaf.ka whl= nuk u;ska hq;=j fndñka isáh§ weh w; ;snQ ìh¾ n÷k ìu jeà uq¿ mka;s ldurfhau ÿ.o yud we;ehs mejefia'

tu mka;sfha úIh bf.kakqï lghq;= i|yd Bg u| fõ,djlg miq meñKs .=re ujlg fï isoaêh ms<sn| ishÆ lreKq fy<s lr .ekSug t;rï ld,hla .; fkdjQ nj fï ms<sn| mÍlaIK isÿ l< úkh wxY ks,OdÍkag weh yd fiiq isiqúhka ,nd § we;s m%ldYj, i|yka fjhs'

fï isoaêh uq,skau oek.;a mdif,a .=rejßh ìh¾ ìjQ nj lshk isiqúhkaf.ka lreKq úuiSfï§ Tjqka ysia lrk ,o ìh¾ áka 11la mka;s ldurhg hdno udhsfï me,bks jefÜ fldagqj, r|jd ;sìh§ fidhd.;a whqre yd isiqúhkaf.a ishÆ m%ldY .=re ud;djf.a cx.u ÿrl;kfha igyka lrf.k miqj úÿy,am;sksh fj; fï meñKs,a, bÈßm;a l< .=re ujg úÿy,am;skshf.ka ,eî we;af;a weh n,dfmdfrd;a;= fkdjQ wdldrfha oeä fodaia uqrhls'

nuk u;ska wuk /.qï oeuQ nur meálalshka úÿy,am;skshf.a ldurhg le|jd f.k Tjqkag úÿy,am;sjßh Wmfoia§ we;af;a fïjd msg wh oek .;af;d;a udOHj,;a m%pdr fjkjd' fïl uq¿ mdi,gu uyd kjkskaodjla' ljqre yß ;uqkaf.ka weyqfjd;a wms ìh¾ ìõfõ kE''' ákaj, ;sfnk meKs îu j¾.hla ìõj lshdmshõ hehs hlaIdfõYfhka hq;=j úÿy,am;skshf.ka ,enqKq lels,af,a ;Skaÿjg tfrysj .=re uKav,h tlaj ol=fKa wOHdmk n,OdÍkag l< meñKs,a, jika lsÍug nd,sld mdif,a úÿy,am;sksh wiu;a ùu ffofjdam.; isoaêhla nj ujqmsfhda mji;s'

nd,sld mdif,a úÿy,am;sksh jQ ikqcd chúl%u uy;añhf.ka wm l< úuiSfï§ mdif,a idudkH fm< isiqúhka isÿ lr we;s jro ms<sn| mkjd we;s mka;s ;ykï oඬqjï yd tys igyka mdi,a úkh wxY f,aLkj, igyka lr we;ehs weh ;yjqre l<dh'
wïn,kaf.dv wOHdmk l,dm ld¾hd,fha m%ldYsldjla i|yka flf<a fï isoaêhg iïnkaO isiqúhkago úkh mshjr f.k ;sfnk njhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English