Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

fï /lshdj iaÓr tlla fkfuhs
-fIydks ly|j,

zzisriZZ rEmjdysks kd<sldj ;=< l,lg fmr úldYh jQ zziqcd;dZZ fg,s kdgHh ;=<ska Tn yuqjQ fIydks ly|j, iu.ska fujr l;dny wdrïN lrkakg wms n,dfmdfrd;a;= fjuq' fï Èkj, w;sYh ckm%sh .S; rEm rpkd lsysmhlu olskakg ,efnk fIydks bÈßfha§ rEmjdysks ßh,sá ;r.dj,shlgo tlaùug iQodkñka isáhs'

fï Èkj, Tn ßh,sá ;r.hlg iQodkï fjkjd lsh,d wdrxÑhs@

Tõ" forK rEmjdysks kd<sldj úiska ixúOdkh lrk ]iagd¾ isá^ fojeks wÈhrh i|yd uu iQodkï fjkjd' uu ;r. lrkafka <ysre fmf¾rdf.a kdhl;ajfhka hq;a ˜‍ORIGINALS˜‍ lKavdhug' ud;a tlal <ysre whshd" ifkdacd ììf,a wlald" ldúkaoHd wêldß yd oiqka ksYdka lshk wh iyNd.s fjkjd'

;r.dj,sfha wdrïNh isoaO fjkafka@

Tlaf;dan¾ 29 jeksod' b;ska ta ;r.dj,sh b,lal lrf.k fï Èkj, wms mqyqKqùï lghq;= lrkjd' uu iyNd.s fjk m<uq ßh,sá ;r.dj,sh ksid fïl ug w¨‍;au w;aoelSula fõú lsh,d uu ys;kjd' ta jf.au wms iu. ;r. lrk wfkl=;a lKavdhïj,g fyd| ;r.hla fokak;a ˜‍ORIGINALS˜‍ lKavdhfï wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

˜‍iqcd;d˜‍ yd ˜‍weisâ˜‍ fg,s kdgHhj,ska miafia wms fIydksj oelafla keye@

uu leue;shs fyd| ks¾udKhla yryd ñksiaiq w;rg hkak' ta ksid fyd| ks¾udKhla ,efnk;=re n,df.k bkakjd' ˜‍iqcd;d˜‍ yd ˜‍weisâ˜‍ fg,s kdgHhj, ud rÕmE pß; .ek wog;a ñksiaiq l;d lrkjd' ug wjYHh wkak ta úÈyg ñksiaiq ud .ek l;d lrk pß;hl rÕmdkak' b;ska fyd| ks¾udKhla yryd b;d blaukska uf.a risl" risldúhka yuqfjkak uu n,dfmdfrd;a;= fjka bkakjd'

fIydks fg,s ks¾udKj,ska oelafla ke;sjqK;a" .S; rEm rpkd yd fjf<| oekaùï yryd wms ks;r olskjd@

Tõ" yenehs f,dl=jgu ta me;a;g uu odhl;ajh fokafk;a keye' miq.sh ldf,a mqxÑ úfõlhla ,enqKd' ta yskaod ta ks¾udKj,g odhl jqKd' tajd ;uhs fï Èkj, úldYh fjkafka'

rx.kh lshkafka oeka Tfí jD;a;sho@

keye' fï /lshdj iaÓr keye lsh,hs ug ysf;kafka' wo uu fu;ek bkakjd' fyg ;j flfkla uf.a ;ek .ksú' ta ksid fï /lshdj iaÓr keye'

fIydks ckm%sho@

uu ta .ek kï okafk keye' fudlo" uu ckm%sh lsh,d ug lshkak neyefka' tal ;SrKh lrkafka uf.a risl" risldúhka' fndfyda fofkla udj oelafld;a l;dny lrkjd' kuq;a" iuyr wjia:dj,È udj w÷k.kak wmyiq wh;a bkakjd' b;ska ,efnk risl m%;spdr wkqj ;uhs uu ckm%sho keoao lsh,d ;SrKh fjkafka'

l=vd ldf, kï fIydksf.a leue;a; ;snqfKa fjk foalg@

Tõ" uu l=vd ldf,a b|,d ySk ueõfõ .=jka fiaúldjla fjkak' kuq;a" ta ySfka ug yenElr.kak neß jqKd' kuq;a" uu ks<shla úÈyg fï lafIa;%hg iïnkaOfj,d jev lrkjd' ta .ek uu f.dvla ;Dma;su;a' iuyr wjia:dj,§ ug ysf;kjd .=jka fiaúldjla fkdù fï jD;a;shg fhduqfjkak ,eîu jdikdjla lsh,d'

Tn jf.au kjlhka Èfkka Èk fï lafIa;%hg fhduqfjkjd' th Tng wNsfhda.hlao@

Tõ' uu leu;shs wNsfhda.j,g' ta ksid w¨‍;a wh;a tlal fï lafIa;%h ;=< ;r.lrkak uu leu;shs' uu uq,ska i|yka l<d jf.a fï /lshdj iaÓr tlla fkfjhs' yeuodu wmsg rÕmdkak neye' ld,hla ;sfhkjd wmsg fï lafIa;% /¢,d bkak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English