Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uqyqKq fmdf;ka orejka u;a flrE
l=rK ã' fca uOHia‌:dkh jg,hs

orejka ms<s.kak levqKq
bx.%SiS l;d lrk ldka;dfjda fofofkla‌

uqyqKq fmd; ^f*ia‌nqla‌& yryd ñ;=re iudch f.dvk.d ta yryd jhi wjqreÿ 17 -18 muK jQ <dnd, ;reK ;reKshka ^isiq isiqúhka& ã' fþ' ixo¾Ykj,g f.kajd Tjqka u;a fm;a;g fhduq lrk nj lshk uOHia‌:dkhla‌ iïnkaOfhka ó.uqj fmd,sishg ,;a f;dr;=re wkqj ó.uqj l=rK l,mqj m%foaYfha msysá tu ã' fþ' uOHia‌:dkh jeg,Sug ó.uqj fmd,sish iu;aúh'

ó.uqj fmd,sisfha wjirhlska f;drj kS;súfrdaë fuu ã' fþ' ix.S; uOHia‌:dkh ó.uqj l=rK l,mqj wdY%s;j fydag,hl mj;ajdf.k f.dia‌ we;' fuu ia‌:dkh 18 od iji jg,kq ,enQ wjia‌:dfõ tys <dnd, msßñ iy .eyekq <uqka 20 la‌ fokl= muK /£ isg we;s w;r glrkaj,ska jgfldg ;snQ tu uOHia‌:dkhg we;=¿ ùu i|yd tla‌ whl=f.ka remsh,a 1500 ne.ska whfldg we;' tu ;reK <uhska ;u ksjdij,ska msgù tu uOHia‌:dkh lrd meñK we;af;a Wmldrl mx;s lrd hkq uqjdfjks' miqj fuu ;;a;ajh oek.;a tu ;reK <uqkaf.a foudmshka fuu ;;a;ajh ms<sn|j n,j;a lïmdjg m;aj we;'

fmd,sish úiska iso qlrk ,o jeäÿr úu¾Ykfha§ wkdjrKh ù we;af;a fuu kS;súfrdaë ã' fþ' uOHia‌:dkh Èkm;d oyj,a 12 isg uOHu rd;%S 12'00 ola‌jd mj;ajdf.k hk w;r th wjg m%foaYjdiSkag n,j;a ysßyerhla‌ ù we;s njh' tu kS;súfrdaë uOHia‌:dkh fj; meñfKk <uhska mss<s.ekSu i|yd levqKq bx.S%is l;d lrk ldka;djka fofokl= fhdojd we;s nj fy<sorõ ù we;'

fuu uOHia‌:dkh lrd meñfKk ;reK <uqkag fjfyilska f;drj keàu i|yd hEhs u;a fm;s ,nd fok njg f;dr;=re ,enqKq kuqÿ tu jeg,Sfï§ u;a fm;s yuqù fkdue;s w;r ta ms<sn|j jeäÿr úu¾Yk wrUd we;'

fmd,sisfha wjirhlska f;drj Yío úldYk hka;% fhdod .ksñka ã' fþ' uOHia‌:dkh mj;ajdf.k heu iy Bg wjldY ,nd§u iïnkaOfhka tu fydag,a l<ukdlre iy tu ã' fþ' ixo¾Ykh meje;ajQ iellre ta i|yd fhdod.;a NdKa‌v iuÛ w;awvx.=jg f.k we;' uqyqKq fmd; ^f*ia‌nqla‌& yryd isÿ lrk fuu cdjdru ms<sn|j oekqj;aù ;u orejka wdrla‍Id lr .ekSug foudmshkaf.a oeä wjOdkh fhduq úh hq;= nj ó.uqj fmd,sish lshhs' iellrejka wêlrKh yuqjg meñKùug kshñ;h' 

ó.uqj uQ,ia‌:dk m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il iuka ;s,l je,súg" ó.uqj fmd,sisfha wêlrK wxYfha fmd' mÍla‍Il iqks,a fma%ur;ak tys <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ia‌:dkdêm;sks Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il mS' ã' ,la‌ud,s we;=¿ ks,OdÍyq msßila‌ fuu jeg,Sug iyNd.s jQy' 

ó.uqj iuQy ) úu,a lS¾;s

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us