Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

orejka .x bjqf¾ ;nd
ks,aj,d ..g mekak Èú kid.ekSug ye¥
orejka yh fofkl=f.a wïud


ieñhd ji mdkh lr ñh .syska

wmsßñ; ohdfõ uyd W,am; wïudh' bka Wkk ore fifkfy Èhl| ks,aj,d Èhl|g jeäfhka úYd,h'

weh Ôúf;a nr ore megjqka iuÕ .x bjqf¾ ;nd ks,aj,d .Õg nei we;af;a Ôúf;a ÿla‌.sks .x Èfha Èhlr Èú f;drlr .ekSfï wáfhkah'

ud;r fldÜ‌Gdi <ud iy ldka;d ld¾hdxYfha ia‌:dkdêm;sks we;=¿ fmd,sia‌ lKa‌vdhula‌ úiska weh fírd fkd.kakg fï lshkakg hk wïud fidhd .ekSug yelsjkafka ks,aj,d .xÈfha .s,Sfuka urKhg m;a ;j;a tla‌ uD; YÍrhla‌ f,iskah'

.kaor" kdTgqkak m%foaYfha mÈxÑ weh 43 yeúßÈ ujls' ˜‍mqxÑ mjq, r;a;rka˜‍ ixl,amh hgf;a Wm;a md,k WmlrK iuÕska orejka via‌Ü‌ìka j,g nyd,k rgl weh orejka yh fokl=f.a nr ;ksj bysÆ ujls' ji mdkh lr uE;l§ ysñ u< neúka ;ksj ore nr oerE ujlss' ˜‍jef,a f.ä je,g nr ke;˜‍ hkqfjka ks;r lshfjk rgl bl=;a od fï lshkakg hk ˜‍wïud˜‍ ks,aj,d .Õg mkskafka wehg fjk l< yels fohla‌ fkdjQ ;rug" Ôú;h ˜‍nrla‌˜‍ jQ fyhsks'

Èú f;dr lr .ekSug W;aidy lsÍu rfÜ kS;shg wkqj jrols' fyg wksoaod jk úg wehg Widú" fmd,sis .dfka ria‌;shdÿ ùug isÿ jqjfyd;a tfia ke;a kï" ˜‍wehg msia‌iq˜‍ hEhs mjiñka Èú f;dr lr .ekSug weh úiska oerE W;aidyh idOdrŒlrKh lsÍug ljqreka fyda W;aidy oerejfyd;a th tfia lrk msßif.a jrola‌ fkdj rfÜ jrols' rgla‌ f,i l,l isg wm W;aidy lrkafka .eg¨‍jg úi÷ï fjkqjg th fmkajd fok ;eke;a;dg o~qjï §u fyda ks¾Oh úfõpkhg ,la‌ lsÍu ;=<ska ˜‍rfÜ tfyu w¾nqo kE˜‍ hkqfjka rÜ‌gqka /jàu mu‚'

ud;r§ ks,aj,d .Õg mek Èú f;drlr .ekSug h;ak oerE 43 yeúßÈ uj jir follg tl ne.ska orejka yh fokl= je¥ ujls' wjqreÿ 17" 15" 13" 11" 09" 06 jhia‌ ldKa‌vj, miqjk orejka Wia‌ uy;a lsÍu fldagq w;mh frÈlvu¨‍j,ska fyda ieriSu Wka fjkqfjka l< hq;= jeo.;au hq;=lu jk wOHdmkh ,nd§u wehg ;ksj isÿ lrkakg ù we;af;a orejkaf.a ;d;a;d óg jir ;=klg fmr ji mdkh lr ñh mrf,dj heu fya;=fjks' fõ,la‌ yer fõ,la‌ n;la‌" fydoaola‌ r;a lrk weh ˜‍lgj,a yhl˜‍ nv.skaor ksjk ujla‌ jkafka wef.a nv.skaor ksùu ms‚i jeämqr we,aj;=r îfuks'

hq.fha yeáhg orejka yhfokl= je¥ ˜‍ÿl˜‍ weh úiska Wyq,df.k we;;a ú,sreodj mrhñka wehj ßojkakg .kafka ˜‍ÿmam;alu˜‍ úisks' thg ˜‍kQ.;alu˜‍ tl;= jQ úg we;efula‌ Ôú;fhka m,d heug W;aidy .kafka ÿmam;aj bmso ÿmamf;la‌j ñh heu ffojhg Ndr lrñks'

ks,aj,d .Õg meK ñhheug W;aidy oerE uj t;kg ;,a¨‍ùu ms‚i n,mE fya;=j ÿmam;alu iy kQ.;alu o@ hkqfjka fiùu ms‚i wef.a Ôúk miqìu ms<sn| miq úmrulska miq l< hq;a;la‌ neúka th miqjg l,a;nd fï fudfydf;a weh iy wef.a orejka fjkqfjka l< hq;af;a ks,aj,d .Õ ud;rg .e,Su k;r lsÍu jeks flia‌ mef,k ;¾l fkdj wka; wirKNdjhg m;a Tjqka kÕdisgqùu ms‚i l< yels fohla‌ fõ kï ta foh bgqlsÍu mu‚'

ta i|yd wkqkaf.a ÿflys§ WKqjk ukqia‌ilñka hq;a ñksiqka ;ju;a rfÜ we;s neúka uy;ajreks''Tjqkag msysgla‌ fjkak hkqfjka b,a,d isák w;r wjidk jYfhka ;j;a msßilg hï isysm;a lsÍula‌ isÿlsÍu ms‚i fuf,iska ,shd ;nñ'

rg lrjk uy;ajreks'''bl=;a od ud;ßka ks,aj,d .Õg mek Èú f;drlr .ekSug W;aidy ord we;af;a ÿmam;alu úiska fyïn;a lrk ,o tla‌ wïud flfkla‌ mu‚' w¨‍;a mdi,a jdrh w; <Õ neúka orejkag fmd;la‌ mekai,la‌ /f.k §ug fkdyels ;j;a wïudjre oi oyia‌ .Kkla‌ rfÜ isákd neúka wvqu ;rñka Wka fjkqfjka hula‌ l< uekú'

rejka chj¾Ok

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us