Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

ÈklaIs biafid jfâ lkak fmf¾;hsÆ
uf.a fjkak lsh,;a iuyre wykjd

ckms‍%hu ks<sh ^forK iskud iïudk Wf<,& iagd¾ isá ^forK& wkd.; n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels ks<sh ^ysre f.da,avka iïudk Wf<,& ks¾udKYS,S rx. l=i,;d ^is.akSia iïudk Wf<,& l=i,;d iïudkh ^iriú iïudk Wf<,& f.ù .sh 2016 jif¾§ Èkla‍Is ms‍%hid
iïudk ,efnk ;rug ksy;udkSj tajd ú| ord f.k ;u ola‍I;djoaf.a rx.k Ôú;hg ,enqKq iïudk tajdh'
hg uQ,sl;ajh foñka rx.kfha fhfok Èkla‍Isf.a Ôú;h 2017 § fldfydu fõúo@ fï kj n,dfmdfrd;a;= iu. werô 2017 jif¾ Èkla‍Is iu. l< l;dnyla'

Èkla‍Is fudlo fï Èkj, f.orj;a keye lshkafk@
jev' jev b;sx'


fudkjo TÉpr jev@
Iqáx" úúO bfjkaÜia" mqyqKqùï ta jf.a foa ksid ;uhs'

ld¾hnyq, jQ ta ks¾udK .ek lsõfjd;a@
.euqKq uyrc ^ysre& fu!khd.h ^cd;sl rEmjdysksh& à - gqfjkaá ^iajdëk rEmjdysksh& ljqrekao kqU uf.a ^ysre àù tfla fï jif¾ isg& kdgH ksid ld¾hnyq,hs'

oeka /lshdjg hkafka keoao@
we.¿ï ksIamdokh yd l<ukdlrKh .ek ;jÿrg;a yodrkjd' /qlshdj *q,a ghsï lrkafk keye' uu jvd wdid fï l,d lghq;= j,ghs'

ljqrekafoda kqU uf.a” kdgH .ek fudlo ysf;kafk@
fyd| l;djla' krUkakg wdid ysf;aú'

ljqrekafoda kqU uf.a’ lshd,d ljqreyß Tnf.ka wy,d ;sfhkjo@
keye'

uf.a fjkak lsh,;a wy,d keoao@
wymq wh;a bkakjd' ta;a ys;,d keye uu ta .ek'

fï ld¾hnyq, ùu .ek ys;kafka fldfyduo@
2016 jif¾ uq, b|,du ld¾hnyq, jqKd' yels úÈhg ta iEu fohlau id¾:l lr.kak odhl jqKd' ta ksid ta .ek i;=gqhs'

iïudk ksid jev jeä fjkak;a we;s@
ta ksid jev jeä jqfKa keye' kuq;a b;d fyd| ks¾udK lSmhlg wjia:dj ,enqKd'

jev;a tlal ld¾hnyq, ksid i,a,s;a f.dvla we;s@
úYajdi lrkak uu odhl jk jev w;ßka jeämqru odhl fjkafk iy fj,d ;sfhkafk iudc iqnidOkh fjkqfjka jQ jevj,ghs' l,d la‍fIa;‍%fha§ iuyr fyd| ks¾udKj,g odhl jkafka i,a,su n,df.k fkdfjhs' ;ju;a uu wïudf.ka lShla yß b,a,f.k hkafk'

fudkjgo jeämqru úhoï lrkafk@
uu úhoï lrkak álla f,daNhs' yenehs ys;=fKd;a fl<jrla ke;=j úhoï lrkjd' talg uqÙ tlla tkak ´kE' lEula lkak ys;=fKd;a w; È.yer,d úhoï lrkjd'

fyd| ;remfya fydag,hlg fjkak we;s@
kE wfka' biafida jfåj,g'

Thd yß i;=áka bkak flfkla jf.hs@
Tõ' tfyu fjkak tmdhe' ks;ru i;=áka bkak fldg Ôú;h ieye,a¨hs' i;=g wm <Ûg tkafk keye' ´kEu fohla i;=áka ndr .kak mqreÿ fjkak ´kE'

r.mEug weú;a oeka fldmuK ld,hla fjkjo@
wjqreÿ 7la ú;r' ta jir 7g iïudk 7la ,enqKd' b;ska yß i;=gqhs'

wlald - kx.s,d w;r fudkjo w¨;a foa@
wms ;=kafokd b;ska rKavq fjk tl ;uhs'

fudkjgo rKavq fjkafk@
we÷ïj,g" im;a;=j,g ta yer b;ska ´mdÿm lsh lshd f.org fj,d bkakjd'

;=kafokd tl;= fj,d m‍%ix.hla lrkak ,eia;s jqKd fkao@
woyila ;snqKd tal miaig .shd'

ta yer ;=kafokd tl;=fj,d k;a;,g rig lEu yeÿjd' fYaIdo%sg ;uhs rigu lEu yokak mq¿jka fYaIdo%s iy uu rÛmdk Zoom Ñ;‍%mgh fï Èkj, ;sr.; fjkjd' u;l we;sj .syska n,kak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English