Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US


ug thdj yïnqfKa f*ianqla tflka
f*dfgda tl n,oaÈu nÈkafk thdj lsh,d ys;=Kd
ksÆlaIs uOqIsld


fldfyduo ksÆlaIs@


fyd¢ka jev lrf.k bkakjd' fï ojiaj, l¿ l=re,a,d" wdof¾ iqj| wrka lshk kdgH fol úldYh fjkjd' wÆ;a fg,s kdgHj,g;a wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd'

fï ojiaj, ksÆlaIs §¾> kdgH m%;slafIam lrkjd lshkafka we;a;o@

uu §¾> kdgHj,g wleue;a;la keye' yenehs uu ;j ál ojilska wjqreÿ follg ú;r ,xldfjka hkak bkafka' ta ksid §¾> kdgHj,g jeämqr iïnkaO fjkak neß m%Yakhla ;sfhkjd'

wjqreÿ folla ráka msg fjkak ;SrKh lrmq fya;=j oekaj;a lshuq@

uu .sh wjqreoafoa újdy .súi .;a;d' b;ska fï wjqreoafoa uf.a újdyh isoaO fjkjd' yiankaâ bkafka úfoaY rgl ksid újdyfhka miafia wjqreÿ follg ú;r thd Ôj;a fjk rgg hkjd'

újdy .súi .ekSu fydr ryfio" yÈiaisfhuo isoaO lf<a@

we;a;gu tal yÈiaisfhka isoaO lrkak jqfKa' fudlo ug yiankaâf.a rgg hkak ,shlshú,s yod.kak ´k ksid ;uhs yÈisfhu újdy .súi .;af;a' ojia ;=khs ;sífí újdy .súi .ekSfï lghq;= iQodkï lr.kak' újdy .súi .ekSug myqjodu thd ,xldfjka .shd' uu IQáka .shd'

ksÆlaIsf.a ys; .;a; w; .;a; flkd .ek oekaj;a lshuq@

thd iqud,a r;=.u' thd úfoaY rgl /lshdjla lrkafka'

ksÆlaIs iy iqud,af.a wdor l;dj f*ianqla wdor l;djla lshkafka we;a;o@

Tõ' ug iqud,aj yïnfjkafka f*ianqla tflka' ta ldf,a thd fjí f¾äfhdajl m%ikaÜ l<d' uu;a ta ldf,a ߧ myka kdgH lrkjd' tafla uu lf<a t*a'tï' tll ;reKhl=g wdorh lrk pß;hla' b;ska iqud,a ug thd m%ikaÜ lrk fm%da.%Eïj, ,skala tõjd' uq,skau uu thdf.a lgyඬg wdi jqfKa' iïnkaOh mgka wrf.k wjqreoaolg miafia ;uhs uu thdj we;a;gu oelafla'

ienEjg oel,d l;dny lroaÈ iqud,a .ek ksÆlaIsg fudlo ys;=fKa@

uu f*ianqla tflka y÷k.;a; úÈhgu thd fyd| flfkla lsh,d ;uhs ug oekqfKa'

f*ianqla wdor l;d .ek úYajdi ke;s ldf,;a f*ianqla tflka fydhd.;a; wdorjka;hj ksÆlaIs úYajdi lf<a fldfyduo@

uu idudkHfhka f*ianqla ßlafjiaÜj;a n,kafka kE' u,a,s ;uhs uf.a f*ianqla tl yekaâ,a lf<a' ta;a iqud,af.a ßlafjiaÜ tl uu uq,skau n,oa§ thdf.a f*dfgda tl olsoaÈ ug ys;=Kd fuhdj ;uhs uu n¢kafka lsh,d' uu okafka keye ug tfyu ys;=fKa wehso lsh,d' tal fmr wd;auhl b|ka tk fohla fjkak we;s'


wdor l;dj,g ´k ;rï ndOl tkjfka' ksÆlaIsf.hs iqud,af.hs wdor l;djg mjqf,ka ndOdjla wdfju keoao@


ug l,ska wdor iïnkaO ;snqKd' ta;a tajg f.oßka leue;s jqfKa keye' yenehs wms fokakf.a iïnkaOhg mjqf,a whf.ka ndOdjla wdfõ keye' thdf.a mjqf,a wh;a ug leue;shs'

ksÆlaIs ks<shla úÈhg bkakjg iqud,a leue;so@

Tõ' uf.a rx.k lghq;= thdg m%Yakhla fkfuhs' uu;a rx.khg wdofrhs' udj thd uq,skau oel,d ;sífí frdIdka whshf.a ñhqisla ùäfhdajlska' ta ksid thd udj rx.kfhka wE;a lrkafka kE'

újdyh ckm%sh;ajhg ndOdjla fjhs lsh,d iuyre ys;kjd' ksÆlaIs tfyu ys;kafka keoao@

uu ckm%sh ks<shla lsh,d ys;kafk;a keye' újdyh ckm%sh;ajhg ndOdjla lsh,d uu ys;kafk;a keye'

fudkjo bÈß n,dfmdfrd;a;=@

fjäka tl .ek ;uhs fï ojiaj, jeämqr n,dfmdfrd;a;= ;shdf.k bkafka' fjäka tflka miafia ief,daka tlla mgka .kak;a ys;df.k bkakjd'

f.disma99

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us