Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ÿñkao is,ajdf.a ßheÿre >d;kh ioyd
rEm,djKH Ys,amskshla T;a;=jla §,

uka;%s ÿñkao is,ajd uy;df.a ßheÿrl= fukau md;d, idudðlhl= jQ Èidkdhl j;af;a.u uks,a nKavdr O¾u Y%S fkdfyd;a nKavd kue;a;dg w;=re.sßh rEm,djKHd.drhla ;=<§ fjä ;nd >d;kh lsÍu i|yd Tyq meñ‚ njg T;a;=j ,ndÿka rEm,djKH Ys,amsksh fmf¾od ^6od& w;awvx.=jg .;a nj ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallh lshhs'

tu >d;kh iïnkaOfhka fï jk úg ;j;a mqoa.,hka ;sfokl= je,a,ïmsáh yd ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallfha fmd,sia ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k ßudkaâ Ndrhg m;alr ;sì‚'bl=;a ui 17 jeks Èk >d;khg ,lajQ uks,a nKavdr O¾u Y%S kue;a;d rEm,djKH lghq;= i|yd ielldr rEm,djKH Ys,amskshg wh;a rEm,djKHd.drhg meñK ;u jdrh tk;=re tys mqgqjla u; ys| f.k isáh§ md .ukska meñ‚ mqoa.,hka fofokl= ñ,sóg¾ kjh j¾.fha .sks wúhlska fjä ;nd m,df.dia ;sì‚'

fjä ;eîfuka wk;=rej >d;lhka /f.k hEug meñ‚ ;%sfrdao r:fha ßheÿre jYfhka isá mqoa.,hd ;j;a mqoa.,hl= ñßydk úfYaI úu¾Yk wxYh uÛska w;awvx.=jg .kq ,eîh' Tyqf.ka isÿl< m%Yak lsÍfï§ fy<sjQ f;dr;=re wkqj fuu >d;kh md;, l,a,s folla w;r §¾> ld,hl isg mj;sk .egqul m%;sM,hla nj;a >d;khg ,lajQ mqoa.,hd zwxf.dv f,dlaldz kue;s md;d, kdhlhdf.a f.da,hl= njg y÷kd .ekSug iu;a úh' Tyq wmrdO /ilg iïnkaO mqoa.,hl= njg y÷kd .;a fmd,sish lvqfj," rKdf,a iuhx kue;a;df.a f.da,nd,hka fuu >d;kh isÿlf<a iuhx kue;a;df.a Wmfoia u; njg fy<slr .ekSug fmd,sish iu;a úh'

tu >d;kh iïnkaOfhka mq¿,a f,i mÍla‍IK meje;ajQ ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallfha ks,OdÍka ÿrl;k úYaf,aIK jd¾;d ,nd f.k mÍla‍IK kj uÛlg fhduq lr .ekSug iu;a úh'

ta wkqj >d;kh isÿjQ rEm,djKHd.drfha ysñldßf.a cx.u ÿrl;kfha úYaf,aIK jd¾;djla ,nd .;a fmd,sish ta Tiafia mÍla‍IK meje;aùfï§ ielldßh fuu >d;kh isÿùug úkdä lsysmhlg fmr§ ,nd.;a ÿrl;k weue;=ï yd wehg ,o weue;=ï iïnkaOfhka §¾> f,i mÍla‍IK meje;afõ' tu weue;=ï ßudkaâ Ndrfha isák /|úhl=f.ka ,o tajd nj;a weho weue;=ï ,ndf.k we;af;a tu /|úhdg njg lreKq fy<slr .;a fmd,sish ielldßh w;awvx.=jg .kq ,eîh'
>d;kfhka miq iellrejka isjqfokd m,d.sh ;%sfrdao r:ho fmd,sish Ndrhg .eks‚' w;awvx.=jg .kq ,enQ ielldßh Bfha ^07od& lvqfj, wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,nk 17 jeksod olajd rla‍Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i kshuúh'

ñßydk úfYaI wmrdO fufyhqï tallfha ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍla‍Il ufyaIa nKavdr uy;df.a Wmfoia u; Wm fmd,sia mÍla‍Il chka; fmf¾rd" fyauka; l=udr" ,la‍Iauka" ierhka iqks,a ^56891&" fmd,sia fldia;dm,ajreka jk m%ikak ^40248&" wñ, ^77688&" l=udr ^84762&" iór ^81600&" iïm;a ^88389& ks,OdÍka mÍla‍IK mj;ajhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us