Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uu mQ¾Ksldf.ka fjka jqfKa
thdf. ;ks jqjukdjg
- iyka wfífialr

forK rEmjdyskS ;srfhka udj oelal 
fma‍%laIlhskag oeka udj olskak ,efnkafka ish; rEmjdysksfhka'

iyka wfífialr lshk ku flfklaf.a u;lhg tlmdrgu kdj;a Tyqf.a rej ÿgq .uka y÷kd .kakd wh fndfydahs' ta úÈyg yඬ ksid ckdorhg m;a jqK iykaf.a ðúf;a w¨;a msgqjla fmrf<kjd' ta .ek Tyq wms;a tlal l;d l<d'

iykaf.a Ôúf;a f,dl= fjkila fjkjd fkao''@
Tõ' uf.a jD;a;Sh Ôúf;a f,dl= fjkila isÿ fjkjd' biair forK rEmjdyskS ;srfhka udj oelal fma‍%laIlhskag oeka udj olskak ,efnkafka ish; rEmjdysksfhka' ish; rEmjdysksh w¨;a uqyqKqjrlska t<solskjd' ug;a ta i|yd werhqï ,enqKd' fjkila ´k ksid uu ta wdrdOkdj ms<s.;a;d'uqo,a u; mokï fj,do Tn forKska bj;a fjkafka''@
ta m‍%Yakh uf.ka yqÛ fofkla weyqjd' ta;a uu uqo, mokï lrf.k .;a ;SrKhla fkfuhs fï' wms fohla ,nd .kak l,ska hula lrkak ´k' t;fldg ;uhs jákdlula ,efnkafka' uf.a yelshdjg jákdlula ,enqKd' ta;a ta jákdlu uu ,kaiq ;sífí keye' forK lshkafka uf.a f.or jf.a' wjqreÿ tfld<yla uu forK mjq,;a tlal tl;= jqKd' ta mjq, od,d hkak ÿlhs' ta;a ug hkak fjkjd'

ug forK kd<sldfõÈ Woõ l< wh ysáhd' iNdm;s ms,sma chùr" Wm iNdm;s ,laisß úC%uf.a" l<ukdldr wOHlaIsld jre” wuqKq.u" úOdhl wOHlaI udOj uvj," jevigyka wOHlaIsld Y¾ñ,d O¾urdid" ksfhdacH idudkHdêldß ,laud,a uqo,sf.a hk uy;au uy;añka jf.au uf.a ys;j;au ñ;=rka jk p;=r w,aúiag;a iudê ,shkf.ag;a ia;+;s lrkjd' ta jf.au mq¾Ksld mSßia lshkafka ud;a tlal uq,au jevigyk l< ksfõÈldj' weh uf.a Ôjk .ukska whska jqK;a uf.a Ôúf;a oelajq iyfhda.hg jf.au Ôúf;a wiSñ;j mdvï lsh,d ÿkakdg ia;+;s lrkjd'

Tfí ìß| mQ¾Ksld mSßia' weh Tfnka fjka jqKd' Tfnka fjka jQ mQ¾Ksld forK kd<sldfõ lghq;= lrk ksid Tn forKska bj;a jqKd lsh,;a rdjhla me;sfrkjd''@
wms fokakd fjka jqKd' ta wef.a ;ks jqjukdjg' ta;a uu weh ksid forKska bj;a jqfKa keye' ta l;dj fndrejla' tajf.au weh;a tlal jev lrkak wjia:djla ,enqfKd;a wmyiq;djlska f;drj ug jevlrkak mq¿jkalula ;sfhkjd'

ckm‍%sh yd ia:sr wdh;khlska bj;a fj,d iSñ; ixLHdjla okak rEmjdyskshl k;r fjk tl wNsfhda.hla fkao''@
wmsg Ôj;a fjkak jf.au hï fohla lrkak wruqKla ;sfhkak ´k' ta Ôúf;ag wNsfhda.hla ;snqfKd;a ;uhs meje;aula yefokafka' uu ta wNsfhda.h Ndr .;a;d' ta Tiafia ug mq¿jka meje;au yod.kak'

forK kd<sldfõÈ Tn jgd frdla jqK fma‍%laIl wdl¾IKh ish; rEmjdysksfha§ f.dvk.d.kak mq¿jka lshk úYajdih ;sfhkjdo''@
Tõ' uu ish;g tl;= fjkafka ksfõolfhla jf.au úOdhl ksIamdoljrfhla yeáhg' ug jir tfld<yl fg,súIka bjla ;sfhkjd' fma‍%laIlhskaf.a riúkaokh uu okakjd' bjihso ukaod" ySkhla jf.a jeks ckm‍%sh .S; /qil ñhqisla ùäfhda lrkak ug mq¿jka jqKd kï wdl¾IKsh úÈyg ishf;a lghq;= lrkak wehs ug neß' uu hula lrhs lshk n,dfmdfrd;a;=fjka ug ta wdh;kh werhqï lrkafka' ta werhqug idOdrKhla jf.au fma‍%laIlhskag;a ug idOdrKhla lrkak mq¿jka'

fldfyduo mqoa.,sl ðúf;a''@
fyd|hs' jrola keye'

újdy Ôúf;a fooreKd lsh,d iyka lk.dgqfjkao bkafka''@
ish,a, wgf,da oyug hg;a' b| b| tl fjfyr" ú| ú| oyï ukyr" is| ì| ÿla iir" wfydafoõo;a fkdÈá fudlamqr lsh,d lúhla ;shkjd' ug;a tfyu ;uhs lshkak ;sfhkafka'

weh Tfnka fjka jqKd' ;kslvj bkako n,dfmdfrd;a;=j' ke;akï w¨;a újdyhlska Ôúf;a mgka .kakjo''@
uu ;j;a újdyhla kï fldfy;au n,dfmdfrd;a;= fjkafka keye'

Tfí mq;Kqjka .ek lsõfjd;a''@
mq;df.a ku wdÈ;H wfífialr' thdf.a jhi wjqreÿ ;=kyudrhs' ;d;a;d flfkla yeáhg thdg ;sfhk wdof¾ wvq lrkak ug neye' biair jf.au uu uf.a mq;dg wdofrhs' i;shg ojia lsysmhla thd ud;a tlal bkakjd'

y¾I” ùrr;ak

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us