Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ryilaj mej;s forfKa  iyka mQ¾Ksld
fjkaùu t<shg

 mQ¾Ksld mek, .sfha forfKAu wfhl= iu.hs

miq.sh ld,fha wka;¾cd,h ;=< wdkafoda,kd;aul mqj;la jQfha frdIdka iu. újdy .súif.k isá p;=ßld mSßia Tyqf.ka fjkaù .hdka fj; hduhs'

fï jkúg p;=ßldf.a ke.Ksh mQ¾Ksld mSßiaf.a újdyho foord f.dia weh újdyj isá iyka wfífialrf.ka fjkaj hdu jd¾;d lrkakg wmg isÿj ;sfí'fï olajd ryila jYfhka mej;s fuu ixisoaêh 

fujr i;swka; mqj;am;lg woyia olajñka iyka m%isoaêfha lshd isàu ksid oeka tys ryiHNdjh .s,sy f.dia we;'

fuu fjkaùu wmg jd¾;djQfha miq.sh iema;eïn¾ udifhah' 
fjkaùug fya;=j f,i iyka Widúhg okajd we;af;a wef.a wkdpdr yeisÍula jk w;r Tjqka fiajh l< rEmjdyskS kd,sldfõ  m%lg jevigyka bÈßm;a lrkafkl= yd ix.S; lafI;%fha kula Èkd isák wfhl= iu. weh tla;rd uy,a ksjdihl§ tlg isáh§ yiqjQfha hhs meñKs,s lr ;snqKs'

ñßydk yd imq.ialkao fmd,sis j,g fuu isoaêh .ek iyka meñKs,s lr ;snqK w;r uyr.u fmd,sishg mQ¾Ksldf.a meñKs,a,lao igykaj ;snqKs' wk;=rej miq.sh Tlaf;dan¾ ui 11 jk Èk n;a;ruq,a, <ud ufyaia;%d;a wêlrKfha§ fï iïnkaO kvq úNd.h úNd. úh' Èlalidohg wu;rj ksji jdykh we;=¿ j;alï fírd.ekSfï kvqjlao oeka f.dkqù we;'

iyka mQ¾Ksld újdyfha  3 yeúßÈ mq;l=o isák w;r fï jkúg Tjqka fofok fjkaj Ôj;ajk nj;a fofokdg fjka fjka jYfhka tu orejd n,d.kakg Widúfhka Èk kshu lr we;s nj;a jd¾;d jqKd'
Bfha i;s wka; mqj;am;lg woyia olajñka iyka fï .ek lshd ;snqfka fufiah'

újdy Ôú;fha hï w¾nqoldÍ njla we;sfj,d ;sfhk njg rdjhla ;sfhkjd@

ta l;dj we;a;'

ta .ek l;d lrkak leu;so@
lsis m%Yakhla keye' ta;a kS;suh m%Yak u; hï hï iSudjka ;=< b|f.k ;uhs l;d lrkak fjkafka' wksl b;ska Th m%YafkÈ uu ishhg ishhlau ks¾fodaIshsfka' b;ska ug Th .ek l;d lrkak fohla keye' udOH bÈßfha l;d lrkak ´k" woyia olajkak ´k jerÈ lrmq wh'

wUqieñ .egqï n;aye,sh bfËk;=re ú;rhs lsh, lshukla ;sfhkjd fkao@

Tõ''' tfyu lshukla ;sfhkjd' ta jf.au ;uhs WKmqrefla od, ;sín;a nÆ j,sf.a weo wßkak neye lsh,;a lshukla ;sfhkjd'

fndfyda wUqieñfhda jerÈ yodf.k tl jy,la hgg tl;=jkak ys;kafka orefjda .ek ys;,d'''

uu uq,È tfyu ys;=jd' ta;a oekakï tfyu ys;kafk keye' oeka uu ia:djr ;SrKhlg weú;a ;sfhkafka'

foudmshkaf.a jerÈ yskaod orefjda wirK fjkjd fkao iyka'''@

uf.a mq;d ljodj;a wirK fjkafka keye' uf.a mq;dg thdf.a ;d;a;d bkakjd'

orejdf.a whs;sh iyka ,nd.kakjdo@

Tõ'' uf.a mq;d ;uhs uf.a Ôúf;a' ug thd ke;=j Ôj;a fjkak neye' uu uf.a orejd uf.a <Ûg .kakjd' mq;dg lsis foalska wvqjla oefkkak fkd§ thdf.a wkd.;h hym;a lrkjd' tal ;uhs uf.a f,dl=u n,d‍fmdfrd;a;=j'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us