Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

Healthy Tips

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

isfiaßhka ie;alfï§
mq¿ka l=fia ;sìh§u ueyqï oeuQ
úfYaI{ ffjoHjrhdf.ka ujla
fldaá 10 la‌ jkaÈ b,a,hsisfiaßhka ie;alu u.ska ore m%iQ;sh isÿl< ;udf.a Worh ;=< mq¿ka fyda f.daia‌ .=,shla‌ ;sìh§u ueyqï oeuQ kdß yd m%ijfõoh ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrhdf.ka remsh,a fldaá oyhl jkaÈhla‌ whlr fok f,i b,a,d 23 yeúßÈ foore ujla‌ Bfha ^14 od& fld<U Èid wêlrKh yuqfõ kvqjla‌ f.dkq l<dh'

le,‚h o¿.u fcd.skaj;a; wxl 664/5 ork ,smskfha mÈxÑ tï' iS' à' ã' fmf¾rd kue;a;sh úiska kS;s{ m%d¾:kd O¾ufiak uy;añh u.ska f.dkq lr we;s tu kvqfõ ú;a;slrejka f,i ffjoH iS' j¾Kl=,iQßh yd fld<U 10 fkdßia‌ pek,a mdr m%foaYfha msysá m%Odk fmf<a fm!oa.,sl frday,la‌ kï lr we;'

ish fojk ore m%iQ;sh i|yd ú;a;sldr úfYaI{ ffjoHjrhdf.a Wmfoia‌ u; 2016 ckjdß 3 jeksod fmr lS fm!oa.,sl frday,g we;=<;a l< tÈku isfiaßhka ie;alula‌ u.ska orejl= m%iQ; l< nj fm;aiïldßh wêlrKhg fmkajd § ;sì‚' tu ie;alu wjika ù Èk lsysmhla‌ hk;=reu ;udf.a Worfha yg.;a wêl fõokdj yd ixl+,;d ms<sn|j ffjoHjrhd oekqj;a lsÍug mshjr .;a kuq;a Tyq ;ud ksis mÍla‍Idjlg ,la‌ fkdlr fõokd kdYl muKla‌ ,ndÿka nj;a fjk;a úfYaI{ ffjoHjrhl= ud¾.fhka isÿl< ia‌lEka mÍla‍IKfha§ Worfha mq¿ka .=,shla‌ fyda f.daia‌ .=,shla‌ we;s njg y÷kd.;a nj;a meñ‚,sldßh mjihs'

2016'04'01 jeksod fjk;a fm!oa.,sl frday,lg we;=<;a ù isÿ l< ie;alul§ tu mq¿ka fyda f.daia‌ .=,sh jgd we;s ù ;snQ f.äh nvjef,a fldgila‌ o iuÕ lmd bj;a lsÍug mshjr .;a nj;a tlS ;=jd, h:d ;;a;ajhg m;ajk;=re nvje,a Worfhka msg; r|jd lD;su l%u u.ska Èk 45 lg wdikak ld,hla‌ ;udf.a idudkH YÍr lD;Hhka mj;ajdf.k heug isÿjQ nj;a meñ‚,sldßh jeäÿrg;a fmkajd § ;sì‚'

nvje,a wNHka;r øjH kej; Worh ;=<g we;=¿ lsÍu i|yd 2016 uehs 15 jeksod h<s fojeks ie;alula‌ l< nj;a m<uqjk ú;a;sldr ffjoHjrhdf.a fkdie,ls,su;a l%shdj fya;=fjka ;udf.a Ôú;h udrdka;sl yd oeä wka;rdodhl ;;a;ajhl m;ajQ nj;a fm;aiïldßh tu.ska fmkajd § ;sì‚'

w¨‍; Wmka orejdg udi myl wêl ld,hla‌ hk;=re ujqlsß ,nd§ug fkdyelsùu" ,nd § ;snQ T!IO fya;=fjka ujqlsß ,nd§u iïmQ¾Kfhkau keje;aùug isÿùu" ffjoH mÍla‍IK yd ie;alï fya;=fjka b;d wêl uqo,la‌ jeh lsÍug tlS ffjoHjrhdf.a fkdie,ls,a, ksid isÿ jQ neúka Tyqf.ka yd Tyq fiajh l< fm!oa.,sl frday,ska tla‌j fyda fjka fjkaj tu jkaÈh ,ndfok f,i o meñ‚,sldßh b,a,d we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

ENGLISH

PHOTO GALLERY

VIDEO PORTAL

Help For Us