Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uu wdi ksjqka orejkag
lido ne|,d wjqreÿ 2 l=;a
iïmQ¾K fjkakhs hkafka
;du wms Ôúf;a mgka .;a;d ú;rhs
- k;dId fmf¾rd

biair rEmjdysksfha ks;r fmkqKq k;dId fmf¾rd" oeka kï ks;r fmfkkak bkafka Widúfha ú;rhs' fï k;dId ldf,lg miafia wms;a tlal l< mqxÑ l;djla'

k;dIdf.a Èk p¾hdj oeka fjkiau fj,d lsh,d wdrxÑhs@
Tõ' ld,h jeämqru .ffjkafka Widú jevlghq;= tlal' ta ksid l,d jev kï flfrkafkau ke;s ;ruhs'

yefudau wykjd fkao wehs w¨‍;a ks¾udKhla fkdlrkafka lsh,d@
Tõ' yefudau wykjd' mdfr§ yuqfjk ñksiaiq mjd ´l uf.ka wykjd' ta yefudagu fyd| W;a;rhla <Û§u fokak ;uhs ys;df.k bkafka'fldfyduo Widúfha jev@
oekg ‍‍‍fcHIaG kS;s{jrfhla hgf;a jev lrf.k hkjd' w¨‍;alfâ Widúhg wkqhqla;j fiajh lrkjd'

l,dfjka ckm%sh fjÉp kS;s{ fkdakdj fydhdf.k ñksiaiq tkjo@
tfyu fydhdf.k tkafka kï keye' ta;a Widúfha bkakfldg udj w÷kf.k l;d lrk wh kï bkakjd'

we;a;gu wehs w¨‍;ska iskaÿjlaj;a lshkafka ke;af;a@
ld,h .ek f,dl= m%Yakhla ;sfhkjd' ta;a m%sydka tlal tl;=fj,d isxÿjla lrkak ys;df.k bkakjd'

m%sydka wdorŒh ieñfhlao@
w‍fmdhs Tõ' uf.a Ôúf;a yeu foagu thd Yla;shla fokjd'

mqxÑ ld‍f,a ;snqKq ieye,a¨‍j oeka Ôúf;a keoao@
tal kï álla we;a; ;uhs' fudlo Ôúf;a j.lSï jeähs' ta;a yeu fj,dfju T¿jg nrla .kafka ke;sj ieye,a¨‍fjka bkak W;aidy lrkjd'

m%sydka l,d f,dafla ksy~ fj,d bkafka k;dIdf.a ;yxÑ ksido@
wfka keye' uu thdg tfyu ;yxÑ odkafka keye' m%sydka iïmQ¾Kfhkau jf.a ld,h fhdojkafka thdf.a jHdmdr me;a;g' thd;a <Û§u w¨‍;a ks¾udKhla lrdú'

ìß|lf.a NQñldj k;dId lshk mqxÑ fl,a,g nrla kffuhso@
lido ne|,d fokakd tl jy,la hgg wdju Ôúf;a f,dl= fjkila jqKd' oeka ta fjkig wjqreÿ 2 l=;a iïmQ¾K fjkakhs hkafka' ta wjqreÿ 2 we;=f<a f,dl= f,dl= foaj,a isoaO jqKd' ta fjkig wms yqrejqKd'

úfYaIfhkau lido ne|mq .uka udi .dKla wms Tiag%ේ,shdfõ mÈxÑ fj,d b|,d wdmyq ,xldjg wdfõ' ta ld‍f,a Woõjgj;a ljqrej;a ysáfha kEfka'

Whk msyk jev ;ju wudrehso@
Tiag%ේ,shdfõ b|mq ld‍f,a uu Whkak mqreÿ jqKd' ta ksid ug Whk tl oeka wudre keye' ta;a oeka ,xldfõ mÈxÑ jqKdu kï wms fokakg wu;rj bjqï msyqïj,g fiaúldjla bkakjd' ta;a f.or ,iaikg ;shdf.k bkafka uu' fudlo ug yeufoau yß ms<sfj<g ;sfhkak ´k' ta ksid uu;a f.or jev lrkjd'

wjqreÿ fofla újdy ixj;airh chgu iurkjo@
iurkak;a ´k' ta;a ;du lsisu ie,iqula kE'

k;dId - m%sydka ,xldj od,d hkjd lsh,d rdjhla me;sfrkjd@
m%sydkag rg hkak neß thdf.a jHdmdr jev ksihs' ta;a uu kï leue;shs iy uf.a n,d‍fmdfrd;a;=jla ;sfhkjd rg mÈxÑhg hkak' ta;a uu ;kshu hkjg m%sydka leue;s keye' ta ksid oekg wms fokakdu ,xldfõ bkakjd'

k;dId wdvïnrhs fkao@
msáka oelmq m<shg uf.a .ek ;Skaÿ .kak tl jerÈhs' uu wdvïnr keye' udj mdrl oelalu ug leue;s ñksiaiq uf.a <Ûg weú;a l;d lrkjg uu wdihs' ta ksid ´ku fj,djl uf.a <Ûg tkak nhfjkak tmd lsh,d uu uf.a rislhkag lshkjd' ta jf.au wjqreÿ .dKla ;siafia ug wdof¾ l<d jf.a È.gu ta wdof¾ fokak lsh,;a b,a,kjd'

k;dId ksjqka orejkag leue;s nj wmg wdrxÑ jqKd@
Tõ uu ksjqka orejkag leue;shs' m%sydkaf.a mjq‍f,a ksjqka ifydaorhl=;a" ifydaoßhl=;a bkakjd' ta ksid ud;a wdi ksjqka orejkag'

ta wdidj bIag lr.kafka ljoo@
;du wms Ôúf;a mgka .;a;d ú;rhs' ta ksid yß fj,dfjÈ ta wdidj;a bIag lr .kakjd'

i|ud,s j¾KiQßh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us