Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

.yk uv wod<u keye
,xldfõ ishhg 99'9] bkafka
uqyqKg yskd fj,d msámiaig
.syska weo fydhk whhs
- iqf,aLd chj¾Ok

wjqreÿ follska ú;r rg hkak ys;df.k bkafka 'tfya .shdg miafia kj;skaku ys;df.k ;uhs bkafka'''

,xldfõ ñksiaiqkaf.a wdl,am j,g uu leu;s keye'''

iqf,aLd chj¾Ok lshkafka oeka ckm%sh ks,shla jqKdg biair weh ksrEmK Ys,amsKshla' weh i;swka; mqj;am;la iu. l< idlÉPdjla my;ska oelafjkjd'

fï ojiaj, fudlo fjkafka iqf,aLd @fï ojiaj, úYaj whshd tlal wÆ;a kdgHl r.mkjd '

iqf,aLd ál ojila fmakak fkdysáfha @

uu uf.a ä.%S tl mgka .;a;d 'ìiakia wekaâ ufkaÊukaâ ä.%Stl ;uhs uu lrkafka'

ta lshkafka iqf,aLdg fyd| jev ,enqfKa keoao @

fyd| jev ,enqKd' t;a uu myq.sh lf<a ,xldfõ ysáfha keye ' wdfh;a ,.§ meßia hkjd'

iqf,aLd ks;r ks;r úfoia.; fjkafka fmïj;d tlal lshkafka we;a;o @

wfka tal fndre l;djla 'uu fmïj;d tlal úfoaY .uka hkafka keye'

t;fldg iqf,aLdf.a fmïj;d .ek lshk l;d fndre lsh,o lshkafka @

Tõ 'tl tlaflkd lshk l;d ug wod, keye 'fmïj;d úfoaY .; fj,d bkak flfkla fkfuhs ' ug tfyu úfYaI flfkl=;a we;a;gu keye 'tl tl wh tl tl l;d lsh,d i;=gq fjkjd we;s ' t;a uu tajd fudkjdo lsh,d fydhkak hkafka keye'

idudkHfhka úfoaY m%ix. j,g fydo b,aÆula yefokak;a lafIa;%fha ld,hla bkak ´k 't;a iqf,aLdg flá ld,hla we;=f<a pdkaia f.dvla ,eì,d fkao @

Tõ 'tal uf.a jdikdjg ,enqK wjia:d lsh,;a ys;kak mq¿jka '

ld,hla iqf,aLd udOH u. yeßfha wehs @

tfyu u. yeÍula keye 'jevl ysáfhd;a ug f*daka tl wkaiaj¾ lrkak fjkafka keye 'uf.a kïn¾ tl;a ,sla fj,d ;snqKd'b;sx uu okafka ke;s kïn¾ia j,g wdkaiaj¾ lf<a keye ' ke;=j udOH u. yeßhd fkfuhs '

yenehs iuyre lshkafka iqf,aLd oeka .Kka Wiiakjd lsh,d @

uu ldgj;a .Kka Wiaikafka keye 'uu ´k flfkla oelafld;a l;d lrkjd 'biair ysáh úÈyguhs uu ;du;a bkafka 'fudlo wms bkafka wfma fma%laIlfhda ksihs 'ta ksid uu f,dl= T¿fjka bkafka keye '

wOHdmkhg jeä nrla §,d ;sfhkafka rx.kfhka iuq .kako @

rx.kfhka iuq.kafka keye 'uf.a fm!oa.,sl Ôú;hg ydkshla fkdjk fydo ks¾udK j,g iïnkaO fjkjd 'uf.a wïud nexl= ks,Odßkshla 'b;sx thd uu bf.k .kakjg leu;shs '

ñhqisla ùäfhda lrkafk;a f;dard fírdf.ko @

Tõ 'uu l;dj wy,d ;uhs iïnkaO fjkafka 'uu yodf.k bkak ;ekg .e,fmkafka ke;skï uu jev lrkafka keye 'ta jf.au uf.a .dKg wdfõ ke;a;ï uu ta jefâ Ndr .kafk;a keye '

bÈßfh§ kj;skaku n,df.k úfoaY.; fjkak bkakjd lshkafka we;a;o @

;j wjqreÿ follska ú;r úfoia.; fjkak ys;df.k bkakjd 'uf.a Wmdêh iïmq¾K lrkak 'tfya .shdg miafia kj;skaku ys;df.k ;uhs bkafka '

,xldfjka hkak ;SrKhla .;af;a wehs  @

uu ,xldfõ ñksiaiqkag wdof¾ l<dg ,xldfõ ñksiaiqkaf.a wdl,am j,g uu leu;s keye 'uu f.dvla yeÿfKa msgrg 'ta rgj, whg wks;a wh wÈk úÈy fydhkak jf.au l;d yokak fõ,djla keye 'yenehs ,xldfõ ñksiaiq wks;a wh .ek fydhkjd 'l;d yokjd 'uu tajdg leu;s keye ',xldfõ ishhg wkqkjhhs oYu kjhlau bkafka uqyqKg yskd fj,d msámiaig .syska weo fydhk whhs'

myq.sh ldf,a iqf,aLdg f.disma fjí j,ska uv .ymq ksido ,xldfõ ñksiaiq .ek l,lsß,d ;sfhkafka @

keye 'fï ye.Su ug fmdä ldf,a b|,d ;snqK fohla 'f.disma .eyqj;a wfkla wh fudkjd lsõj;a uu .Kka .kafka keye 'uu ux .ek okakjd 'ldf.kaj;a uu hefmkafka keye 'ta ksid ug Th .yk uv wod<u keye'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us