Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

nqúks lido n¢kak nhhsÆ
th;a uf.a .ek fndre
uv m%pdr f.kshkafka keye

rx.kfha§ jf.au ksfõokfha§ olaI;d m< lrk nqúks" fmkqfuka reje;a;shla' fï m<jkafka ldf,lg miqj wms weh iu. l< mqxÑ l;dnyl igykla'

nqúksf. wÆ;au f;dr;=re fudkjo@
álla wikSm ;;a;ajfhka bkafka' ta ksid IQáx jev Ndr .kafka wvqfjka' ta;a ksfõok lghq;a; kï yeu i;shlu wksjd¾hfhkau lrkak fjkjd' tfyu ;uhs ld,h .; fjkafka'

nqúksg l,d f,daflg mdr fmkakqfõ wlald fkao@

Tõ' uf.a wlald j;ai,d Èh,f.dv lshkafka m%isoaO ks<shla' thd ug l,djg ú;rla ‍fkfjhs" Ôúf;a yqÛla foaj,g mdr lsh,d ;sfhkjd'

mjq‍f,a wksla whf.a Woõ fldfyduo ,efnkafka@
foudmshkaf.a wdYs¾jdoh lshk tl Wmßufhkau ,efnkjd' Bg wu;rj bkafka u,a,s' thd l,djg iïnkaO ke;s jqK;a wlalf.hs" uf.hs ks¾udK n,,d lfukaÜia fokjd' yenehs ljodj;a u,a,s wmg fyd|la kï lshkafka kE' weo wvqmdvq ú;ruhs lshkafka' tfyu ;uhs b;sx u,a,s,df.a yeá'

l,djg weú;a .;jqK flá ld,h .ek oeka nqúksg fudkjo ysf;kafka@
i;=gqhs' l,dj lshkafka W;=ï la‍fIa;%hla' msg b|ka n,k ñksiaiq l,dj .ek jmr weyska n,kjd' ta;a uu ys;kafka l,dfõ bkak yefudau krl keye' krl ñksiaiq yeu la‍fIa;%hlu bkakjd' ta;a l,d f,dafla bkak wh mqxÑ jrola l<;a tajdg m%isoaêh ,efnkjd' ta;a ysñysg ys;,d neÆfjd;a f,dafla ´ku ukqiaifhla ÿlg m;a jqKdu thdg iekiSu ,efnkafka l,dfjka'

m%Yakhla ysf;a ;shdf.k leurdj biairyg hkak isoaOfj,d ;sfhkjo@
w‍fmdhs Tõ' idudkHfhka uu ukiska ieye,aÆ ke;akï ug lsisu jevla lr.kak neye' lkak fndkakj;a neye' ta;a iuyr fj,dj, m%Yak TÆfõ ;sfhoa§ tajd wu;l lr,d rÛmdkak fj,d ;sfhkjd' tal yßu wudre w;aoelSula' o; ldf.k rÛmdkjd lshkafka ta jf.a fj,djg ;uhs'

Th jhfiÈ ;sfhkafka “wdof¾” .ek m%Yak fkao@
tfyu u lshkak;a nE b;sx' Ôúf;a .ek;a wmg m%Yak ;sfhkjdfka' fldhs;rï isÿùï fjkjo' ta yeu tlu wdof¾g iïnkaO keyefka'

la‍fIa;%fha lems,s flá,s wvqjla kE fkao@
ug kï ljqre;a tfyu lems,s flá,s odkak tkafka kE" m%ùK whg uu .re lrkjd' ta ksid thd,d ug wdofrhs' uf.a jhfia yefudau tlal;a uu yqÛla iómj jev lrkjd'

ckm%sh whg fidaI,a óähdj,ska lrorhs fkao@
ug ;sfhk tlu lrorh uf.a kñka ;j fndre f*aianqla .skqula ;sfhk tl ;uhs' yenehs ta .skqu mj;ajdf.k hk tlaflkd;a uf.a .ek fndre uv m%pdr f.kshkafka keye' ta ksid álla iekiSfuka bkakjd' iudc udOH tlal jevlroa§ uu yßu m%fõYï' uf.a w;sYh fm!oa.,sl foaj,a ljodj;a uu f*aianqla tlg odkafka keye'

lrorldr rislfhda keoao nqúksg@
rislfhda bkakjd' lror lrkafka kE' ,shqï tjkjd' uefiaÊ tjkjd' tajd yeu tlgu W;a;r fokak;a iuyr fj,djg neß fjkjd' ta;a b;sx ug lrorhla keye'

idudkH fl,a,lg ;sfhk ksoyi nqúksg keoao@
tal kï tfyu ;uhs' iuyr whg wms hk tk ;eka mjd m%Yakhla' yqÛla wh wdihs m%isoaO whf.a ´md¥m wykak' talg uu kï leue;s keye' t;fldg wmg Ôj;a fjkak yß wudrehs'

,iaik /l .kak úÈh lshkak leue;so@
ief,daka hkafka kE… l%Sï .dkafka kE lsõfjd;a ta folu fndre fjkjd' yenehs tajd .ek ;sfhk Wkkaÿj ug lEuìu .ek;a ;sfhkjd' uu wÆ;a t<j¿" m,;=re lkjd' fyd|g j;=r fndkjd' ta jf.au i;=áka bkakjd'

f.dvla ,iaikg bkak f.dvla i,a,s ´ko@
kE' fïlma odf.k bkak ;uhs i,a,s ´k fjkafka' fïlma odkafka le; ke;s lr.kakfka'

fma%ujka;hd .ek;a lshuq@
wdof¾ lrkak flfkla bkakjd' thd jHdmdßlfhla' foaYmd,khg iïnkaOhla kE' uu m%d¾:kd lrkafk;a thd foaYmd,khg iïnkaO fkdfõjd lsh,d ;uhs'

újdy fjkafka ljodo@
n¢k yefudau ug lshkafka wïfuda oekau kï lido n¢kak tmd lsh,hs' ta ksid uu n¢kak nhhs' fudlo újdyh .ek okak ñksiaiqfka tfyu lshkafka

uÿIs yirx.s

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us