Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

lido nkao,d fokak wïu,dg mqÿu jqjukdjla ;snqKd
mdáhg wdmq yefudau ug úfYaIhs ;uhs
ta ksid fhdackd .ek ug leue;s ysf;kafka keye
 - ÈklaIs m%shidoa

wÆ;a mrïmrdfõ ckm%shu ks<shla jk ÈklaIs m%shidoa miq.sh i;sfha ojil hd¿fjda f.dvla tl;= lrf.k WmkaÈkh iur,d ;snqKd' ÈklaIsg iqn WmkaÈkhla lsh,d lshkak wms;a l;d l<d'

ÈklaIs WmkaÈkh chgu iur,d fkao@ 
wfka uu kï mdáhla .ek uql=;au oekf.k ysáfha keye' wfma ‍fmdä kx.s Ykqo%s ;uhs ug;a fydfrkau WmkaÈk mdáhla ixúOdkh lr,d ;snqfKa'

ta lshkafka i¾m%hsia n¾;afâ mdáhla@
Tõ' WmkaÈkh fhÈ,d ;snqfKa ud¾;= 18 jeksodg' uu tod ojiu f.oßka t<sfha ysáfha' fï lsisu fohla .ek oekf.k ysáfha ke;s ksid ug l,ska f.or tkak ys;=fKa kE' ? 8 g ú;r ;uhs fuu f.org wdfõ'

W;aijh .ek mqxÑ bÛshlaj;a Ykqo%sf.ka ,enqfK keoao@
kE' wvq.dfka uu mrlal= wehs lsh,d n,kakj;a ljqrej;a ug flda,a tllaj;a .;af;a keye'

yjiajreju uu hd¿jl=f.a f.or ysáfha' wïud oekf.k ysáhd uu bkafka ta f.or ;uhs lsh,d' ta ksid fydh,d n,kakj;a flda,a tllaj;a .;af;a keye'

n¾;afâ mdáfha mska;+rj, úfYaIu hd¿fjla bkakjd fkao@
mdáhg wdmq yefudau ug úfYaIhs' tlaflfkla .ek úfYaIhla keye'

lS jeks WmkaÈkho ieurefõ lsh,d weyqjdg lula kE fkao@
m%isoaêfha ta m%Yakh wykak tmd fkao@

jhi jeä fjkfldg f.oßka újdyh blauka lrkafka keoao@
miq.sh ld‍f,a kï udj blaukska lido nkao,d fokak wïu,dg mqÿu jqjukdjla ;snqKd' thd,d ug ukud,fhla fydhkak yqÛla uykais jqKd' ta;a ta W;aidyh wid¾:l jqKdg miafia oeka kï wïu,d álla ioaoke;=j bkakjd'

wïu,d f.ak fhdackdj,g ÈklaIs leue;s keoao@
Tõ' b;ska lsisu úia;rhla okafka ke;s" w÷kkafka ke;s flfkla tlal újdy fjkak ug neyefka' ta ksid ta fhdackd .ek ug leue;s ysf;kafka keye'

ÈklaIsf.a leue;af;kau flfkla fydhd.;a;d kï yß@
tfyu flfkla yïnjqfKd;a fyd|hs' yïnjqfKa ke;;a b;sx lula kE' uu i;=áka bkafka' újdy fjkaku ´k lsh,d kshuhla fldfyaj;a keyefka'

y|yk .ek;a f,dl= úYajdihla ;sfhkjo@
wms lf;da,sl wd.fï ksid y|yk .ek f,dl=jg ys;kafka keye' kuq;a y|yfkka krl fohla lshkjd kï ta ta ld,j,§ jeämqr mßiaiï fj,d bkak tl fyd|hs lsh,d ys;kjd'

fYaIdo%s oeka l,dfjka whska fj,do@
Tõ' thd wdmyq wOHdmk jev mgka .;a;d'

Ykqo%shs" ÈklaIshs w;f¾ rÛmEu .ek ;r.hla ;sfhkjo@
rÛmEu .ek yß" ckm%shlu .ek yß wms fokakd w;f¾ ljodj;a ;r.hla keye' yenehs fï ojiaj, à'ù' n,kak kï ;r.hla ;sfhkjd'

wehs ta@
Ykqo%s kx.s rÛmdk fg,s kdgHhla ? 8'30 g úldYh fjkjd' uu rÛmdk fg,s kdgHhl=;a fjk pek,a tll ta fj,djgu úldYh fjkjd' tlu fj,dfõ pek,a fol udre lr lr wms we;sfjkl,a rKavq fjkjd'

jeämqr ckm%sh wlaldo@kx.so@
tfyu fohla ys;,dj;a keye'

ckm%sh ks<sh fjkak ;r.hla ke;af;a wehs@
ug ta .ek n,d‍fmdfrd;a;=jla kE' ug we;sfjkak iïudk ,eì,d ;sfhkjd'
ck;d iïudkh ;uhs jákdu foa'

n¾;a fâ tl ojfia ug wdmq iqnme;=ï f.dkafkka ta ck;d iïudkfha ;ru ug f;areKd' miq.sh ojia áflau uu Wfoa 5 g weyer,d 8 ú;r fjkl,a ta iqnme;=ïj,g w{k;r l<d' ta;a ;du 5 laj;a w{k;r lr,d bjr kE' fï ,smsh yryd;a ug ta yefudagu ia;=;shs lsh,d lshkak ´k'

i|ud,s j¾KiQßh
ßúr

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us