Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uf.a w;skq;a is,a ì£ hk
wjia:d ;sfhkjd
miqj uu tal  fn!oaO o¾Ykh
;=,ska yod .kakjd - k§Id

ljuodj;a yskdjqfKa ke;s" ta jf.au lsisu odl wefyka l÷<la fy<mq ke;s flkl= fï f,dafla fldfya yß fydhd .kak bkakjd kï tal úiauhg lreKla'wfma Ôú; mqrdu ;sfhkafka i;=ghs ÿlhs'

i;=g yd ÿl;a tlal ;ukaf.a Ôú;h foda,kh jk úÈh l;d lrkak wms tl;= lr.;af;a ckm%sh rx.k Ys,amskS k§Id fyauud,shs'

k§Id i;=ghs ÿlhs ks¾jpkh lrkafka fldfyduo@
wms leu;s foa ,eìfï§ oefkk yeÛSu ;uhs i;=g lshkafka' wlue;s foa ,efnk fldg oefkk foag ;uhs ÿl lshkafka'

l,dldßhla úÈhg jeäfhkau i;=gq jQ yd ÿla jQ ojia fol u;lo@

yd yd mqrd udj rEmjdysksfhka oelmq od ;uhs f.dvla i;=gq jqfKa' ÿlajQ wjia:djla kï keye'

idudkH Ôú;fha§ jeäfhkau i;=gq jQ yd ÿla jQ wjia:d fudkjdo@
Th folu ;ju Wodfj,d keye'

k§Ig ;sfhkafka lsisu i;=glaj;a ÿllaj;a ke;s ysiau ysia Ôú;hlafka@
keye' uu Ôúf;a yeufoau h:d¾:jd§j olskjd' ta yskaod i;=fg§ ´kEjg jvd i;=gq fjkafk;a keye' ÿfla§ uy yäka y~d jefgkafk;a keye'

fldfyduo Th jf.a h:d¾:jd§ Ñka;khla Ôú;hg tl;= jqfKa@
fn!oaO o¾Ykh ;=<ska'

ljo b|,o k§Id fn!oaO o¾Ykh ;=<ska Ôú;h olskak mgka .;af;a@
wmsj mkai,a hkak yqre lrjkafk mqxÑu ldf,§' yenehs t;fldg wms mkais,a moj, f;areïj;a okafka keye' mkais,a moj, f;areu jgyd .kak uu W;aidy lf<a wjqreÿ 7§ ú;r' Bg miafia áflka ál ld,h;a iu. nqÿ oyu .ek lshkak ta .ek ys;kak tys .eUqr jgyd .kak W;aidy l<d' ug ysf;kafka uu ;ju fï .eUqre o¾Ykh jgyd .ksñka bkafka'

tfykï nqÿ oyu ;=<ska Ôú;hg ,enqKq i;=g .ek fï ,smsfhka l;d lruq' tal wfkla whg wdo¾Yhla fõú'
iEu fn!oaOfhl=f.au wjika i;=g ksjk' ta ;uhs W;a;Í;ru i;=g' fn!oaO m%;sm;a;s ;=<ska t;ekg hk tl ;uhs l< hq;af;a' tal §¾>j úia;r l< hq;a;la' ;ud úiskau l< hq;= fohla'

ksjk fidhd hk k§Id kùk ú,dis;dfjka ieris,d fõY ksrEmKfhka rej TmuÜgï lrf.k ieye,a¨‍fjka Ôú;h f.jk flfkla@
úYdLd isgqÿj id¾:l mjq,a Èúhla f.jQ .sys l;la' ta;a weh fidajdka M, ,dNskshla' uu ;ju fidajdka M,hg weú;a keye' uu ks<shla' ta uf.a jD;a;sh' tal yskaod ,iaikg w¢k tl" ú,dis;d lrk tl uf.a jD;a;sfha fldgila' tal uf.a wdOHd;añl Ôú;h tlal mg,jd .kak tmd'

ta;a wms jgd bkakd f,dalh flkl=j ukskafka ndysrj n,,d' ta f,dalh ksjk lrd hk .ukg k§Idj mrudo¾Yhla lr .kSo ke;akï k§If.a m%ldYh yE,a¨‍ lr,d yskdfjhso@
tal isÿjkafka ta whf.a udkisl uÜgu wkqj' ug tal wod< keye'

k§Yd m%n,ju i;=g w;a ú¢ wjia:djla u;lo@
tla;rd iajdóka jykafia kulf.a Ôjk rgdj oelalu ug mqÿudldr i;=gla oekqKd'

wfkla flkl= .ek ys;,d jeämqru ÿlajQ wjia:djl=;a we;s'''@
l+ôfhla j;=rg jeá,d bkakjd oelal;a uu ÿlafjkjd' ta w;ßka m%n,u úfYaI wjia:djla kï keye'

k§Id yskaod fjk;a flkl=g ÿlla ú|.kakg fj,du keoao@
uu okafka keye'

i;=áka Ôj;a fjkak leu;s whg ta i|yd .; hq;= l%shdud¾. i|yd Tn fok Wmfoi fudllao@
mkais,a mo my /lf.k Ôj;a fjkak' Ôú;fha i;=g ;sfhkafka t;ek'

k§Id;a ta i;=g ú¢kjo@ ljuodj;a mkais,a mo mfyka tlla ì|,u keoao@
fldaáhla ixjr YS,h rlsk Wmiïmkak NslaIqka jykafia flkl= w;ska mjd is,a ìfËk wjia:d ;sfhkjd' uf.a w;skq;a is,amo ì£ hk wjia:d ;sfhkjd' Bg miqj uu tal yod .kakjd' ta Ôjk rgdj ud lrd i;=g /f.k tkjd'

wdßhjxY l=,;s,l

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us