Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

*¾Iskd fjkqfjka wms ishÆ iyfhda.h fokj
zzwdorKSh fidfydhqßh Tn flÈklj;a ;ks jkafk kEZZ
,laujg yvla - u¥Id rduisxy

zzuu .hdka lshk ku j;a lsh,d thdg l;d lr,d kE' lgmqrd wmamÉÑ lsh,hs uu l;dlf,ZZ - *¾Iskd

forK wdh;khg iïnkaoj isá
ix.S; úYhg weÆï lrk meKsfhla yryg

rg le<nQ úäfhdaj ,dxlsh You tube j¾.Slrkfha   #1 on Trending ia:dkhg

.hdka úl%u;s,l lshkafka furg rx.k lafIa;%fha isák ckm%sh rx.k Ys,amsfhla' Tyq .ek iy Tyqf.a ysgmq ìßo *¾Iskd .ek úáka úg úúO l;d nyd we;s jqKd' ta f.disma99 wm udOHfhka jika ù ;snQ wehf.a fmr ìßo *¾Iskdf.a lÿ¿ l;dj rgg fy,s lsÍu;a iu.h' f.disma99 ÿrl:khg o ksúyekys,a,la fydue;s úh B fï,a j,ska msÍ.hyl ta ore ÿl okakd ujqjre fukau mshj/o ;j isák ksidfjks' l<d flaIa;%fha fndfydfofklaf.a ta mqj; ie,ùu;a iu. is;a i,s; úh' oeka *¾Iskdg rx.khg;a werhqï kï ,efnkj lsh,hs wdrxÑh'

fuu mqjl wm fy,slf,a .hdka - p;=ßld kj hqj,g lsisÿ wmydihla f.k taug fkdj widOdrKhg ,lajQ ore ÿl okakd ujlf.a ldreKsl b,a,Sulg ijka §ula f,i;a ta ms,snoj f.disma99 lKavdhu i;s lsysmhla ta iïnkao mqoa.,hkaf.ka f;dr;=/ úuid tu mjq, oekg m;aù isák ;;aj jgyd .ekSfuj wk;=rej nj;a lsj hqq;=h'
wm bÈßm;a l< *¾Iskdf.a lÿ¿ l:dj /.;a rg le<nQ úäfhdj ,dxlsh You tube j¾.Slrkfha   #1 on Trending njg m;aù we;' j.lsj hq;= udOH uqksj; rlsoa§ *¾Iskdf.a lÿ¿ l:dj f.k taug f.disma99 wmg yels úh'

flfia fj;;a fï iïnkaOfhka ,la ujg yඬla ixúOdkfha iNdm;s" rx.k Ys,ams” uÿId rduisxy ish uqyqKq fmdf;a woyia olajñka lshd isáfha .dhdkaf.a tu m%ldYh ;rfha fy<d olsk njhs' ta ms<snoj rgg fy,slsÍu iïnkaofhka f.disma99 fj; ia;+;sho mqo lrñks'

*¾Iskdg weh l;dlr jeäÿr f;dr;=re úuiQ nj;a tu igyfka i|yka lr ;sfnkjd' tu igyk my;ska oelafjkjd'

uu .hdka lshk ku j;a lsh,d thdg l;d lr,d kE' lgmqrd wmamÉÑ lsh,hs uu l;dlf,' uu uef, ;uhs' yenehs uu nqÿka jkaod" mkai,a .shd" uf. orejkag nqÿka jÈkak b.ekakqjd" ug uf. orejdg l;d lrkakj;a fokafk kE', fï tu igyfka fldgils'

flfia kuq;a fï ms<snoj forK wdh;khg iïnkao ix.S; úYhg weÆï ;rk mqoa.,hl= yryg isák nj;a uOH wdh;k j,g l;d ;rñka fuu mqj; fy,s fkdlrk f,i;a lg lshjñka isák nj f.disma99 úYajdi lhgq;= wdrxÑud¾. mjihs
' .eyekqka ksid meKs y,ñka folg ;=kg keó TqkEu fohla lsßug j. n,d.kakd W.;a nqoaêu;a ore ÿl fkdyÿk fujeks meKshka l,siu fjkqjg Ö;a; wÈkjdkï jvd;a iqÿiqh' uqo,h hg jQ idudchla ;=, we;a; jika lsÍug f.disma99 wm lsisÿ wdldrhlska bv fkd;nk nj lsj hq;=h'


iuyr j.lsjhq;= udOH cd, fuu mqj; ;ukaf.a lr .ekSug W;aidy lroa§  fï mqj; Wmqgd oelajQ ishÆ fjì wú ioyd wmf.a m%Kduh'

u¥Id rduisxy uqyqKq fmdf;a woyia olajñka bÈßm;a l, ùäfhdajIf You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us