Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

idrx.- Wud,s leoe,a, úis­frhs
fya;=j f,ak meáfhlao
ljqre;a fkdokak we;a; fukak

wo we;s fj,d fyg ke;s ù hk fmï l;d l,d f,dalfha b;d iq,nhs' fï ;uhs fï Èkj, wykak ,efnk WKqiqïu lg l;dj' lg l;djla lsõjdg wmg ,enqKq wdrxÑfha yeáhg kï ta lg l;dj fndrejl=;a fkfuhs'

kuq;a fï fom< f.a fmï l;dj ke;akï yod .;a;= leoe,a, fufyu blaukska úisfrhs lsh,d fndfyda fofkla ys;=fõ keye' ;ju;a úYajdi lrkafk;a keye' wm fï lshkafka l,d f,dalfha ckm%sh ;re hqj<la jQ idrx. Èidfialrf.a iy Wud,sf.a ;s,lr;ak f.a újdyh foord f.dia we;ehs me;sr hk wdrxÑh .ekhs'

ta mqj; fï jk úg ienEjla nj fomd¾Yajhu ms<sf.k ;snqK;a ta ms<sn| jeä hula m%‍ldY lrkak idrx. iy Wud,S bÈßm;a ù keye' fï jk úg;a idrx. Wud,sf.ka fjka fjkakg Èlalido kvqjla mjrd we;s nj wdrxÑ'


Tyq fï Èkj, Tiag%ේ,shdfõ ixpdrhl fh§ isák w;r fï i;s wka;fha ,xldjg meñKsug kshñ;j we;' bka miq Èlalidohg wjYH kS;suh lghq;= ilia flfrk njg wdrxÑh' flfia fj;;a fï jk úg Wud,s o ish mjq, iuÛ cmdkfha jdih lrhs'

fï fofokdf.a újdyh foord hEug m%Odk fya;=j ù we;af;a Wud,s iy kjl k¿jl= w;r jir foll isg mj;sk fma%u iïnkaOhla nj mejfihs'

lsysm úfglu fuu in|;dj kj;d ouk fuka idrx. b,a,Sï lr ;snqKo Bg Wud,sf.ka hym;a m%‍;spdr fkd,enqKq ksid fufia fjka ùug ;SrKh lr we;ehs o jd¾;d fõ'

ik;a wfífialrf.a i|j; fiahd fg,s kdgHfha fmïj;=ka f,i rx.khg tlajñka miqj iEnE f,dfõ fmï j;=ka jQ idrx. Wud,s f.a wdor l;djg Tjqka újdy jk úg jir y;ls' ñg jir ;=klg fmr újdy jQ fï fom< f.a ;=ka jk újdy ixj;airh fhÈ ;snqfKa o miq .sh Èfklh'

Tjqka f.a fjka ùug fya;= jqjd hehs lshk ckm%sh k¿jd iy Wud,s f.a fmï m,ys,õj werö we;af;ao Tjqka fofokd tlaj rx.kfha fhÿKq fg,s kdgHla ksidh''m<uq fma%ufhka mer § kej;;a lsisjl=g;a wdorh fkdlrñ hehs jrla mejiq ckm%sh k¿jdf.a ys; Wud,s fj; weÈ f.dia wjika jQj;a'

miq .sh ld,fha Tyq m%‍ldI lf<a Wud,S .ek Tyqg we;af;a ifydaoßhl f.a yeÛSula muKla yd idudkH ys;j;a lula njhs'' lg l;d ´keu flfkl=g me;sr úh yels uq;a tjd ;uka .Kka fkd.kakd w;r bka ;ukag lsisÿ ydkshlao ke;s nj Tyq mjid we;ehs jd¾;d fjhs' fï .egÆj W.%‍ ùug n,md we;af;a ckm%sh k¿jd úiska Wud,sg ;E.s l< f,aka meáhl= nj o mejfia

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us