Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

fmdâäg oeka iqjhs
je,sir rdcH mY= ffjoH
wdh;kh u.ska jeäÿr m%;sldr lrkjd

;u jdykhg w,dn lrñka yemqK
jiqmegjdg uyu.§ ie;alula l< 
Y,H ffjoH rkaÈ,a o w,aúia

;u ióm {d;sfhl=f.a ux., W;aijhlg iyNd.S jkakg .uka lrñka isá uyr.u ms<sld frdayf,a Y,H ffjoHjrfhl=f.a jdykhg iqkLfhl=g ìfha mekhñka isá jiqmegfjl= wyïnfhka yemSfï isoaêhla miq.shod tal, m%foaYfha§ miq.h ^04& jk od  isÿúh ' ta ms<snoj wm úiska fy,s lrkq ,eìks'

fuu wjia:dfõ ;=jd, ,o ‘‘ fmdävd kï jiqmegjd fõokdfjka lE.iñka t;ek jeà  ;sfí' wk;=ßka w,dnjQ ;u jdykh fyda .uk .ek fkdi,ld yßk ,o ffjoHjrhd jydu jdykfhka nei t;ek§u W!j iqjm;a lsÍfï Y,H l¾uhla isÿ lr ;snqfka ta fj,dfõ fidhd.kakg yelsjQ wඬq lïì wdOdrfhks'

ta ms<snoj Tyq ;u f*ianqla msgqfja  mjid ;sfnkafka ‘fmdâä‘ kue;s tu jiq megúh fï jkúg je,sir rdcH mYq ffjoH wdh;kfha jeäÿr m%;sldr ,nk nj;a ;;ajh iqj w;g yeÍ ;sfnk nj;ah'

fuu ixisoaêh jd¾;d l< whg fukau ta .ek j¾Kkd lrñka fldfukagq m< l< ieug Tyq ;=;s mqod  ;snqfka fufiah'

m%sh ñ;=rks"
iudc cd, iy úúO ckudOH yryd me;sr .sh ud iïnkaO mqj;g ,o úúOdldr m%ixid yd wdYs¾jdo oelSfuka ud mqÿuhg iy ksy;udkSj i;=gg m;a jQ nj lsjukdh'ud ta fudfydf;a ug is;=k fyd|u foa l< w;r ta wka lsisu fya;=jla ksid fkdj weho wm iefjdu fuka ye.Sï oeksu we;s wirK m%dksfhl= ksid fjks'Tn ishÆ fokd tu l%shdj we.hsu ug i;=gla jQfha ðú; j, jákdlu yÿkk ;j fndfyda msßila fuu mska ìfus ;ju;a isák nj oek.ekSfuks'',fmdâ‍ã, oekg iqfjka isák w;r je,sir rdcH mYq ffjoH wdh;kh u.ska jeäÿr m%;sldr lrkq ,nhs'hym;a foh iudc .;fldg iudc m%.ukh ioyd lemjqKq "iudc cd, yd wfkl=;a udOH i.hkago fuh wdYs¾jdohla jkq ksielh'wjik Tfna jákd we.hsu "jegqmg tyd .sh úi,a fiajdjla i,iñka"wysxil wirK frda.S ðú; fírd .ekSug fjr orkd iqjyila ,dxlSh ffjoHjreka yg;a ñksiqka fyda i;=kaf.a jqjo mk k, h¢k ðú; j, jákdlu oefkk yÿkk Tn iEu ishÆ fokdgu;a Wmydrhlau fja‍jd'''``` 

rkaÈ,a o w,aúia

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us