Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

1818 fj,a,iai ksoyia wr.,fha§
foaYfødaySka jQ 81 fofkl=
cd;sl úrejka f,i kï lrhs

jir 1818§ W!j fj,a,iai m%:u ksoyia wr.,hg odhlùfï fya;=j u; wêrdcHjd§ka úiska urŒh oKavkh meñKjQ yd ráka msgqjy,a lrkq ,enQ úrejka foaYfma%óka f,i m%ldYhg m;alsÍfï cd;sl ufyda;aijh ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka Bfha ^01& uykqjr Y%S o<od ud,s.dfõ ft;sydisl u.=,auvqfõ § meje;aú‚'

u,aj;= wia.sß uyd kdysñjrekaf.a uQ,sl;ajfhka tu ix> ldrl iNd foflys kdysñjreka yd uyd ix>r;akfha fi;a msß;a iÊCOdhkh ueo Èhjvk ks,fï we;=¿ i;r foajd,hkays niakdhl ks,fïjrekaf.ao iyNd.s;ajfhka meje;s fuu W;aijfha§ ckdêm;sjrhd úiska ishjia follg wdikak ld,hla meje;s furg b;sydifha isÿ jQ nrm;< jrola ksfodia lrk úfYaI .eiÜ m;%hg w;aika lf<ah'


.eiÜ m;%hg w;aika lsÍfuka miqj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska Y%S o<od ud<s.dj wìhi we;s bx.%Sis wêrdcHjd§kag tfrysj wNS; fufyjrl ksr; jQ jdßhfmd< Y%S iqux., kdysñhkaf.a ms<srejg mqIam Wmydr oelajQ w;r ta wi,u we;s lemafmáfmd< úrejdf.a ysia ln, ;ekam;a lr we;s iaudrlhgo Wmydr oelaùh'

.eiÜ ksfõofhka úfYaI ms<s.ekSulg ,la flreKq msßi ckdêm;sjrhd iu. iuQy PdhdrEmhlg o fmkS isá w;r wk;=rej Y%S o<od ud<s.dj wi, úfYaI uKavmhla ;=< meje;s W;aij iNdjg tla úh' tys§ woyia oelajQ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d i|yka lf<a b;sydih mqrd wjia:d .Kkdjl§ ksjerÈ lsÍug W;aidy lr tfy;a w;ayer oeuQ fuu l%shdjg ;ukag odhlùug ,eîu ;uka b;d wf.a fldg i,lk njhs' tfiau Y%S o<od ud<s.djg wh;a NQñ Nd.hka ksrjq,a fkdue;s ùu ms<sn| uyd kdysñjreka oelajQ lreKq ie,ls,a,g .ksñka tjeks ksrjq,a fkdue;s bvlvï läkñka Y%S o<od ud<s.hg mjrd §ug lghq;= lrk nj;ah'

wia.sß md¾Yajfha f,aLldêldÍ wdpd¾h ueo.u Oïudkkao kdysñhka úiska Wkajykafiaf.a wkqYdikdfõ§ oelajQ lreKqj,g ms<s;=re foñka ckdêm;sjrhd fuys§ i|yka lf<a wfydais lrk ,o Wvrg .eñ mqkre;a:dmk fomd¾;fïka;=j h<s ia:dms; lrk nj;a ta i|yd jk leìkÜ m;%sldj fï jk úg;a leìkÜ uKav,hg bÈßm;a lr wkque;sh f.k wjika nj;ah' tfiau fnda.ïnr nkaOkd.drh msysgd ;snQ NQñfha isÿ lrk ixj¾Ok lghq;=j,§ uyd kdysñjrekaf.a wjjdo wkqYdikd u; muKla tajd isÿ lrk nj;a w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d yd weue;s uKav,h oekqïj;a fldg ta i|yd iqÿiq l%shd ud¾.hla .kakd nj;a ckdêm;sjrhd jeäÿrg;a mejeiSh'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us