Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

fidaud,shdkqjka meyer.;a
rejkaf.a ìßo lrk b,a,Su

kdúl yuqod lghq;= iïnkaOfhka fidaud,shdj t;rï fyd| rgla fkdjk ksid mqf;a álla mßiaiñka ks;r fidaÈisfhka lghq;= lrkak lsh, wka;su j;djg ux mq;dg lsjd hehs fidaud,shd uqyqÿ fld,a, lrejkaf.a w;awvx.=jg m;a tßia - 13 kue;s f;,a kefõ m%Odk úOdhl f,i lghq;= lrk Y%S ,dxlslfhl= jQ j,,a,dúg u.=reu iaú, fla'à'fma%ukd;a rejka iïm;a ^32& uy;df.a mshd fla'á'isßfiak ^68& uy;d mejiSh'

ó.y;ekak fmd,sia jifï j,,a,dúg u.=reuiaú, ksjig <Ûd jk úg fma%ukd;a rejka iïm;a wdorKsh ìßh yd udi myla jhie;s mqxÑ mq;d ìß|f.a .u jQ .d,a, ;,y m%foaYfha ksjig f.dia ;sìKs'rejka iïm;af.a uj frda.Sj m%;sldr i|yd w.kqjr isák ;u ÈhKshf.a ksjig f.dia ;sìKs' tlu mq;=f.a f;dr;=rla wikq olakd ßisfhka rEmjdysksh .=jkaúÿ,sh fj; weia lka fhduqlr isá'

isßfiak mshd lsfõ' ug orefjda y;rhs ÿj, ;=khs' nd,h mq;d' ud;a keõ ixia:dfõ wjqreÿ 25la ú;r jev l<d'mq;d j,,a,dúg uy úoHd,fhka Wiia fm< lr,d mdGud,djla yodr,d keõ iud.ul fiajhg .shd' wjqreÿ 10la ú;r Tyq keõ iud.ïj, fiajh l<d'

wka;sug wÆ;a iud.ul kejlg .sys,a,d udi ;=kla ú;r fjkjd' Tyq ks;r l;d l<d' fidaud,shdj wdikakfha§;a miq.sh i;sfha ug l;d l<d' fï jf.a fohla .ek ug nhla ;snqKd' kuq;a fufyu fohla fjhs lsh,d ux ys;=fõ keye' mq;d újdy fj,d wjqreÿ tlydudrlaj;a keye' f.hs jev bjr;a keye' fï keõ iud.fï jevg .sfh;a úYd, uqo,la iud.ug f.j,hs' uqyqÿ fld,a,lrejka w;g wyqfj,d bkak uf.a mq;d ta kefõ Ö*a T*si¾ lsh,hs lsõfõ' mq;d f.or ke;s ksid thdf.a ìß| wef.a uyf.or .d,af,a' tfy weh udi myl fmdä orejd tlal bkakjd' rch ueÈy;a fj,d wfma orejd we;=¿ wg fokd fírd fokak lsh,d b,a,kjd' uf.a mq;d fï riaidfjka wodhula Wmhkjd jf.au rgg;a f,dl= fiajhla" wdodhula ,ndfokjd' ta ksid rcfha j.lsjhq;= ks,OdÍka ueÈy;aj fï m%Yakh cd;Hka;r jYfhka l;d lr,d ,xldfõ wgfokd fír,d fokak lsh,d b,a,kjd'

uqyqÿ fld,a,lrejkaf.a w;awvx.=fõ isák fma%ukd;a rejka iïm;af.a ìß| .d,af,a isg ÿrl;kfhka wu;d lSfõ újdy ù jir tlydudrla jk ;ud;a udi myl mqxÑ mq;d;a rejka iïm;a ms<sn|j f;dr;=rla oek.ekSfï fõokdfjka isák njh'

miq.sh ckjdß 28 fjksod orejdg udi ;=kla iïmq¾K ùu fjkqfjka uy;a;h;a iuÛ l;r.u .sys,a,d mqcd ;sínd' uy;a;hd ta .ukau kejg .shd' wms wdmiq wdjd' miq.sh ud¾;= 11od ug uy;a;hd kefõ ÿrl;kfhka l;d l<d' Bg miq 13 fjksod Bfï,a mKsjqvhl=;a tj, ;snqKd' lrorhla ;sfnk njla ta fjkfldg oks,j;a ;snqfKa keye' wjqreÿ .Kkdjla keõ j, jev lrk uy;a;hg óg fmr fufyu fohla fj,d keye' uf.a lsßleá ì,s|;a uu;a yoj; bjiqï fkdfok fõokdfjka n,d bkafka wka;¾cd,h" rEmjdysksh" mqj;am;a Èydhs' uf.a uy;a;h we;=¿ wfkla wgfokd fírdfokak lsh,d yeu fokdf.kau b,a,kjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us