Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US§>jdmsh mßjdr od.en bÈlsÍug tfrysj
uqia‌,sï ckhdf.a úfrdaOh

§>jdms iE rÿkaf.a mßjdr od.enla‌ jk ud‚la‌luvq bmer‚ mqo ìu wdikakfhaÈ úydria‌:dkhlg mßjdr ffp;Hfha f.dvkeÛs,a,la‌ bÈlsÍug heu ksid 19 jk WoEik uqia‌,sï ckhd úfrdOh m< lsÍu ksid WKqiqï ;;a;ajhla‌ we;s úh' úydria‌:dkh yokakg mgka .;a Nqñh uqia‌,sï cd;slfhla‌ i;= bvula‌ nj mjiñka fuu msßi úfrdaO;djfha fhÈ‚'
fï jk úg tu ia‌:dkfha jev jdih lrk Ydia‌;%m;s wU.ymsáfha iS,r;k ysñhka we;=M tu ia‌:dkhg jevujd isá Nsla‌Iqka jykafia,d mjid isáfha fuu ia‌:dkfha óg fmr úydria‌:dkhla‌ mej;s nj;a fï i|yd ckm;sjrhdf.a isg wod< wdh;kj,ska ksis wjir ,ndf.k bka wk;=rej fuu úyria‌:kh bÈlsÍu i|yd wjYH jev lghq;= wdrïN l< njhs'

tu wjia‌:dfõ§ tu ia‌:dkhg cd;sl fldx.%ia‌ mla‌Ifha kef`.kysr m<d;a iNd uka;%S ydßia‌ iïiqäka uy;d iy ;j;a kS;s{hka we;=¿ msßila‌ meñK fuu úyria‌:dkh ksis wjirhlska idokjdoehs ;uka fkdokakd nj mjiñka fuu .eg¨‍j ksrdlrKh lr fuu ia‌:dkfha bÈlssÍï lrk f,i mjid isák ,§' tu wjia‌:dfõ tr.u m%foaYSh f,alïjrhd le|jkakg W;aidy l< o Tyq ta wjia‌:dfõ tu ia‌:dkhg fkdmeñfKk ,§'

tu wjia‌:dfõ§ iS,r;k ysñhka úiska fuu ia‌:dkfha bÈlsÍula‌ i|yd ,ndf.k ;sfnk wjir m;a ,sms ish,a, tu ia‌:dkhg meñK isá iyldr fmd,sia‌ wêldß rK., uy;d fj; bÈßm;a lrk ,È' miqj .egqïldÍ ;;a;ajh iu:hlg m;alsÍu i|yd fmd,sish fuu .eg¨‍j wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug lghq;= lrk nj mejiSfuka miqj fuu msßi tu ia‌:dkfhka bj;aj hk ,È'

W;=re kefÛkysr msßfjka wOHla‍I mq¿l=kdj rcuyd úydria‌:dkfha úydrdêm;s lsߢfj, fidaur;k ysñhka fï mss<sn|j fufia woyia‌ ola‌jk ,È'

fu;k wfma rcuyd úydrhla‌ ;sfhkafka' hqoaOhg fmr isxy, mjq,a iShhla‌ ú;r fu;k mÈxÑfj,d ysáhd' mia‌fia hqoaO iufha ta wh fu;kska .shd' wfma mkai,la‌ hqoaOhg fmr;a fu;k ;snqKd' fï fjoa§ ta bvï fydrg n,m;% yodf.k w;am;a lr.kak yokjd' fuu ia‌:dkfha úydria‌:dkh yokak wms ckdêm;sjrhdf.a iy mqrdúoHd fomd¾;fïka;=fjka" Èidm;s;=udf.ka iy bvï flduidßia‌ we;=¿ ks,OdÍkaf.ka wjir wrka ;sfhkafka' fïjd È>jdmsfha mßjdr od.eí" fïjd jir ish oyia‌ .dKla‌ mrK wfma Wreuh' fïjd ldgj;a úkdY lrkak fokak neye' fuu mqrdúoHd ia‌:dkfha mqrdjia‌;= ;sfnk m¾j;h mduq, fldfyduo bvï j,g n,m;% ,nd fokafka'

ta ksid wms fu;k wfma úydria‌:dkh yokjd' fï i|yd wms udi wglg;a jeä ld,hla‌ n,d b|,hs ksis wjir f.khs jev wdrïN lf<a' yenehs fï bvï j,g tr.u we;=¿ wkH cd;slhka fndfyda fofkla‌ n,m;% idok wdldrh .ek lsisu by< ks,Odßfhla‌ ksis mÍla‍IKhla‌ lrkafka keye'

jHdc ,sms f,aLk ;ukag wjYH úÈyg ilid .kak fndfyda fofkla‌ ola‌Ihs ta ksid wms lshkafka wfma Wreuh fjkqfjka wms lghq;= lrkjd' Y%S ,dxlslhka f,i cd;sfha Wreuh rlskak wms cd;s fíofhka f;drj tla‌ úh hq;= nj lsߢfj, fidaur;k ysñhka woyia‌ ola‌jñka mejiQy'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us