Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

tud ksrej;a Wkdu ldgj;a wehs fõokd

mshhqre folla msysgd ;sîu ksid
;ukag ksrej;a ùug we;s whs;sh wysñ
-tud fjdÜika

yeÍ fmdg¾ Ñ;‍%mgh yryd <ud ks<shl f,i ckm‍%sh jQ fyd,sjqÙ rx.k Ys,amskS tud fjdÜikaf.a mqoa.,sl PqdhdrEm úYd, ixLHdjla wka;¾cd,hg ksl=;aùu .ek weh kvqjla f.dkqlr ;sfnkjd'

fï jk;=re m‍%isoaO ù ;snqfKa tajd tudf.a ksrej;a PqdhdrEm njghs' kuq;a tudf.a l<ukdlrejl= udOHhg mjid ;sfnkafka tajd tudf.a wiNH PqdhdrEm fkdjk kuq;a we÷ï w¢kd wjia:djl .kakd ,o tajd jk njhs'

óg wjqreÿ follg fmr tud m‍%isoaO we÷ï ks¾udK Ys,amshl= iu. we÷ïj, ññ ksjerÈoehs mÍlaId lrk fõ,djl .;mq mska;+r j.hla ;uhs yel¾jreka w;g m;aù ;sfnkafka' kuq;a ta .ek wmg jeäÿr l;d lsÍfuka je<lS isákak lsh,d kS;s Wmfoia ,eî ;sfhkjd' ta ksid óg jvd jeä hula lshkak wmyiqhs" iudfjkak' hkqfjka Tyq mjid ;snqKd'

tud fjdÜika hkq fï ld,fha fyd,sjqvfha ks;ru lshefjk kula' <ud uÜgfï iy <ud pß; w;r foda,kh fjù ysgmq tudg weh ;du;a <ufhla fkdfjhs lsh,d fmkakkak mq¿jka úÈfha fyd| wjia:djla ,enqKd' ta ;uhs jeksá f*hd i`.rdfõ ljrfha PqdhdrEmhg fmkS isàfï wjia:dj' ta wjia:dj m‍%fhdackhg f.k weh miq.sh udifha jeksá f*hd ljrfha PqdhdrEmh i|yd wv ksrej; úksúo fmfkk we÷ulska fmkS isáhd' tud ta mska;+rj,g fmkS isg ;snqfKa fï Wodk jdlHh mjiñkqhs'

‘wvq ;rfï fïflka miafij;a uu ;jÿrg;a <ufhla fkfjhs .eyekshla lshk tl yefudau oek .kSúfka'’ wehg blaukskau f,dl= .eyekshl jk wjYH;dj we;s njg b`.slr ;snqfKa tfyuhs'

tud fjdÜika hkq ldka;d úuqla;s C%shdldßkshla' msßñka i|yd .eyekq ksrej; fmkaùu ldka;d úuqla;s C%shdldßkshlg fkdfydìkd jevla njg f,dalhu wehg fpdaokd l<d' fndfyda ia;‍%Sjd§ka ia;‍%S ksrej; W;al¾Ifhka Tijd ;nkjdg úreoaOhs'

kuq;a tud fjdÜika mjikafka .eyekq iy msßñ hkqfjka jk ñksia isref¾ fjkialï wkqu; lrkakg wms ldg;a isÿjk njhs' tfukau ta fjkialug .re lrkakg f,dalhd iu;ajkjd kï fndfyda ÿrg ,sx.sl m‍%pKav;ajh f,dalfhka ;=rka ù hk njhs'

mshhqre folla msysgd ;sîu ksid ;ukag ksrej;a ùug we;s whs;sh wysñ ù hkjdo hkqfjkq;a weh ;¾l lrkjd' u;jd§j i,ld ne¨ úg th b;du m‍%n, ;¾lhla' fï w,l,xÑ w;f¾ weh r.k Beauty and the beast Ñ;‍%mgh wêl ckm‍%idohla ,nñka ;sr.; jkjd' fï Ñ;‍%mgfha r`.mEu fjkqfjka weh wefußldkq fvd,¾ ñ,shk foll uqo,la whlr ;snqKd'

fï w;s id¾:l ckm‍%sh;ajh ksid wehf.a jákdlu ;j;a jeäjkq we;ehs fndfyda fokd u; m< lrkjd' 2017 jif¾ by<u ñ,g ,xiq fjk ks<sh njg tud m;aù wjidkhs' ta;a tudf.a jhi ;ju wjqreÿ 26 hs'

uOqIs ñysrdú
ßúr


If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us