Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

idïm%odhsl fmïj;=ka fkfjhs
újdyh lshk tl m%Yakhla lrf.k keye

ÿIHka;a ùruka lshkafka ;sfhk foa fl<ska lshk l<dlrefjla' Tyq ys;k m;k úÈfha;a ;rul widudkH njla ;sfnkjd' k¿fjla" .dhlfhla ú;rla fkfuhs olaI k¾;k Ys,amsfhl= o jk ÿIHka;a Tng lshkakg hk wÆ;au wdrxÑh l=ulao@


ÿIHka;a wÆ;a .S;hlg tl;= jqfKa jir fol ;=klg miafia fkao@


Tõ' uu keÜgqlaldÍ .S;hg tl;= jqfKa iEfyk ldf,lska'

wehs ta@wo mj;sk rgdj;a tlal wkq.;fjkak neß yskaod'

ta lsõfõ@

wo ;sfhkafka wඬk isxÿ' “udj od,d .sfha wehs”' ' ' “Thd fjkqfjka uu u,la mQcd lrkakï” ' ' Tkak Th jf.a foa ;uhs wo .S; ;=< ;sfhkafka' nia isxÿ wo kd,sldj,g;a weú;a' tajd ck;dj w;rg;a .syska' wÆ;a .S;hla lrkak fï iqÿiq ld,h fkfjhs lsh,d ys;=K yskaohs wÆ;a .Shla fkdlf,a


t;fldg ÿIHkaf.a Tn ug ysñ kE .S;h wඬk .S;hla fkfjhs o@


tal wඬk .S;hla' uu wඬk .S;hla l< m%:u yd tlu wjia:dj ;uhs ta' ß.sx fgdakaj,ska uf.a wfkla .S;j,g idfmala‍Ij jeäu uqo,la ,enqfKa Th .S;hg' yenehs uu wdfhu;a tjeks .S;hla .hkafka keye'

ÿIHka;a wehs tjeks .S;j,g nkskafka@

ud lS foa jerÈhg jgyd.kak tmd' uu nekafka keye' ldf,ka ldf,g tl tl rgd tkjd' rEldka;f.a .S; ffY,hg .S .hk rgdjla wdjd' Nd;sh ika;=Iaf.a .S; rgdj ckm%sh jqKd' Th úÈhg ldf,ka ldf,g tl tl rgd wdjd' fï ldf,a rgdj ;uhs Th uu lsõj .S; rgdj' ;j ál ldf,lska tal hgm;a fj,d ;j rgdjla ths' uu lSfõ Th rgdj uf.a reÑh fkdjk yskaod uu Bg tl;=jkafka keye lsh,d ú;rhs' ta yereKu uu ta .S; rgdjg nKskak hkafka keye' Bg leu;s úYd, msßila bkak yskaofka ta .S ckm%sh jkafka'

yenehs Th wÆ;a isxÿj,g nksk wh;a bkakjd'

ldf,ka ldf,g ìysjQ yeu .S; rgdjlau je<|.;a wh ysáhd' nKsk msßil=;a ysáhd' tal ;uhs iajNdjh' wms m%jD;a;s nqÆj;a" m;a;rhla neÆj;a" jerÈ uyf,dl=jg lshfj,jd' Th ñksiaiq tlu tl fyd|laj;a lrkafkau keoao@

ta;a udOH ;=<;a ta fyd| oeïug ck;d wjOdkh ,efnkafka keye' ck;d wjOdkh ,efnkafka jerÈ fmkakkfldg nKskfldg" talhs we;a;'

ÿIHka;a rx.khg wdjd' yenehs ta .uk ÿr.sfha keye'

fg,s kdgHj,g kï uu uf.a jákd ld,h kdia;s lrkafka keye' uu Ñ;%mgj,g wdjd' fyd| fohla lrk fÉ;kdj ;snqKd' ta;a iskudj ;=< wo mj;sk ;;ajh oelalu lk.dgqjla ys;g oefkkafka' ta ksihs iskudfjkq;a wE;afj,d bkafka' iuyre ;ukaf.a Ñ;%mg fmkakkak neßj wjqreÿ .dKla n,df.k bkakjd' ;j;a whg úfYaI wjia: ,efnkjd' iskudj ;=<;a w¾nqo f.dvhs' fyd| iskudjla ìyslrkak neye ta w¾nqo ;sfhkl,a' ta yskaod Ñ;%mg .ek Wkkaÿj wvqjqKd'

fï jif¾j;a újdyfjkak woyila keoao@

Tn we;=¿ udOHhg Th m%Yakh wyk ;rug uu Th m%YaKh .ek ys;kafka keye'

Tfí fmïj;sh;a ta .ek ys;kafka keoao@

wms fokakd idïm%odhsl fmïm;=ka hqj<la fkfjhs' wms ys;kafka Ôú;h olskafka fjkia úÈhg' wms újdyh lshk tl úYd, m%Yakhla lrf.k keye'

wdßhjxY l=,;s,l

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us