Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

rks,a - fïkld wdor l;dj
rks,af. láka t<shg

t;ek§ wms l;d ny l<d 
uu wef.a r.mEï w.h l<d' 
weh;a uf.a rÛmEï w.h l<d'
fkdoekSu fokakd wdorjka;hka fj,d

rks,a l=,isxy lshkafka oeka yefudau okak pß;hla' ;ukagu wdfõKsl jQ fmkqu iy wmQre rx.k ú,dih;a tlal rks,a .ek fndfyda wh l;d lrkak mgka .;a;d' yenehs fï ojiaj, kï Tyqf.a ku WKqiqï ud;Dldjla fj,d' ta rks,af.a wdorh yskaod' rks,af.a wdorjka;sh iïudkkSh ks<shla' weh fïkld mSßia' rks,a fïkld fmï l;dj t<shg wdfõ ysáyeáfha' fï rks,a iu. l< ixjdohla'

rks,a Tn fïkld mSßia tlal wdor iïnkaOhla ;sfhkjd lshkafka we;a;la o@
Tõ' tal we;a;la'

leu;so ta wdor l;dj yefudagu lshkak@
leu;shs'

uq,skau rks,ag fïkld yuq jQ ;ekskau fï l;d ny wdrïN lruq'

uu ld,hl b|ka fïkldj okakjd' yenehs ta ks<shla úÈhg' uu wef.a l=i,;d w.h l< flfkla' ta jqK;a ljuodlj;a wms yuqfj,d ;snqfK keye' wms fokakd yd yd mqrd yuqjqfKa wyïfnka'

ta wyUq isÿùu ffofjdam.; isÿùula'

Tõ' uu uf.a ñ;=frla rlal .ukla hk w;r fïkld wyïfnka yuqjqKd' uf.a ñ;=rd wehj y÷kkjd' t;ek§ wms l;d ny l<d' uu wef.a rÛmEï w.h l<d' weh;a uf.a rÛmEï w.h l<d' Bg miafia wms fjkafj,d .sh'

Bg miafia ÿrl:kfhka yuq jqKd@

keye keye' tod wms ÿrl:k wxl yqjudre lr.;af;a keye' tod l;d ny lr,d fjka jqKd' Bg miafia fn,a,kaú, mkaif,a W;aijhl§ wms yuqjqKd' tod;a wms l<ska ojig;a jvd iqyoj l;d l<d' Bg miafia ;uhs ÿrl:k wxl yqjudre lr.kak ;rï ys;j;alula we;s jqfKa'

ta ys;j;alu fma%uhla njg m;ajqfKa fldfyduo@

wms hd¿fjda úÈhg weiqre l<d' ld,h;a tlal hd¿lu fkdoekSu wdorhlg yereKd'

uq,skau wdorh m%ldY lf<a ljq o@

idudkH iïm%odhsl fmïj;=ka úÈhg wms wdof¾ lf<a keye' ld,hla hoa§ fkdoekSu fokakd wdorjka;hka fj,d' tal bfíu isÿ jQ fohla'

rks,a wehs fïkldg wdof¾ lf<a@

uu leu;s idudkH ñksfyla úÈhg Ôj;a fjkak' fïkld;a tfyuhs' weh;a yßu idudkH .eyekshla' ta yskaod ug ys;=Kd Ôú; ld,hu weh;a tlal f.jk tl myiqfjhs lsh,d'

ks<shla újdy jQ miq ta whf.a ieñhka ;ukaf.a ìß|g rÛmEï ;yxÑ mkjkjd@

uu kï lsisu odl tfyu lrkafka keye' uu fïkldf.a rx.k l=i,;d oelafla wehj y÷kd.kak;a l,ska' ta yskaod uu leu;shs È.gu weh rÛmEfï fhfokjg'

rks,af. r.mEïj,g;a fïkldf.a ;yxÑhla keoao@

uu la‍fIa;%hg wdmq ojiaj,;a ux .ek m;a;r idlÉPd lr§§ uu lsõfõ ljodyß wOHla‍IKhg msúiSu uf.a ySkhla lsh,d' oekg;a uf. ySkh k¿lu fkfuhs wOHla‍IKh' fïkld uf.a l,d Èúhg yeufj,dfju iyh fok flfkla'

fofofkl= w;r wdorhla we;s jqKdu úúO ndOd t,a, ùu idudkH fohla@

wmsg lsisu ndOdjla keye'

fome;af;a jeäysáfha fï iïnkaOhg úreoaO jqfKa keoao@

keye fokakf.u foudmsfhda wms fokakf.a wdof¾g wdYs¾jdo lr,hs ;sfhkafka'

l,ska j;djl mqj;am;a idlÉPdjl§ rks,a mejiqjd fmïj;shla bkak nj' fïkld yuq jQ miq w;S; fmïj;shg iuq ÿkakdo@

tod ta l;dnfya§ uu lsõjd fmïj;shla bkakjd bÈßfha § ku fy<s lrkakï lsh,d' ta lsõfõ fïkld .ek ;uhs' ta fjoaÈ;a wms w;r wdor iïnkaOh ;snqKd' iqÿiq wjia:dj tkl,a fy<s lf<a keye'

t;fldg fïkldf.a w;S;h@

w;S;h w;S;hla ú;rhs' oeka ish,a, yß' oeka ;sfhkafka újdyh @ kqÿre Èkl§ th isÿfõú'

Èjhsk

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us