Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

wdof¾ lrkafka ke;akï uu f,fvla 
- Y,sks ;drld

ne|,d blaukg Èlalido fjkak uu leue;s kE'
ne|,d ú|jkak neye'

ck;djf.a fg,s ks<sh yeáhg uE;l iïudkhlska msÿï ,nmq Y,ks ;drld" ßúirish iu. l;dnylg tl;= jqKd'

ck;djf.a ks<shg wfmkq;a iqnme;=ï tl;= lrkako@
fndfydau ia;=;shs' ia,Sï fk,aika ck;d iïudk Wf<‍f,a § ;uhs ta we.hSu ug ,enqfKa' b;ska uu ta .ek fï ojiaj, yqÛla i;=áka bkafka'

iïudkhg ;r. lf<a yq.la ‍‍‍fcHIaG ks<shka lSm fofkla tlal fkao@
Tõ' talkï tfyu ;uhs' ÿ,Sld udrmk" hfYdaOd úu,O¾u" oñ;d wfír;ak tlal ;uhs uf.a ku;a ks¾foaY fj,d ;snqfKa' ta wh w;ßka ug iïudkh ,enqKdu ys;d.kakj;a neß ;rï i;=gla oekqKd'

m%ùKhkaf.ka lems,s we;s oeka tfyu kï@
w‍fmda keye' ta ;=ka fokdu fyd| wjfndaOhla ;sfhk wh' uu iïudkh wrf.k fõÈldfjka ìug nyskfldgu ug uq,skau iqnme;=fõ oñ;d wlald'

ljod yß ys;=jo ckm%sh ks<shla fjkak@
mqxÑ ld‍f,a 3 jif¾ § uf.a n,d‍fmdfrd;a;= .ek rpkdjla ,shkak ÿkaku uu ,sõjÆ uu f,dl= jqKdu ks<shla fjkjd lsh,d' ta;a f,dl= mka;sj,g tkfldg ta n,d‍fmdfrd;a;=j ke;sfj,du .shd'

wms biair ysáfha ó.uqfõ ksid uu ks;ru wyfia ma‍f,aka hkjd oelald' tksid uu wdi lf<a .=jka fiaúldjla fjkak'

n,d‍fmdfrd;a;= fkdù ,enqKq ckm%shlu .ek oeka fudkjo ys;kafka@
yß i;=gqhs' uu fyñka .ukla wdmq flfkla' tl /hska ckm%sh jqfKa keye' tl /hska k.sk wh idudkHfhka tl /hska nyskjd' b;ska fyñka ckm%sh jqK ksid uu ys;kafka uu ckm%sh ke;s fjkafk;a fyñka fyñka lsh,hs'

Y,sks lúldßhla fj,d fkao@
lú ,shk tl ‍fmdä ld‍f,a b|,du lrkjd' ta;a ,shk ,shk lúh ldgj;a fkdfmfkkak yx. .kakjd' uE;l uu lúhla ,sh,d whshd flkl=g fmkakqjd' thd ;uhs lsõfõ ,sh,d yx.f.k bkafka ke;sj f*aianqla tflaj;a m< lrkak lsh,d'

tfykï ta úfYaI whshd .ek fjkak we;s fï lú ,shkafka@
w‍fmda tfyu lshkak nE' uu lú ,shkafka uf.a hd¿jkaf.a wdor l;d .ek'

yeuodu;a wkqkaf.a wdor l;d .ek ,sh ,shd b|,d yßhkafka kE fkao@
ug;a wdor l;d kï ;sì,d ;sfhkjd' wdof¾ lf<a kE lshkjd kï ug f,vla ;sfhkjd fjkak tmehs' ta;a uu ys;kafka fkd.e<mSï tlal biairyg hkjg jvd fyd|hs ta whf.ka fjka fjk tl'

újdyh .ek ;sfhk ySk fudkjo@
ySk ke;=jd kffuhs' ta;a fkd.e<fmk ukqiaifhlaj lido ne|,d blaukg Èlalido fjkak uu leue;s kE' ne|,d ú|jkak neye' ta ksid .e<fmku flkd yuqfjkl,a fufyu ;kshu bkakjd'

,iaik .ek Y,sksg ,efnk m%;spdr fudkjo@
iuyre uu ,iaikhs lsh,d lshkjd' uu l;d lrk úÈhg" hk tk" w¢k m,¢k úÈhg wdi wh bkakjd' ta;a ug kï uu ,iaik keye'

,iaik ke;akï “isri l=ußh” fjkak nEfka@
tal uf.a jdikdj'

ú,dis;d lrkafka mßiaifukao@
Tõ' idudkHfhka wms ;eklg .shdu ñksiaiq álla jeämqr wms Èyd n,kjd' ta;a tfyuhs lsh,d jeämqr rÛmd,d lemS fmakak ug jqjukd kE' ;rejla jf.a ,iaikg fmakak" ta;a wiNH fkdfjkak uu ,iaikg ú,dis;d f;dard .kakjd'

,iaik iy ckm%shlu ksid Y,sksg yqÛla jev jeä we;s @
Tõ' fg,s kdgH lSmhlu jev tljr Ndrf.k rÛmdkjd' ta;a fyïn;a fjkafka ke;sj bkak mßiaiï fjkjd' tljr jev f.dvla l<dg ljodj;a lsisu pß;hlg widOdrKhla lrkafka kE'

i|ud,s j¾KiQßh
ßúr

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us