Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

fïkld ,sx.sl úm¾hdihlg uqyqK §,o@
uu leu;s whg ug leu;s kE
- fïkldfïkld wdfh;a rx.khg ;ek §, lsh,d wdrxÑhs@

Tõ' uu wdfh;a jev mgka .;a;d' ,iaik Ñ;%mghlg;a iïnkaO jqKd' fg,s kdgH lsysmhlg;a iïnkaO jqKd' ta ks¾udK bÈßfha§ fm%alaIlfhda w;rg ths'

f,dl= ld,hla rx.kfhka ksyඬ fj,d ysáfha wehs@

uf.a fIdma tfla jevj,g uu fhduq fj,d ysáhd' talhs uu wjqreÿ tlyudrla ú;r jev fkdlf<a'


iuyre kï lshkafka fïkldg jev wvq jqKd lsh,d@

ug jev wvq jqfKa keye' wdrdOkd ´k ;rï ,enqKd' uu ta wdrdOkd m%;slafIam l<d' fudlo ug ,enqfKa taldldÍ pß;' úúO pß; lrkak uu leue;shs' fjkia pß; ,enqKd kï uu fudk jev ;sín;a iïnkaO fkdù bkafka keye' taldldÍ pß; ,enqKq ksid ;uhs ta jev uÛyeßfha'

,efnk ´k jevl t,a,s,d uqyqK fmkak.kak fïkldg jqjukdjla keoao@

rx.kh lshkafka uf.a jD;a;sh fkfjhs' ug yeu jevlu" yeu ;siafiu uqyqK fmkak.kak;a jqjukdjla kE' uu bjiSfuka fï .uk hkafka' fyd| jev ,enqfKd;a uu lrkjd'

bjiSug oeka m%;sM, ,eì,o ;sfhkafka@

Tõ' ug foaj,a blaukska ,enqfKa keye' bjif.k n,df.k ysgmq ksid ug fjkia fjkia pß; lsysmhlau ,enqKd' tajg iïnkaO jqKd' tajd úldYh fjkl,a uu oeka bjiSfuka n,df.k bkakjd'

ks;r ks;r fmakak boaÈ;a f.disma yefokj;a jeäÆ' fïkld ld,hla ksYaYío jqfKa f.dismaj,g nfha fkfuhso@

uu f.dismaj,g nh keye' yenehs f.disma olsoaÈ ug ÿlhs' uu tajg jefgkafka kE' ckm%sh;ajh tlal Th foaj,a isoaO fjkjd' fldfydu ysáh;a yefok lgl;d yefokjd' lgl;d yok uv .yk f.disma m;=rk whg uu lshkafka ñksiaiqkaf.a fyd| áll=;a Th w;rg odkak lsh,d' tl fj,djlg ysf;kjd ;j flfklag f.disma .y,d nv mqrjd .kak yok ñksiaiqkag wms lrkafka mskla lsh,d'

ld,hla fmakak fkdysáh ksid fïkldf.a ckm%sh;ajhg ydkshla fj,d keoao@

fmakak fkdysáhd lsh,d uf.a ckm%sh;ajh wvqfj,d keye' udj ñksiaiq y÷kkjd' ,efnk m%;spdr ta úÈhgu ,efnkjd'

,sx.sl úm¾hdihlg uqyqK ÿkakÆ fkao@

Th lshkafka uu iïnkaO jqK ~wfkdard~ lshk Ñ;%mgh .ekfka' ta Ñ;%mgh fylag¾ l=udrisßf.a' tys k¾;k Ys,amskshlf.a pß;hla uu ksrEmKh lrkafka' ta pß;h ,sx. úm¾hdihlg;a ,lafjkjd' b;sx ug .eyekq pß;hla iy msßñ pß;hla ta Ñ;%mgfha ksrEmKh lrkak ;snqfKa' tal wNsfhda.d;aul pß;hla' uu ta pß;h yßu wdidfjka lf<a' uu fldfydu;a fjkia pß;j,g leu;s flfkla'

kg kg bkak fïkldf.a k¾;k yelshdjka fmkajkak fïl fyd| wjia:djla fjkak we;s@

Tõ' uu k¾;k Ys,amskshla lshk ldrKh fï pß;h ug ,efnkak;a fya;=jla fjkak we;s' uu yßu leue;af;ka ta wjia:djg iïnkaO jqfKa'

oeka wdla‍Id tlal ;sín hd¿lug fudlo fj,d ;sfhkafka@

ta hd¿lu ;du tfyuu ;sfhkjd'

yenehs biair jf.a wdla‍Idhs fïklhs tlg olskak ,efnk wjia:d wvqhsfka@

wms fokakdf.a PdhdrEm ksid wfma Ôú;j, f.dvla foaj,a fjkia jqKd' ta ksid uuuhs wdla‍Idg lsõfõ wfma mska;+r odkak tmd lsh,d' fldfydu;a mska;+rj,ska hd¿lu fmkajkak nE' wfma hd¿lu wms w;r ;du ;sfhkjd'

Ôúf;a fjkila fjkqfjka ;SrKhla wrf.k keoao@

Th wykafka újdyh .ekfka' wehs wfka talg yÈiais fjkafka' Ôú; ld,hgu bkak flfkla fydhd .kak;a ´fkfka'

tfyu flfkla fydhdf.k kE lsh,o lshkafka@

kE wfka' yïnqKd kï fï jf.a ;kslvj b¢hso@

yenehs ys; .shmq wh jf.au ys; b,a,f.k tk wh;a bkakjd lsh,d ;uhs wdrxÑ@

ys; .shmq wh bkakjd' wdof¾ b,a,f.k tk wh;a bkakjd' jefâ ;sfhkafka uu leue;s wh ug leue;s keye' ug leue;s whg uu leue;s keye' talfka m%Yafk'

;s<sKs fl!Y,Hd úf–isxy
ujqìuIf You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us