Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

idrx.f.a uj udOH yuqfõ lg wßhs
m%Yakh fldhs úÈhg úifohso lsh,d ug lshkak nE
idrx. - Wud,s yqgmfÜ .ek wïud lshk yeá

Wud,sg fudkj fjhs o@

isjqjk jrg;a ck;djf.a k¿jd jQ idrx. Èidfialrf.a iy rx.k Ys,ams” Wud,s ;s,lr;akf.a újdyh foord hdu iïnkaOfhka miq.sh ojiaj, fndfyda fihska l;dnyg ,lajQ ud;Dldjla jqKd'

b;ska fï iïnkaOfhka idrx. Èidfialrf.a uj jk ;s,ld rKisxy;a udOH yuqfõ l;d lr,d ;sfhkjd' ;s,ld rKisxy lshkafka jir 30l ld,hla .=jka úÿ,sh" rEmjdysksh m%uqL udOH lafIaf;%fha m%ùk ksfõÈldjla jf.au l,d lafIa;%fhao ks¾udKhkag odhl jqKq risl wdorh Èkd.;a rx.k Ys,amsKshla'

fï weh yd idrx. f.a újdyh iïnkaOfhka l< idlÉPdjla'

miq.sh ojiaj, idrx. Wud,s iïnkaOj úúO f.disma ks¾udKh jqKd' fufyu foaj,a ks¾udKh jkafka wehs@


wïud flfkla úÈhg yeu orefjla Èydu uu n,kafka tl ys;ska' uu;a wïud flfkla úÈhg uf.a orejg ú;rla fkfuhs msg orejl=g jqk;a wmydihla" ,Êcdjla" lgl;djla wykak ,efnkjdg uu leu;s keye' f,dal O¾u;dj wkqj ish,a, isoaOfõú lsh,d ;uhs ug lshkak ;sfhkafka' uu ljodj;a ldf.j;a ys; ßoao,d kE' uu ldgjqk;a jerÈ foaj,a fmkak,d fokjd' wjjdo lrkjd' we;a;g fï jf.a lgl;d ks¾udKh fjk tl .ek wïud flfkla úÈhg ug ord.kak wudrehs' ´kEu Ôú;hl m%Yak .egÆ u;=fjkjd' tajd .ek wmydifhkaj;a Wmydifhkaj;a woyia m%ldY lrkafka ke;=j ta whg wod< úÈhg m%Yak úi|.kak bv§u ;uhs fyd|u foa' mqxÑ foaj,a w,a,f.k mjq,a lvkak ;rï pß; >d;k lrkak ;rï iudch yskiaik jev lrk tl .ek lk.dgqhs' m%Yakhla we;s jqKdu ta m%Yakfha nrm;,lu wkqj ;uhs ;Skaÿ ;SrK .kak ´k' wfma f.orj;a ke;s m%Yak wo iudcfha f.dvla fofkl=g úYd, m%Yakhla fj,d' wïud flfkla úÈhg lshkafka' .| .iaik l=Kq foaj,a wjqiaikak tmd' tajd úi|.kak mq¿jka fmdä m%Yak ú;rhs' m%Yak wdju wms tajdg uqyqK fokak ´k' uÛyßkak neyefka'


idrx. fï lgl;d .ek Tng l,ska lsh,d ;snqKo@


lgl;d yefok tajd wmg k;r lrkak neyefka' ta yeufoau WfmalaIdfjka bjik tl ;uhs fyd|u foa' orefjl=g jqk;a újdy jqKdfg miafia wïug lshkak neß foaj,a ;sfhkjd' wïudg yeufoau lshkak lsh,d kS;shla keyefka' ljodj;a lsisu m%Yakhla mq;d ug lsh,d kE' lshkafk;a kE' tal thd,f.a Ôúf;afka'

Wud,s idrx. újdyh foorhs lsh,d f.disma ks¾udKh fjoa§ wehs ksyඬj bkafka'@

tfyu l;djla me;sß,d ;sfhkjd' fokaku uf.a orefjda' mjq,a m%Yak we;sùu idudkH fohla' ta m%Yak úi|.kak ´k ta fokakd' ta m%Yakh fldhs úÈhg úifËhso lsh,d ug lshkak nE' ta fokakd fyd| úÈhg fï m%Yakh úi|.kSú lsh,d uu ys;kjd' mqxÑ mqxÑ m%Yak ;sfhkjd' tajd mjq,a Ôúf;al idudkH foaj,a' wïud flfkla úÈhg Wv n,df.k fl< .yd.kak uu leu;s kE' ckm%sh jqkdu l;d yefok tl idudkH fohla' ta;a fïjf.a pß; >d;k lrkak tmd' idrx. ck;djf.a k¿jd jqKdg Tyqg lsh,d fm!oa.,sl Ôú;hla ;sfhkjd'

Tjqka iu.s lrkak Tn igka lrkjdo@

fudk wïudo leu;s orejkaf.a Ôú;j, m%Yak we;s fjkjg

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us