Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ug wOHlaIjref.ka whq;= fhdackd tkjd
ueKsla úf–j¾Ok

Bg miafia Tjqkaf.a ks¾udkj,gj;a ug l;d lrkafka keye

ueKsla úf–j¾Ok lshkafka iskudfjka rx.khg wj;S¾K jqK rx.k Ys,amsKshla nj fndfyda fokd okakjd' weh we;eï wjia:dj, iudc cd, fjí wvú mjd le,nqj pß;hla'

ueKslaj rx.khg yÿkaj,d ÿkafka iskudj' kuq;a Tnj oeka iskud ;srfhka mjd olskak ,efnkafka keye' ta wehs''@
myq.sh ldf,a uu Ñ;%má follg iïnkaO jqKd' rE.; lr,d wjika oeka tajd' <.È ojil úldYh fjhs lsh,d n,dfmdfrd;a;=fjka bkakjd' uu fldfydu;a ks;ru olskak bkak flfkla fkfuhs' boysg,d fydo ks¾udKhlg iïnkaO fjkjd' talhs ks;ru olskak ke;af;a'tfyu ke;=j m%;slafIam fj,d fkfuhso ''@
wmafmda udj tfyu m%;slafIam fjkafka keye' fg,s kdgH j,g ;uhs ug f.dvlau wdrdOkd ,efnkafka' ta;a uu leu;s keye tajdg iïnkaO fjkak' uu iskudfjka wdj ksid iskudfjka ú;rhs olskak ,efnkafka'

ta ,efnk wdrdOkd w;r jeämqru wdrdOkd ,efnkafka fudk jf.a pß; j,go…@
ngysr mkakhg ðj;a fjk pß; ;uhs ug jeämqru ,efnkafka' talg fya;=j uf.a Ndysr fmkqu fjkak we;s'

Th wdrdOkd w;f¾ ksrej;a fjkak jf.au winH o¾Yk ;sfnk pß;j,g wdrdOkd ,efnkj;a we;s fkao …@
wmsg pß; ,efnoa§ ta pß;h msgmf;a ,sheú,d ;shkjd' iuyr o¾Yk wOHlaIjrhdf.a leue;a; u; bj;a lr,d r.mdkak mq¿jka' ug ,smalsia lrk o¾Yk ,eì,d ;shkjd' kuq;a uu tajd lf¾ keye' wOHlaI tlal l;d lr,d tajd bj;a lr,d r.mEjd' Th /,a,g leu;s wh we;s' kuq;a ljodj;a ksrej;a fjkak ug l;d lr,d keye' ,enqK;a hkafk;a keye'

Tng wOHlaIjref.ka whq;= fhdackd jeämqr ,efnkjd lshkafka we;a;o …@
ug wOHlaIjre whq;= fhdackd lr,d ;shkjd' iuyr úg uu ks;ru ´mka l;d lrk ksid uu;a tajdg leu;s fjhs lsh,d ys;kjd we;s' kuq;a uu ta fj,djg lshkak ´k foa lsh,d ta mqoa.,hkaf.ka bj;a fjkjd' Bg miafia Tjqkaf.a ks¾udkj,gj;a ug l;d lrkafka keye' wdfha l;d lrkafka ke;s fjkak ;uhs uu W;a;r fokafk;a'ug ckm%sh;ajh ;shd .kak ´k lsh,d ys;kafka keye' uu wyïfnka rx.khg wd flfkla' tfyuhs lsh,d Th foaj,a lrkak ´k keye'

Tnf.a winH ùäfhda mghla wka;¾cd,h mqrd .shd' ta foa lf¾ ys;du;d l;d nyg ,la fjkako''@
ta isoaêfha i;H;djhla keye' uf.a jrola ke;sj isÿjqK isÿ ùula ksid Bg wod, whg tfrysj uu wêlrKfha kvqjla mjr,d ;shkjd' ta ksid uu ta .ek l;d lrkafka keye' kvqj úNd. fj,d wjika fjkl,a'

;ju ;kslvo …@
Tõ' ;ju fmïj;shla kï fkfuhs' kuq;a ,nk wjqreoafoj;a újdy fjkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' uu ukud,fhda fydhk tl k;r lrd' .e,fmk flfklaj wïud fydhkjd fï ojiaj,' f.dvla fydo flfkla wjxl wdorhla ;shk flfklaj ;uhs ug ´k' ta yeufohla jf.au wjfndaOh ;sfhkak;a ´k' ke;a;ï mjq,a lkak wudrehs'

lSfofkl=g wdof¾ lr,d ;shkjo ''@
uu ;=kafofkl=g wdof¾ lr,d ;shkjd' ;=kafofkl=f.a fmïj;sh jqKd'

k¿fjda wdof¾ b,a,f.k weú;a keoao ''@
keye' ljodj;au'

rEmh ,iaikg ;shd.kak lShla úhoï lrkjo ''@
we;a; lsõfjd;a ljqrej;au ms<s.kak tlla keye' uu wvq;rñka fmaI,a tllaj;a okafka keye'l%Sï j¾. wdf,am lrkafk;a keye' kuq;a uu fydog j;=r fndkjd' uf.a iu álla fjkia fjkak mgka .;a; ksid wïud ug <.È úgñka tlla wrka ÿkakd' tÉprhs uu mdúÉÑ lrkafka'

,efnk m%;spdr fldfyduo''@
uu ks¾udK lsysmhlg iïnkaO jqK;a m%;spdrj, kï lsisu wvqjla keye' ug ksjqka ifydaoßhla bkakjd' uu jf.auhs' iuyr wh uu lsh,d /já,d th;a tlal l;d lrkjÆ' thd b;ska fífrkafka ta uu fkfuhs uf.a wlald lsh,hs' uu ksid th;a wmyiq;djhg m;a fjkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us