Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

idOdrK f.ùula yïnfjkafka kE
jD;a;sh ksid ;uhs f.dvla
ks¾udKj,g iïnkaOfjkak neßjqfKa

;ukaf.au ks¾udKhlska iskudjg fhduqùug leu;s fï kjl rx.k Ys,amsksh wmsg yuqjkafka nÿ,a, m%foaYfhka' weh ms<sn|j;a" wehf.a rx.k Èúh .ek;a oek.kak miq.sh Èkl wm weh yd iqyo ms<si|rl fhÿKd' fï tys ri uqiq ;eka lsysmhla'

uq,skau Thd .ek ye¢kaùula lrkak@

uu ÿIS m%Nd b,x.fldaka' uf. .u nÿ,af,a' uf. mjqf,a bkafk wïud" ;d;a;d" kx.S iy uu'Tn rx.khg fhduqfjkak ys;=fj wehs@

uu fmdäldf, b|ka wdihs welaÜ lrkak' mdif,a§ iafÜÊ drama act l<d' tajf.ka ch.%yKh lr,d ;shkjd' Bg miafia isri ;reuxi, jevigykska Èkqjg miafia rÛmdkak wjia:djla WodjqKd'

ta fldhs ldf, jf.ao@

2007 jf.a' uu *S,aâ tlg wdfj;a ta ldf,u ;uhs'

bkamiqj Tn odhl jqk ks¾udK lghq;= fudkjdo@

i÷ka rdclreKdf.a ‘pdhd‘",s,ka; l=udrisßf.a ‘wfmalaId‘"plus one production tfla ‘ukaodrñka tyd‘ jf.a ;j lsysmhlu welaÜ l<d' Bg wu;rj iafÜÊ v%dud l<d' chfialr wfmdkaiqf.a ‘;gq‘ " iqks,a Y%S f.a ‘b,kaodß‘ ta w;ßka lsysmhla'

fï Èkj, jevlghq;= fudkjdo@

forK kd<sldfõ kdgl udrhs yf;aÈ udrhs ys rx.kfhka odhlfjkjd' isj.=rekdoka ‘msKs jeiaila‘ lshk kdgHhg odhl jqKd'

Tn jD;a;Suh rx.k Ys,amskshlao@

kE' uf. jD;a;sh fyÈhla' Bg wu;rj r.mdkjd' rx.kh jD;a;sh lr.kak leu;shs ta;a ,xldfj tal álla wudrehs'

wehs wudrehs lshkafka@

f.ùïj, ;shk m%Yak ;uhs' wms lemfjk ;rug idOdrK f.ùula yïnfjkafka kE' bkaÈhdj jf.a rgj,aj, f.dvla fyd| ;ekla rx.k Ys,amSkag ;shkjd' ks¾udK;a f.dvla ìysfjkjd' ,xldfõ ta jf.a ;ekla l,djg kE lsh,hs ys;kafka'

tfyu fjkak fya;=jla Tn olskjdo@

f.dvla udOHj, yd fõÈld kdgHj, ta ta rx.k Ys,amSkag ksis ;ekla fokafka kE' uu ys;kafka wÆ;a whg ;ek fokak ´fka' fyd| ks¾udK ìysfjkak ´fka' tajg àù pek,aj,ska bvla fokak ´fka' yeu kdgHlu bkafka tlu msßila ú;rhs' t;fldg kdgHh fjkia fjkafka kñka ú;rhs'

jD;a;sh tlal rx.khg ld,h fjka lr.kafka fldfyduo@

jD;a;sh ksid ;uhs f.dvla ks¾udKj,g iïnkaOfjkak neßjqfKa' Bg miafia uu jD;a;shg úfoaY .;jqKd' Bg miafia ug rx.khg odhl fjkak neß jqKd' kej; ,xldjg weú;a ;uhs rx.khg fhduq jqfKa'

mjqf,a whf.ka ,efnk iyfhda.h fudk jf.ao@

fyd| iyfhda.hla ,efnkjd' uf. ;d;a;d ;uhs uf. ks¾udKj, fyd| krl ug lshkafka' thd uu lrk yeufoau n,kjd' wïu;a tfyuhs mq¿jka yeu fj,djlu ud;a tlla IQáka hkak tkjd' f.dvla fj,djg ud;a tlla IQáka hkafka uf. kekaod' wïñg fj,dj wvqhs' uu ;kshu fldfyj;a hkafka kE' wïud" kekaod tlal ;uhs yeu;eku hkafka' ta jf.au uf. ksïird kekao;a ug f,dl= iyfhda.hla fjkjd'

bÈß n,dfmdfrd;a;= fudkjdo@

rx.kh ojiska oji bf.kf.k fyd| rx.k Ys,amskshla fj,d bka bÈßhg hkak ;uhs n,dfmdfrd;a;=j' uf.u ks¾udKhla lr,d iskudj me;a;g hkak woyila ;shkjd' ta .ek bÈßfhaÈ lshkakï ;du l,a jeã'

Tng Wojq l< u;la l< hq;= msßi ljqo@

wïud" ;d;a;d" mjqf,a yefudau" iqis,d fldaÜgf.a uy;añh" uu jev lrmq yeu fg,skdgHhlu äfrlagria,d yd ug Wojq lrmq yefudagu kï jYfhka lshkak wudrehs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us