Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

y¾IKhs fjd,a.hs jHdmdrhlg w;.y,d
yeu fohlau iunrj lrf.k
hkak ;uhs n,dfmdfrd;a;=j


y¾IKhs fjd,a.hs tl;=fj,d wÆ;a jevlg w; .eyqjdfka' uq,skau ta .ek lshuq@

uuhs fjd,a.hs tl;= fj,d wÆ;ska Music Video Production tlla mgka .;a;d Volanro lsh,d' fudlo ug fï iïnkaOfhka yq.dla w;aoelSï ;sfhkjd' ta w;aoelSï tlal ug fï jHdmdrh yqÛdla fyd|g lrf.k hkak mq¿jka lsh,d ys;kjd' wfmka ñhqisla ùäfhdajla lr.kak wjYH whg wms fyd| fiajdjla imhkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'

fïl yÈisfhau mgka .;a; jHdmdrhlao ke;akï ld,hla b|,d ie,iqï lrf.k ysgmq jHdmdrhlao@

újdy fjkak;a l,ska b|,u uu fï .ek ie,iqï lrf.k ysáhd' yÈisfhau mgka .;a; fohla kï fkfuhs' ie,iqïiy.;j fï jefâ mgka .;af;a'

y¾IK ySk oelafl rx.k Ys,amsfhla fjkako jHdmdßlfhla fjkako@

uu we;a;gu ySk oelafl rx.k Ys,amsfhla fjkak' wksl uu uq, b|kau rx.kh yodr,;a ;sfhkjd'

t;fldg rx.kh me;a;lska ;sh,d jHdmdrhla mgka .kak ys;=fõ wehs@

rx.kh idudkHfhka ;Dma;sh fjkqfjka lrk fohla' ta;a tlalu jHdmdrhla lrk tl;a fyd|hs lsh,d ys;=Kd'

rx.k wjia:d wvq ksido jHdmdrhla mgka .kak ys;=fõ@

keye' rx.k wjia:d ;sfhkjd' wks;a tl uf.a .dKg wdfjd;a ;uhs uu jevla Ndr .kafk' uu uf.a yelshdjka wvqjg úl=Kkak leu;s keye'

rx.k Ys,amSka g%fkaâ tlg;a jHdmdr" wdrïN lrkjd' Tn;a tfyuo@

uu Bm{o[ tlg jev lrk flfkla fkfuhs' tfyu l<d kï fï jf.a fohla mgka .kafk keye' fudlo fï ldf,a ;sfhkafk fjkuu g%fkaâ tllafk' tfyu g%fkaâ tlg lrkjd kï wo ldf, Bm{o[ tlg .e<fmk fohla lrkjd' ug ´k jqfKa ug mq¿jka fohska hula lrkak'

t;fldg jeämqr rx.kfhka fmakak ke;af; .Kka Wiaik ksido@

jevla ,enqfKd;a uu .dK .ek;a ys;kjd' .Kka Wiaikju fkfjhs' wfma jákdlug jev lrkak ´k' wfkl jHdmdrfha jev;a tlal rx.k lghq;=j,g ld,h uÈlul=;a ;sfhkjd'

jHdmdr lghq;= ksid rx.k lghq;= u.yer.kak tlla keoao@

rx.kh w;ayßkafk;a keye' yeu fohlau iunrj lrf.k hkak ;uhs n,dfmdfrd;a;=j' wmsg ;Dma;sh fjkqfjka lrk l,d lghq;= tlal wfma wÆ;a jHdmdrh;a id¾:lj lrf.k hkak mq¿jka'

,xldfj rx.k Ys,amsfhla ú;rla fj,d Ôj;a fjkak wudreo@

tfyu Ôj;a fjk wh;a bkakjd' yenehs uu tfyu keye' uu rx.kfhka ú;rla Ôj;a fjkafk keye' uf.a yelshdjka m%fhdackhg wrf.k wÆ;a fohla lrkak uu leue;shs'

oeka ;ukaf.u m%vlaIka tlla ;sfhk ksid ñhqisla ùäfhdaj, jeämqr fmakak bÈhso@

ug ñhqisla ùäfhdaj,g fyd| b,aÆula ;sfhkjd' kuq;a uu uf.a m%vlaIka tl yryd lrk ñhqisla ùäfhdaj,g ;uhs iïnkaO fjkafka' wfkla jevj,g iïnkaO fjkak ug ld,h fydhd .kak wudre fjhs'

wÆ;ska iïnkaO fjk jev fudkjo lsh,;a lshuq@

,laIauka mqIaml=udr uy;auhdf. ysre úhk iy rùkao% úf–r;ak uy;auhdf. iQßh kEfhda lshk kdgH folg ;uhs fï ojiaj, iïnkaO fjkafka'

,laIsld ÈjHdxc,S

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us