Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

,xldfõ ffjoH b;sydih
rka wl=ßka ,shd
,xldfõ m%:u yoj;a noaohg
yoj; mß;Hd. lr
wjika .uka .sh m%§ma 

‘mq;d uerefKa uy mskla lrf.k’''

Y%S ,xld ffjoH b;sydifha rka wl=ßka ,shjqfka uykqjr uyd frdayf,a m%:u jrg Y%S ,xldfõ id¾:l yoj;a noaO lsÍula lrñka' fuu mqj; wfma rg ,o f,dl= ch.%yKhla jqj;a" Bg yoj; mQcd l< m%§maf.a kduh lsisod wm u;lfhka neyer fkdl< hq;=h''

;sfokl=g Ôj;a ùfï jru;a ;j;a fofokl=g oEiSka f,dj oelSfï jru;a ,nd§ Ôú;fhka iuq.kakg ,efnkafka lSfhka lS fokd‍go@

Wvqkqjr fylaghd¾ ckmofha úiQ 22 yeúßÈ m%§ma l=udr iïm;a miq.sh 07od ioygu fofk;a mshd .;af;a fujeks mqKHl¾uhlg odhl;ajh ,nd foñks' yÈis wk;=rlg ,laj uykqjr uy frdayf,a iakdhQ Y,H oeä i;aldr tallfha m%;sldr ,nñka isáh§ ñh.sho m%§maf.a jl=.vq fol" fofk;a muKla fkdj yDo jia;=jo fï jkú‍g Tyq Ôj;aj isáh§ fukau l%shdldßh'


urKska miq ish kduh wur”h ;;a;ajhg f.k taug wjYHh miqìu Tyqf.a foudmshka úiska Tyqg Wodlr § ;s‍fí' ta furg m%:u yoj;a noaO lsÍfï ie;alu i|yd m%§maf.a yDoh fhdod .ksñks' Bg wjir ,nd ÿkafka m%§maf.a mshd yd ujh'

;sfokl=g Ôj;a ùfï jrï ,nd ÿka m%§ma miq.shod ^cq,s 10& fj<ïnv fylaghd¾ fmdÿ iqidk NQñfha§ wjika .uka .sfha ;u ujqmshkag wiSñ; f.!rjhla ,nd foñks' ta nj mdxYl+,h i|yd meñKs uy ix>r;akho isysm;a lrkq ,enQfõ ieuf.a weig l÷<la tla lrñks'

uf.a mq;d fï ;rï blaukska wmsj od,d hhs lsh,d uu ljodj;a ys;=fõ keye' tod mq;d fudag¾ ihslf,ka uf.a nEKd tlal .syska tkfldg ;uhs nhsislf,a jEka tll yemams,d ;sfhkafka' ta jEka tl .fï fvx.= jevigyklg weú;a ;snqK tlla' nhsislf,a yemamqK fj,dfõ mq;d úisfj,d .syska we<g jeá,d ;sfhkjd' t;kag ‍f.or b|,d jeä ÿrla keye' mq;dj nUrlkao biamsß;df,g f.ksÉpg miafia kqjrg udrel<d' mq;df.a Ôúf;a ‍fírkak neye' ueIska tflka .e,õju thd ke;sfjkjd lsh,d ffjoHjre lsõjd' mq;df.a fudf<a ueß,d ksid leue;s kï thdf.a wjhj fjk;a whg noaO lrkak .kak mq¿jka lsh,d fodia;r uy;a;=re lsõjd' uf.ka talg leue;so lsh,d weyqju uu leue;s jqKd' mq;df.a YÍrh;a tlal wjhj j<odkjdg jvd thdf.a we‍fÛa fldgilska ljqre ysß Ôj;a fjkjd kï tal mq;dg;a mskla uy;a;fhda' uu fomdrla ys;kafka ke;=j mq;df.a wjhj .kak lsh,d fodia;r uy;a;=rekag lsõjd…m%§maf.a mshd whs'Ô' kkaofiak uy;d mjihs'

wfka uy;a;fhda uf.a mq;d uerefKa keye lsh,d ug ysf;kjd' thd‍f.a yoj; ldgfoda noaO lr,d' thd fyd¢ka bkakjd lsh,d ffjoHjre lsõjd' jl=.vq fol;a foysw;a;lKaäfhahs ue,aisßmqrhs fokafkl=g noaO lr,d' weia fol;a oka ÿkakd…mq;d uerefKa uy mskla lrf.k' u;= wd;aful thdg fï jf.a wl,a urKhla fkfjkak fï msk fya;= fjhs fkao uy;a;fhda…m%§maf.a uj bkao%d l,ahdkS mjihs'

m%§ma mjqf,a tlu msßñ orejdh' Tyqg jeäu,a yd nd, ifydaoßhka fofofkls' m%§ma fuf,dj yer.sfha cQ,s 07 Èkh' tÈk Y%S ,xld ffjoH b;sydifha rka wl=ßka ,shfjk Èkhls' Bg yoj; mQcd l< m%§maf.a kduh lsisod wm u;lfhka neyer fkdhkq we;'

-wfia, l=re¿jxy yd bkao%d” f;darfoKshIf You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us