Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ysgmq uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d
wo ckdêm;s fldñiu yuqjg@

ysgmq uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;dg wo ^26& ne÷ïlr .kqfokq úu¾Ykh lrk ckdêm;s fldñiu yuqfõ fmkS isákakehs is;dis ksl=;a lr ;sfí'

fï w;r ckdêm;s fldñifï ld,h ;j;a udi ;=klska §¾> lr we;s w;r wo Èkfha fldñiu yuqfõ fmkS isák f,i wud;H rù lreKdkdhl uy;dg miq.sh fikiqrdod is;dis ksl=;a flßKs'

kuq;a fjk;a ld¾hhla fya;=fjka wo fldñiu yuqfõ fmkS isàug fkdyels nj wud;Hjrhd fldñiug oekqï§ we;af;a kS;s{jrfhl= ud¾.fhks'fldñifï lghq;= ;jÿrg;a l,aoeóug fkdyels neúka fyg fmkS isákakehs okajd Tyqg is;dis ksl=;a lr we;'

fï w;r ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fldñifï OQr ld,h Tlaf;daïn¾ ui 27 jk od olajd ;j;a udi ;=klska §¾> lsÍug ;SrKh lf<a h'

Bg wod< .eiÜ ksfõokh wo oyj,a ksl=;a flreKq w;r Bfha ckdêm;s fldñiu yuqfõ ÿka idlaIshlska ne÷ïlr .kqfokq iïnkaOfhka fpdaokd t,a,jk w¾cqka wef,daishia uy;d úiska wud;H rù lreKdkdhl uy;df.a mjqf,a whg fld<U iqmsß ksjila ,nd§u ms<sn|j wkdjrK úh'

BiaÜ fjiaÜ fm%dm¾àia iud.fï wOHlaIljßhla jQ idlaIsldßh lshd isáfha" j¾. wä 4000l fudkdla frisvkaiSia ys ;u ksji rù lreKdkdhl wud;Hjrhdf.a mjq, fjkqfjka w¾cqka wef,daishia uy;d l=,S moku u; ,nd.;a njhs '

tu .kqfokqjg wod<j udi 6 l l=,sh f,i remsh,a ñ,shk 7'3 la o kej; fkdf.jk udi 2 l ;ekam;= remsh,a ñ,shk 2'92 la o " Bg wu;rj w;amsg remsh,a ñ,shk 1'4 l uqo,la o idlaIsldßhg f.jd ;snqKs'

fjda,aÜ wekaâ frda wefidaisfhÜ mqoa.,sl iud.u iu. wod< l=,S .súiqu w;aika lr ;snQ w;r w¾cqka wef,daishia iy fc*aß fcdai*a wef,daishia hk uy;ajreka tys wOHlaIjreka fõ'

remsh,a ñ,shk 7'3 l l=,S uqo, fjda,aÜ wekaâ frda wefidaisfhÜ mqoa.,sl iud.ug ,nd§ we;af;a m¾mpqfj,a g%fIÍia iud.fï uõ iud.u jk m¾mpqfj,a lemsg,a fyda,aäka.aia iud.u úiska nj o fldñifï§ wkdjrK úh'

2016 cQ,s yd wf.daia;= w;r Èkhl§ w¾cqka wef,daishia uy;d idlaIsldßhg ÿrl;kfhka wu;d l=,S .súiqfï msgm;a úkdY lrk f,i l< oekqï§ula o Bfha fldñiu yuqfõ wkdjrK ù ;sfí'

tu ixjdofha§ wef,daishia uy;d mjid we;af;a ;uka o wod< l=,S .súiqfï msgm;a úkdY lr we;s njhs '

l=,S ld,h wjika jQ miq ;j;a udi folla wod< ksjfia isá rù lreKdkdhl mjqf,a idudclhska miqj .af,dan,a g%dkaiafmd¾fÜIka wekaâ f,dðiaála iud.u yryd remsh,a ñ,shk 165 lg wod< ksji ñ,g ñ,§ f.k we;ehs fldñifï§ fy<s úh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us