BREAKING NEWS
latest

728x90

header-gossip ad

468x60

header-ad -->
Showing posts with label Thisuri Yuwanika. Show all posts
Showing posts with label Thisuri Yuwanika. Show all posts

විවාහය කියන්නේ ජීවිතයට එකපාරක් ගන්න ඕන තීරණයක් – තිසුරි යුවනිකා | Gossip Story about Thisuri Yuwanika

újdyh lshkafka Ôú;hg
tlmdrla .kak ´k ;SrKhla
- ;siqß hqjksld


;siqß hqjksld mqxÑ ld,fha b|kau
lafIa;%hg wdmq flfkla' ta ksid weh fï jkúg lafIa;%fha ia:djrhla yod.;a; olaI ckm%sh Ys,amskshla' wo weh wfma l;dnyg tl;= fjkafka wef.a jD;a;Sh Ôú;h .ek l;d lrkak ‍fkfjhs' wef.a wÆ;a Ôú;h .ek l;d lrkakhs'

Ôúf;a wÆ;a fj,d' fudlo ysf;kafka@
we;a;gu f.dvla i;=gqhs'

talo miq.sh Èkj, f.dvla ld¾hnyq, fj,d ysáfha@
Tõ' újdy W;aijfha jev;a tlal jf.au rx.k lafIa;%fha jev;a tlal ld¾hnyq, fj,d ysáhd'

ජනප්‍රිය නිළි තිසුරි යුවනිකා පැවිදි දිවියට ගිය හේතුව එළියට | Gossip Story about thisuri Thisuri Yuwanika

ජනප්‍රිය නිළි තිසුරි යුවනිකා 

පැවිදි දිවියට ගිය හේතුව එළියට


තිසුරි යුවනිකා පැවිදි දිවියට යනුවෙන් මේ දවස්වල අන්තර්ජාලයේ ඡායාරූප පෙළක් හුවමාරු වෙනවා මේ ඡායාරූප පිටුපස ඇති ඇත්තම කතාව මොකක්ද? 


මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් විදියට මාව වේෂ නිරූපණය කළ ඡායාරූප පෙළක් තමයි ඔය විදියට දැන් කා අතරත් හුවමාරු වෙන්නේ. සජිත් වී චතුරංග රචනා කළ ප්‍රගීත් පෙරේරා සංගීතවත් කළ සඳුන් පෙරේරා ගායනා කරන “වරද පිළිගන්නවා” කියන ගීතයේ මියුසික් වීඩියෝවට තමයි මම ඔය විදියට පෙනී හිටියේ. මියුසික් වීඩියෝව නිර්මාණය කළේ හරී ක්‍රියේෂන් ආයතනයයි. මම මීට කලින් කිසිම නිර්මාණයක මෙහෙණින් වහන්සේ නමක් විදිහට රඟපාලා තිබුණේ නැහැ. සිවුර ඇඳගෙන හිටියේ පුංචිම පුංචි වේලාවක් වුණත් ඒ වගේ චරිතයක් රඟපාන්න ලැබිමත් මට ලැබුණු සුවිශේෂී අවස්ථාවක් විදියටයි මා සලකන්නේ. 

Gossip Story with Lankan Actress Thisuri Yuwanika : Gossip 99

අම්මට ගහන වාරයක් පාසා 
නංගි අඬන හැම වාරයක් පාසා 
මම මැරි මැරී ඉපදුණා
- තිසුරි

අචිනි අතින් ලොකු වැරැදීමක් සිද්ධ වෙනවා. ෂේන්ව මැරුවේ හිතාමතාද..? නැත්නම් ඒක අත්වැරැදීමක්ද..?

ඒක අත්වැරැදීමක්. මම ගැහුවේ ෂේන්ගේ අතේ තිබ්බ ෆෝන් එකට. ෆෝන් එකේ තිබ්බ වීඩියෝව පෙන්නනවා කියලා එයා මට තර්ජනය කළා. අයුතු යෝජනා කළා. මට ඕන වුණේ ෆෝන් එක අරගෙන ඒ වීඩියෝව නැති කරන්න. ෆෝන් එකට ගහපු පාර අත්වැරදීමකින් ෂේන්ට වදින්නේ.

ඔයා නාන කාමරේ ඉන්න දර්ශනයක් තමයි ෂේන් වීඩියෝ කරලා තිබ්බේ. එහෙම දෙයක් ෂේන් ළඟ තියෙනවා කියලා දැන ගත්තම මොකද හිතුණේ..?

Gossip Chat With Sri Lankan Actress Thisuri Yuwanika : Gossip 99

;siqßjg újdy fjkak flfkla fiÜ fj,do@
ug fmïjf;la keye lsh,d uu lsõjd


;siqßj w,a, .kak yß wudrehsfka@
IQáx ksid álla jev jeähs' talhs w,a, .kak wudre' fï ojiaj, wdof¾ iqj| wrka fg,s kdgHfha rE.; lsÍïj,g iïnkaO fjkjd' wkka;d fg,s kdgH;a fï ojiaj, úldYh fjkjd' w÷re fijke, iy fiar uvqj fg,s kdgHj, IQáx bjr l<d'

,| fnd<| fmïj;shf.a pß;hg iSud fkdù úúO pß; ksrEmKh lrkak ;siqßg wjia:dj ,eì,d ;sfhkjd' ta ;siqßf.a f;dard .ekSï ksido@ wOHlaIjre ;siqßf.a yelshdjg ;ek fok ksido@

Gossip Chat with Thisuri Yuwanika :GOSSIP99

fï f,dafla ;sfhk
jákdu jD;a;sh r.mEu
- ;siqß hqjksld

;siqß hqjksld fï ojiaj, f.dvla ld¾h nyq,hs lsh,d oek.kak ,enqKd' ta weh wÆ;a ksjil mÈxÑhg hk ksidÆ' ld¾h nyq, fudfyd;l weh iu. l< fid÷re l;dnyls fï'

<.§ wÆ;a f.orlg hkak bkakjd lsh,d wdrxÑhs

Tõ' wfma f.or oeka yo,d bjr fjkjd' ud¾;= uq,a i;sfha ú;r ;ud wÆ;a f.org hkak ys;ka bkafka'

oeka b;ska Tfí Ôú;fha wÆ;a fjkila tfyu fjkafka keoao@

oekg kï tfyu fjkila keye' kuq;a b;ska bÈßfha§ hï hï fjkiaùï isÿfõú' tfyu fjkak ´fkafka fkao@ ^weh iskdfiñka lshhs&

Gossip Lanka Gossip Chat With Thisuri Yuwanika

ux rÕmdkafka
mdf¾ neye,d hkak mq¿jka
pß; ú;rhs - ;siqß hqjksld


;u udmsh fikyi ,nkakg jrï fkd,o iudë úúO wr., ueo Ôú;h ch .kakg fjr oerE wfma ldf,a ;re‚hlS' weh mqxÑ ;srfhka wmg f<ka.;= jQ pß;hla jqjo iudë ienEu pß;hla f,i fma%laIl yoj;a ;=< ðj;a jkakg fya;= jQfha iudëg mK fmjQ ;siqß hqjksldf.a úYsIag rx.kh ksid nj fndfyda fofkl=f.a woyi úh' ta woyi mila lrñka ‘fndr¿ md‍r’ fg,s kdgHfhyS iudê fjkqfjka miq .sh od rdcH iïudk Wf<,ys fyd|u ks<sh f,i ;siqß iïudkfhka msÿï ,enqjdh'

;siqßg iïudkhl=;a ,enqKd fkao@

Tõ' ta .ek ug yßu i;=gqhs'

fï ;rï blaukg fyd|u ks<sh fjkak ;siqßg jdikdj ,enqKd@

Tõ' fï ;rï fmdä jhil§ fyd|u ks<sh ùu .ek uu ljodj;a iïudk n,dfmdfrd;a;=fjka rÕmEfõ keye' f.dvla uykais fj,d rÕmd,d lsisu we.hSulg ,la fkdjqKq wjia:d ;snqKd' wfkl wfma rfÜ iïudk fok ms<sfj< wkqj ta .ek n,dfmdfrd;a;= ;shd .kak neye'