Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

neis,a rdcmlaIf.a
u,ajdk" udmsá.u
ßj¾ ihsâ ú,d iqfLdamfNda.S ksji

fldka;%d;a iudug
fldaá .kkl fmd,a,la

ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;dg wh;a u,ajdk" udmsá.u" .Õnv mdf¾ wê iqfLdamfNda.S ksjil bÈlsÍï .dia;= ksis mßÈ fkdf.ùu ksid th bÈl< ishU,dfma ´¨‍ wefidaisfhaÜ kï iud.u tys bÈlsÍï Ndrj isá jr,;a bxðfkare iud.fuka remsh,a ñ,shk 20 l jkaÈhla b,a,d tka;rjdishla hjd ;sfí'

zßj¾ ihsâ ú,dz kï N+.; uy,la iys; fuu w;s iqfLdamfNda.S ksji bÈl< ishU,dfma ´¨‍ wefidaisfhaÜ iud.u tlS bÈlsÍï fjkqfjka ;ukag ,eìh hq;= uqo, jk remsh,a fldaá oyhhs ,laI ;sia y;rlg jeä uqo, ^103"496"140'82& ksis f,i fkdf.jd tu jákdlug wvq uqo,la f.jd kshñ; uqo, f.ùu meyer yeÍu iïnkaOfhka lsßn;af.dv frday, udjf;a msysá uqÈ; wefidaisfhaÜ kï iud.u fj; ish kS;sfõÈksh ud¾.fhka fufia tka;rjdish hjd we;
.ïmy Èid wêlrKfha kS;s{ iq,dks bkaÈld jkakswdrÉÑ uy;añh ud¾.fhka hjd we;s fuu tka;rjdish u.ska ishU,dfma ´¨‍ wefidaisfhaá iud.fï wêm;s Wmq,a l=udr rduúl%u uy;d i|yka lr we;s mßÈ wod< bÈlsÍu Ndrfok úg;a uqÈ; wefidaisfhaÜ kï tu jr,;a bÈlsÍï bxðfkare iud.fï iNdm;s uqÈ; chfldä uy;d fuu bvu whs'iS'iS' j;a; f,iska muKla y÷kajdÿka nj;a" fuu ksjfia ysñlre neis,a rdcmlaI uy;d nj fkdmejiQ nj;a i|yka lr we;'

;jÿrg;a tys i|yka jk mßÈ ksjfia uq,a.,a ;eîfï wjia:djg tjlg wud;Hjrfhl=j isá neis,a rdcmlaI uy;d" Tyqf.a ìß| iy Èh‚h meñŒfuka miqj ienE whs;slre wud;Hjrhd hehs Wmq,a l=udr rduúl%u f;areï .;a nj o tka;rjdisfha i|ykaj ;sfí'

miqj bÈlsÍï lghq;= isÿfjñka ;sìh§ tys meñ‚ neis,a rdcmlaI uy;d" mqIamd rdcmlaI uy;añh iy tu Èh‚hf.a reÑl;ajhg wkqj fuys bÈlsÍïj, fjkialïo isÿlr we;ehso tys i|yka fõ'

tfia ksu l< fuu ksji i|yd remsh,a 103"496"140'82 l uqo,la jeh jqjo"tu uqo, wjidkfha § remsh,a y;afldaá oywg ,laI ;sia tlaoyia mkaish mkia tlhs i; úismyla ^71"831"551'25& olajd wvq fldg ;¾ckh lsÍfuka miq ta i|yd w;aik ,nd.;a nj;a tu tka;rjdisfha olajd we;'

lreKq tfia fyhska ishU,dfma ´¨‍ wefidaisfhaÜ iud.fï wêm;s Wmq,a l=udr rduúl%u uy;dg ;jÿrg;a ,eìh hq;= remsh,a ;=kafldaá oyih ,laI yegy;r oyia mkaish wiQ kjhhs Y; 57 l ^31"664"589'57& uqo, iy tlS ì,amf;a Èk isg Bg ,eìh hq;= ffk;sl fmd<sho ,smsfha Èk isg Èk 21 la ;=< f.jd ouk f,i tka;rjdish u.ska okajd ;sfí'

tfiau by; iuia; l%shdj,sh fya;=fjka ish fiajdodhlhdg isÿj we;s ydksh" mdvqj yd w,dNh fjkqfjka remsh,a ñ,shk 20 l uqo,lao f.ùug lghq;= lrk f,i tu tka;rjdish u.ska ;jÿrg;a okajd ;sfí'


wñ, ixl,am
-wo-

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us