Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

PayPal  Online nexl= fiajdj 
,.oSu ,xldjg;a
-wcka; r;akdhl
(Photos)

PayPal wka;¾cd, nexl=fiajdj ,xldjg ,nd§u ioyd j¾;udk rcfhys mQ¾K wjOdkh fhduqù we;' m.sh Èkl ,xldmq;% nexl=fjys iNdm;s ,ika; .=Kj¾Ok uy;d iu. ;reK msßila wud;H rù lreKdkdhl uy;df.a m%Odk;ajfhka mej;s yuqjl§ ilÉPdjg nÿkajq nj ,xldmq;% nexl=fjys idudkHwêldÍ wcka; r;akdhl uy;d f.disma99 iu. mejiSh'

PayPal hkq wka;¾cd;slj ñ,shk .Kkdjla Ndú;d lrk Tka,hska f.ùfï l%uhls' fuh w;sYhska myiq f.ùï l%uhla fõ'

wfma rfÜ isg PayPal ud¾.fhka fjk;a rgl isák flkl=g uqo,a heúh yels jqjo fjk;a rgl isg tjk uqo,a ,nd .; fkdyelsh'

fï myiqlu ,nd fokakehs fndfyda ld,hla ;siafia foaYSh uDÿldx. ksuejqïlrejka we;=¿ wmkhklrefjda rcfhka b,a,d isáhy' thg fya;=jla kï iq¿ w.hka i|yd jk f.ùï msKsi PayPal fyd| ud¾.hla ùuh'

ksoiqkla yeáhg úfoaYslhl=g fjí wvúhla fyda .%e*slaia ks¾udKh lr f.k foaYSh ;reKfhla thg fvd,¾ 200 l f.ùula b,a,k úg úfoaYslhd ta msKsi nexl=jlg f.dia ld,hla jeh lrkakg iQodkï ke;' ta ksid PayPal jeks fiajdjla ;sîu w;HdjYH fõ'

,xldjg PayPal myiqlu ,nd.ekSu iïnkaOfhka mej;s ikaOdk wdKavqj úiska jßka jr lrk ,o m%ldY rdYshla wka;¾cd,fha oelsh yelsh'mej;s rch mejiqfõ PayPal myiqlu ,nd .ekSu msKsi lghq;= lrñka hk njh' ta lghq;= foaYSh nexl=jlg mjrd we;s njo Tjqka ;jÿrg;a mjik ,§'

;j;a tajdfha lshkafka foaYSh nexl= y;rla ta msKsi fjfyfik njh' jir .Kkdjla ;siafia" fï yeu wjia:djl§u mej;s rch l;d lf<a PayPal myiqlu wmg wo fygu ,efnk wdldrhgh' tfy;a wo jk úg;a th ,eî ke;s nj yeu fokdu oks;s'

tlai;a cd;sl mlaI rch n,hg m;a jQ wjia:dfõ isg fï b,a,Su wmgo fkdfhla jr wikakg ,enqfKah' fï ms<sn|j fidhd ne¨ wmg oek .kakg ,enqfKa udOH bÈßfha lhsjdre .eiqjd úkd mej;s ikaOdk wdKavqj ,xldjg PayPal myiqlu ,nd fokakg lsisu fohla lr fkdue;s njhs'

rglg PayPal myiqlu ,nd .ekSug kï lreKq folla iïmQ¾K úh hq;=h'

1' trg tl jdKsc nexl=jla fyda PayPal úiska .kqfokq lsÍu msKsi y÷kdf.k ;sîu'
2' trg n, mj;ajk uQ,H fr.=,dis PayPal .kqfokq j,g ndOdjla fkdùu'

mej;s rch l:d lf<a fï m<uq ldrKh .ek muKls' tfy;a ;ukag fjkia lrkakg yelsj ;snqKq tfy;a fï §¾> ld,h ;siafia fkdl< uQ,H fr.=,dis fjkia lsÍu .ek mej;s ikaOdk wdKavqj jpkhla j;a l;d fkdlf<ah

Y%S ,xldfõ n, mj;ajk kS;s wkqj Tka,hska tk uqo,la .Kqfokqlrefjl= fjkqfjka Ndr .ekSu msKsi jdKsc nexl=jlg kS;suh m%;smdok fkdue;' PayPal ,xldfõ§ il%sh ùug kï wod< kS;s yd fr.=,dis fjkia úh hq;=h' th jk ;=re wmg PayPal uÛska uqo,a ,nd .; fkdyelsh' fojk wjYH;djh imqrd ;sîu m<uq wjYH;djh iemsÍug w;HdjYH lreKla fõ'

tlai;a cd;sl mlaI rcfha Èk uq,a Èk 180 l ld,h ;=< wmg fuh l< fkdyels úh' ta ld,h u|ùu ksid yd fjk;a m%uqL;d ;snqKq fyhsks'
tfia jqjo wf.daia;= 17 jeksod tlai;a cd;sl mlaIfha kj rch n,hg m;ajQ jydu bgq l< hq;= m%uqL ld¾hhla fia PayPal myiqlu wfma rgg ,nd .ekSu y÷kd f.k ;sfí' fuh Tng w;HdjYH lreKla nj wms oksuq' ta Tn f;areï .ekSug rdcmlaI frÔuhg ljodj;a fkd;snqKq yelshdjla wmg we;s ksidh'


If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us